logo yeni

calisanlar2 copy

Meb Görevde Yükselme Yönetmeliğini Açıkladı.

Çok
7 yıl 4 ay önce #1969 Yazan: bababaris
Arkadaşlar MEB görevde yükselme yönetmeliğini açıkladı ve en az 3 yıl çalışma şartı istiyor. :( Yıkılmış durumdayım. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Sadece MEB'deki arkadaşlar değil tüm arkadaşlara soruyorum.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #1970 Yazan: metinc
metinc tarafından Meb Görevde Yükselme Yönetmeliğini Açıkladı. konusunda yanıtlandı
Bu sadece taslak değişebilir umutsuz olma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #1973 Yazan: bababaris
Değişmesi için çaba göstermeliyiz o halde.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #1974 Yazan: feylesof
Taslağa ulaşabildinizmi. Ulaştıysanız buraya yapıştırsanızda bizde görsek

Hayat felsefeden ibaret derken felsefemi yapıyorum?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce - 7 yıl 4 ay önce #1975 Yazan: QIRIX
QIRIX tarafından Meb Görevde Yükselme Yönetmeliğini Açıkladı. konusunda yanıtlandı
evet arkadaşlar bu henüz bir taslak ama önlemini seri bir şekilde almazsanız yandığınızın resmidir.

zira yeni yani, bu ağustosta çıkan görevde yükselme yönetmeliğinde kurumlarda çalışılmış olma yıl şartı kurumların tekeline bırakılmıştı.Ben o kanaateydiydimki kurumlar bu şartı hiç aramazlar diye.

ama çok yanıldım.İlkin diyanet işleri başkanlığı geçen yayınladığı görevde yükselme sınavında şef için bile en az kurumda 3 yıl büro işlerinde çalışılmış olma şartını koştu ve ekledi en az 5 yıl diyanet işleri başkanlığında hizmeti bulunmak maddesini ekledi.

dolayısyla sonuç tam bir fiyasko oldu.bu yüzden elinizi çabuk ve örgütlü bir şekilde bu sisteme itiraz etmeniz lazım. yoksa yeni işe giren ve henüz 3 yılını dolduramayan tüm memurların yandığının resmidir.

korkum o ki diğer kurumlarda bu saçmalık düzenlemeyi yönetmeliğine eklesin. işte o zaman yeni işegirenden tutun kurum değiştirip yıldan kaybeden çok kişi mağdur olacaktır.

mesela ben,orman bakanlığında 8 yıl hizmetim var ama şuan bulunduğum sağlık bakanlığında 1,5 yıl.

sanki daha önce başka bir ülkenin kamu kurumunda çalışmışım gibi yaptığım hizmet görülmüyor-sayılmıyor.

acilen tüm kurum değiştiren ve yeni memur olanlar bu taslaktaki bu maddeye karşı birlikte hareket etmelidir.


Çünkü 3 yıl şartı çok uzun bir süreyi kapsamak demektir.

“Hayat iki bölümdür : Geçmiş bir Rüyadır ; Gelecek bir Dilektir.” (Arap Atasözü)

"Yükün Dürüstlükse,Gücün Düşer Belki Ama "Başın Düşmez" (Kızılderili Atasözü)
Son Düzenleme: 7 yıl 4 ay önce Düzenleyen:QIRIX Neden: tekrar

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #1976 Yazan: esesli
esesli tarafından Meb Görevde Yükselme Yönetmeliğini Açıkladı. konusunda yanıtlandı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan 5 inci maddede sayılan görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanacaklar ile 26 ncı ve 31 inci maddede sayılan görevlerde bulunanlardan yer değiştirme suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamındaki aynı hizmet gruplarının içindeki bir alt bentte yer alan aynı düzeydeki görevlerin gösterildiği grupları,
b) Aynı düzeydeki görevler: Aynı hizmet grubu içindeki aynı alt bentlerde yer alan eşdeğer görevleri,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puan: İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, il/ilçe millî eğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerinde esas alınmak üzere, Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ile Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesine göre hesaplanan puanların toplamını,
e) Bölge hizmeti süresi: Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde belirtilen hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,
g) Hizmet bölgesi: Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını,
ğ) Hizmet puanı: Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesine göre hesaplanan puanı,
h) Hizmet süresi: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışılan süreler; genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
i) Sözlü sınav: Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atanacakları belirlemek için yazılı sınavdan sonra yapılan sınavı,
j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara, bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,
k) Yazılı sınav: Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atanacaklar için öngörülen sözlü sınava alınacakları belirlemek üzere yapılan sınav ile bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanacakları belirlemek üzere yapılan sınavı,
l) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
m) Yönetici: İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Grupları, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Hükümler

Hizmet grupları ve kadrolar
MADDE 5- (1) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü,
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,
c) İdari hizmetler grubu;
1) Sayman, ayniyat saymanı, raportör.
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, sekreter, şoför.
ç) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim.
Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6- (1) Görevde yükselme kapsamında yapılacak yazılı sınava katılacaklarda genel hükümlerin yanında aşağıdaki şartlar aranır.
a) Şube müdürü ve tesis müdürü kadroları için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı veya eğitim uzmanı kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda dört; şef kadrosunda altı veya öğretmen kadrosunda on ya da bu kadrolarda toplam sekiz yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.
b) Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.
c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlardan eğitim uzmanı kadrosuna atanacaklar hariç olmak üzere, eğitim uzmanı kadrosu için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,
3) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.
ç) Sayman kadrosu için;
1) Fakültelerin iktisat, işletme veya maliye bölümlerinden mezun olmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.
d) Ayniyat saymanı kadrosu için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.
e) Raportör kadrosu için;
1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya dengi yükseköğretim programlarından mezun olmak; söz konusu fakültelerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olmaması durumunda, eksik sayıdaki kadro için adalet meslek yüksek okulu mezunu olmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.
f) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.
g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayar kullanım belgesi veya sertifikasına sahip olmak.
ğ) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur ve santral memuru kadroları için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
h) Sekreter kadrosu için;
1) Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki yıl hizmeti bulunmak.
ı) Şoför kadrosu için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
a) Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, mütercim kadroları için mesleğin gerektirdiği alanlardaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek.
c) Programcı kadrosu için;
1) Kadronun görev alanıyla ilgili programda olmak üzere en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.
ç) Tekniker ve teknik ressam kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda tekniker yetiştiren iki yıllık bir yüksekokuldan mezun olmak.
d) Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardaki ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
e) Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardaki ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar ve Sınavlara ilişkin Hükümler

Yazılı sınav kurulu
MADDE 8- (1) Yazılı sınav kurulu; Bakan tarafından görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; iki grup başkanı, bir denetçi veya hukuk müşaviri, bir il millî eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
(2) Yazılı sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
(3) Yazılı sınava, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katılacaklarının tespit edilmesi hâlinde, asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(4) Yazılı sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
(5) Yazılı sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Yazılı sınav kurulunun görevleri
MADDE 9- (1) Yazılı sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağı ile sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,
b) Yazılı sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,
c) Yazılı sınava ilişkin yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.
Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu
MADDE 10- (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakan tarafından görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; bir grup başkanı, bir Bakanlık müşaviri veya üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları arasından bir kişi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
(2) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
(3) Sözlü sınava, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katılacaklarının tespit edilmesi hâlinde, asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(4) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
(5) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.
(6) Gerek görülmesi hâlinde bu kapsamda aynı usulle birden fazla sözlü sınav ve değerlendirme kurulu oluşturulabilir.
Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlatmak, sözlü sınavların yapılmasını sağlamak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,
b) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,
c) Sözlü sınava ilişkin yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.
Yazılı sınavın duyurulması
MADDE 12- (1) Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması hâlinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak görevlere ilişkin kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir.
Yazılı sınava başvuru
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar, farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.
(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.
(3) Başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 14- (1) Yönetim hizmetleri grubu ile araştırma ve planlama hizmetleri grubunda sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
c) Yönetim, liderlik ve organizasyon: %10,
ç) İnsan hakları ve demokrasi: %5,
d) Yönetimde etik: %4,
e) Türk idare sistemi: %10,
f) Protokol kuralları: %2,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,
ğ) Genel kültür: %8,
h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.
(2) İdari hizmetler grubunda sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
b) Halkla ilişkiler ve iletişim: % 5,
c) İnsan hakları ve demokrasi: %5,
ç) Etik: %5,
d) Türk idare sistemi: %10,
e) Protokol kuralları: %5,
f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %5,
g) Genel kültür: %10,
ğ) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.
(3) Unvan değişikliği yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak düzenlenir.
Yazılı sınav
MADDE 15- (1) Yazılı sınav, Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.
(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.
(3) Başarı listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur.
(4) Sınav sonuçları, başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
Sözlü sınav
MADDE 16- (1) Şube müdürlüğü ve tesis müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.
(2) Sözlü sınava alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi: %5,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: % 20,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %15,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği: %20,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20
esas alınarak Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.
Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 17 - (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınavı yapan birimce Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayanlardan en fazla asıl aday sayısı kadar personel yedek olarak belirlenebilir.İtiraz
MADDE 18- (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekretarya hizmetlerini yürüten birimce itiraz sahiplerine bildirilir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19- (1) Sınavlarla ilgili belgeler, sınavları yapan birimlerce aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır. Ataması yapılanların belgeleri özlük dosyalarına konulur.
Engellilerin sınavı
MADDE 20- (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılması
MADDE 21- (1) Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılması hâlinde, sınava ilişkin kurallar adı geçen kurumun sınav duyurusunda belirtildiği şekliyle uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamaya İlişkin Hükümler

Atama
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü ve tesis müdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik hâlinde şube müdürü ve tesis müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.
(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu göreve atanabilmek için aynı unvanla ilgili düzenlenecek sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulurlar.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma
nedenleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere yedek olarak belirlenenlerin atamaları başarı sırasına göre yapılabilir.
Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 23- (1) Beşinci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.
b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak ilgilinin talebi üzerine, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Naklen atamalar
MADDE 24- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara, görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 25- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi kadrolar
MADDE 26- (1) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar.
Hizmet bölgeleri
MADDE 27- (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir.
Bölge hizmeti süreleri ve puanları
MADDE 28- (1) Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Hizmet Bölgesi
Bölge Hizmeti Süresi (Yıl)

Bölge Hizmet Puanı (Yıl)

5

2

14,4

4

2

12

3

4

10,8

2

4

9,6

1

6

6

(2) Bölge hizmeti süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır. Geçici görevlendirilenlerin bölge hizmeti süresinin hesabında, geçici görevin ilk 90 günü için kadronun bulunduğu yer, fazlası için geçici görevin yürütüldüğü yer esas alınır.
Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 29- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosunda geçirilen süreler esas alınır. Hizmet süresine veya isteğe bağlı olarak diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 28 inci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri, haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.
(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Tercihler, öncelikle alt hizmet bölgelerinden tamamlanır. Alt hizmet bölgelerinde tercih edebilecekleri yeterli yer olmaması halinde, sırasıyla bir üst veya aynı hizmet bölgesindeki yerler için tercih yapılabilir. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre alt bölgelere resen yapılır.
(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;
a) İl millî eğitim müdür yardımcıları ilçe millî eğitim müdürü,
b) İlçe millî eğitim müdürleri il millî eğitim müdür yardımcısı,
c) İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü,
ç) İlçe millî eğim şube müdürleri il millî eğitim şube müdürü
kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.
(4) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, yöneticilerin tercihleri ve bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında son başvuru tarihi esas alınır ve puanların eşitliği hâlinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.
(5) Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.
Yöneticilerin bölge içinde isteğe bağlı yer değiştirmeleri
MADDE 30- (1) Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını tamamlayanlar, aynı veya alt hizmet bölgelerindeki boş kadrolara, tercihleri dikkate alınarak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
Mazerete, İsteğe ve Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Mazerete bağlı yer değiştirmeler
MADDE 31- (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eş durumu mazeretlerini belgelendirmeleri hâlinde istekleri üzerine bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yapılabilir.
(2) Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bakanlık, ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgesine atanmasına karar verir.
(3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;
a) Her iki eşin de bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yönetici olması hâlinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği alt hizmet bölgesinde sağlanır.
b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması hâlinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanır.
(4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen ya da yerinde bırakılan yöneticiler, her yıl mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlardan geldikleri bölgede hizmet süresini tamamlamış olanlar ile yerinde bırakılanlar 29 uncu maddeye göre bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar. Geldikleri bölgede bölge hizmeti eksik olanların ise öncelikle bölge hizmetleri tamamlattırılır.
(5) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenler ile yerinde bırakılanlardan mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olan personel bakımından bir alt bölgeye, diğer personel bakımından ise Bakanlıkça uygun görülen bir yere gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında idari soruşturma yapılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 32- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, il içinde valiliklerce ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.
(2) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu, mayıs ayında ilgili valiliklerce il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yapılır.
(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atama yapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanacağı, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.
(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacak personel sayısı valiliklerce belirlenir.
(5) Başvurular mayıs ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(6) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.
(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, ilgili il milli eğitim müdürlüğünce internet sitesinde duyurulur.
İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 33- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 31 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.
(2) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu haziran ayında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Bakanlığın internet sitesinde yapılır.
(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atama yapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanacağı, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.
(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacak personel sayısı Bakanlıkça belirlenir.
(5) Başvurular haziran ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Atanmak istenilen kurumların tamamı bir ilden tercih edilebileceği gibi birden fazla ilden de tercih edilebilir. Her ikisi de iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında olan eşler aynı illere atanmak üzere tercihte bulunmak zorundadırlar. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(6) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.
(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
(8) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri, 31 inci madde kapsamında değerlendirilir.
Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler
MADDE 34- (1) Soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine atanırlar. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları il veya ilçeye atanamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 36- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazetede yayımlan Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Daha önceki hizmet süreleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: feylesof

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.153 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.