logo yeni

calisanlar2 copy

Danıştay'da Ünvan Değişikliği Sınavlarının İptali Emsal

Çok
6 yıl 8 ay önce #3231 Yazan: jayjay
18-

HUKUKİ DELİLLER :

1-Yazılı başvurum ve davalı kurumun ret cevabı.

2-Ön lisans diploması, Sicil özeti, Maaş bordrosu.

3-Yönetmelikler.

4-Genel Tebliğ.

5-Mahkeme kararları.

6-M.T?in kadro değişikliği mahkeme kararı.

7-Tekniker Boş kadroları (Davalı Karayolları Genel Müdürlüğünden celbine).

8-Karayolları ?Bölge Müdürlüğü ve ?Otoyol Bakım İşletme Şefliğinde, asli kadrosu dışında çalıştırılan

Gişe Memurları listesi (Davalı Karayolları Genel Müdürlüğünden celbine).

9- İstasyon Amiri H.O?a ait oda kapı levhası fotoğrafı.

10-Tanık ve diğer Yasal ve Takdiri Deliller.

SUBUT DELİLLER : 21/9/2004 tarihli, 2004/8246 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile R.G?nin 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayısında yayımlanan ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? in çerçeve 6.maddesinin hükmü ?Ek Madde 3?.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan ve Yüksek Mahkemenizce re?sen dikkate alınacak nedenlerle;

1- 14/10/2009 tarihli, 903/03921 sayılı ve ?Kadro Değişikliği Talebi? konulu, Karayolları Genel

Müdürlüğü İşleminin,

2- Ve Dayanağı; 21.9.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli 28 Aralık 2004 tarih ve

25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; çerçeve 6.maddesinin, 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetmeliğe eklediği ?Ek Madde 3? ün,

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1.,2.,3.,6.,7.,18.,33.,36.,45.,71.,74.,92. ve 93.maddelerine aykırı

olduğu itibari ile, hukuka uygun olmadığı, uygulanmasının devam ettirilmesi halinde giderilmesi imkansız zarar ve durumların artacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar öncelikle ?YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA?, yargılama sonucunda ise ?İPTALİNE? karar verilmesine,

Yargılama giderleri ile Yüksek Mahkemenizin re?sen gözeteceği diğer yargılama giderleri ve gerekirse

tutacağım avukatın vekalet ücretinin de davalı idareler üzerinde bırakılmasına, ilişkin istemimizi saygı ile arz ederim.

25 / 11 / 2009

DAVACI

Hüseyin ERYILDIZ

EKLER :

1- 16/09/2009 tarihli, Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü?ne atanma talepli başvuru dilekçem.

2- 14/10/2009 tarihli ve 903/03921 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü?nün ret yazısı (3 sayfa).

3- Ön Lisans Diploması.

4- Memur Personel Sicil Özeti Örneği(2 sayfa).

5- Personel Bordro Bilgileri Örneği.

6- Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik(18.04.1999 tarih,23670 sayılı R.G),(7.sayfa).

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 8 ay önce #3232 Yazan: jayjay
-19-

7- Dava Konusu, Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [(28.12.2004 tarihli, 25684 sayılı R.G), (B.K K: 2004/8246), (2 sayfa)].

8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik [(21.9.2004 tarih ve 2004/8246 BKK, 28.12.2004 tarihli ve 25684 sayılı R.G DEĞİŞİK),(8 sayfa)].

9- Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [( 29.03.2005 tarihli, 25770 sayılı R.G), ( Ekleri: Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı EK 1- Değerlendirme Formu, Ek-2:Merkez ve Ek-3:Taşra Teşkilatı Nitelik ve Öğrenim Çizelgesi),(15 sayfa)].

10- Devlet Personel Başkanlığından TEBLİĞ [(Seri No: 1), (28.07.2009 tarihli,27302 sayılı R.G), (Devlet

Memurluğuna Alınma),(3 sayfa)].

11- 10.11.2008 tarihli,27050 (Mükerrer) s. R.G,(1.1.2009 tarihinden geçerli),Karayolları Boş Kadro Değişikliği (2 sayfa).

12- 29.11.2007 tarihli,26715 s. R.G,(1.1.2008 tarihinden geçerli),Karayolları Boş Kadro Değişikliği (2 sayfa).

13- 14.12.2006 tarihli,26376 s. R.G,(1.1.2007 tarihinden geçerli),Karayolları Boş Kadro Değişikliği (2 sayfa).

14- M.T.İstanbul 4.İdare Mahkemesi, 29.12.2006 tarih ve E.2004/2473, K.2006/3605 Sayılı Kararı.

15- İstasyon Amiri H.O yazılı oda kapı levhası fotoğrafı (2 adet).

16- Anayasa Mahkemesi 8.12.2004 tarih ve E,2004/84 K,2004/124 sayılı Kararı (6 sayfa).

17- Danıştay İdari Dava Daireleri.23.02.2006 ve E.2004/2733, K.2006/54 sayılı Kararı (2 sayfa).

18- Danıştay Beşinci Daire.10.11.2005 ve E.2002/3255, K.2005/5075 sayılı Kararı (2 sayfa).

19- Danıştay Onuncu Daire.08.12.1997 ve E.1996/1268, K.1997/5493 sayılı Kararı.

[1] . a) İNŞ.097 Diploma Numaralı,11.04.1988 Diploma tarihli ve 29.09.1987 Mezuniyet Tarihli Ön Lisans Diploması b)Diploma tarihinin 11.04.1988 tarihli olmasının sebebi: Bilindiği üzere mezuniyette henüz ?diploma?? hazırlanmadığı İçin, Okul İdaresince ?geçici mezuniyet belgesi? verilmekte ve diploma hazırlandığında ise ?geçici mezuniyet belgesi? geri alınarak diploma verilmektedir. c)Daha önce Gazi Üniversitesine bağlı olan, Kırşehir Meslek Yüksekokulu, adı ve bağlantıları değiştirilerek 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu Ek Madde 56/c bendinde belirtildiği üzere 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulan Ahi Evran Üniversitesine bağlanmıştır.

[2] . 15.3.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı BKK ile çıkarılan,18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı R.G ile yayımlanarak yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik??

[3] . Genel Yönetmelik, Üçüncü Bölüm, GÖREVDE YÜKSELME SINAV ESASLARI, ?Sınav şartı Madde 11, Sınavın şekli Madde 12, Sınav kurulu ve görevleri Madde 13, Sınav sonuçlarının açıklanması Madde 14?

[4] . 29.03.2005 tarihli, 25770 sayılı R.G ile yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, ?Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir?? başlıklı, 5.maddesine ilişkin kadrolar: ?Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Matematikçi, Kimyager? Tekniker, Teknisyen??

[5] . Genel Yönetmelik, İkinci Bölüm, ?Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar, Öğrenim düzeyi başlıklı? 5.maddesine ilişkin kadrolar: ?Madde 5- Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir. Devlet memurlarının; a)Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı,Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllı yüksek öğrenim, b) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim, c)Memur,Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere Atanabilmeleri için en az orta öğrenim, görmüş olmaları şarttır. Ancak, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az iki yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanabilmeleri için bu maddede öngörülen öğrenim şartı aranmaz.?

[6] . Bkz-Karayolları Özel Yönetmelik, Ek-2:Merkez ve Ek-3:Taşra Teşkilatı ?Nitelik ve Öğrenim Çizelgesi.?

[7] . Örneğin, Gişe Memurları: A.A, M.A.T, T.D Santral Memuru Kadrosunda; H.D, T.K Daktilograf Kadrolarında çalıştırılmaktadır.

[8] . Sayıştay Dergisi,Sayı:71,Ekim-Aralık 2008,Türk Hukuk Sisteminde Normlar Hiyerarşisi ve Sayıştay Denetimine Etkileri, Sonuç, Erdal KULUÇLU, Sayıştay Başdenetçisi.

[9] . Danıştay 5.Daire, 10 Kasım 2005 tarihli ve E.2002/3255 K.2005/5075 sayılı karar.

[10] . Sayıştay Dergisi,Dergi No:23,Karar Dairesi:AYİM2.D., K. Tarihi:13.06.2007,K. No:E.2006/1249,K. No:K.2007/545.

[11] . Kemal GÖZLER,Türk Anayasa Hukuku,Bursa Ekin Kitabevi Yayınları,2000, s.621-647?den alınmıştır.Bölüm 17 Yürütme organının Düzenleyici İşlemleri,V.Yönetmelikler,Sebep unsuru,İnternet adr: http://www.anayasa.gen.tr/yuodi.htm

[12]. Yasa ve Düzenleyici İdari İşlemlerin Kazanılmış Haklar Yönünden İncelenmesi, IV-Düzenleyici Tasarruflarda Yapılacak Değişikliklerin Kazanılmış Haklara Etkisi,Yahya ŞAHİN Danıştay Tetkik Hakimi.

İnternet adresi: http://www.memurlar.net/haber/145917/

[13] . Danıştay Onuncu Daire, E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007, Danıştay Kararları 2426 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ ? Cilt: 81 ? Sayı: 5 ? Yıl 2007,

İnternet adresi:http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroDergileri/ibd/20075/ibd200754dd10.pdf

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 8 ay önce #3233 Yazan: jayjay
-20-

[14] . Seyfullah ÇAKMAK CİGM Tetkik Hakimi, İdarenin Yönetmelik Yapma Yetkisinin Hukuki Dayanağı ve Çerçevesi, 4.1.Yönetmeliklerin kanunlara uygunluğu sorunu,

İnternet adresi:http://www.yayin.adalet.gov.tr/32_sayi%20i%C3%A7erik/SEYFULLAH%20%C3%87AKMAK.htm

[15] . Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s.559-616?dan alınmıştır.Bölüm 16 Bakanlar Kurulu: Başbakan ve bakanlar, İnternet adresi: http://www.anayasa.gen.tr/bakanlarkurulu.htm

[16] . Sayıştay Dergisi, Sayı:71, Ekim-Aralık 2008, Türk Hukuk Sisteminde Normlar Hiyerarşisi ve Sayıştay Denetimine Etkileri, 5.1.Anayasal Koruma, Erdal KULUÇLU, Sayıştay Başdenetçisi.

[17] . Davanın dayanağı durumunda bulunan, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1., 2., 3., 6., 7., 18., 33., 36., 45., 71., 74., 92. ve 93.Maddeleri ile Yasanın Bütünü.

[18] . Anayasa Mah. 8.12.2004 tarih ve E.2004/84 K.2004/124 s. Kararı, Karşı Oy: Üyeler Mehmet ERTEN, Fazıl SAĞLAM.

[19] . Seyfullah ÇAKMAK CİGM Tetkik Hakimi, İdarenin Yönetmelik Yapma Yetkisinin Hukuki Dayanağı ve Çerçevesi, 4.2.Yönetmeliklerin yasaya dayanması sorunu,

İnternet adresi: http://www.yayin.adalet.gov.tr/32_sayi%20i%C3%A7erik/SEYFULLAH%20%C3%87AKMAK.htm

[20] . Sayıştay Dergisi,Sayı:71,Ekim-Aralık 2008,Türk Hukuk Sisteminde Normlar Hiyerarşisi ve Sayıştay Denetimine Etkileri,5.2.1.Anayasa Mahkemesi, Erdal KULUÇLU, Sayıştay Başdenetçisi.

[21] . Anayasa Mahkemesi 8.12.2004 tarih ve E.2004/84 K.2004/124 sayılı Kararı, 1-İptal ve Yürürlüğün Durdurulması İstemlerinin Gerekçesi başlığı.

[22] . Genel Yönetmelik,Dördüncü Bölüm,Çeşitli Hükümler, Genel Yönetmeliğin ?Görevde Yükselme Yönetmelikleri? başlıklı 15.Maddesi: ?Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dâhil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler.

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.?

[23] . Bkz- Karayolları Özel Yönetmelik, Ek-2:Merkez ve Ek-3:Taşra Teşkilatı ?Nitelik ve Öğrenim Çizelgesi.?

[24] . Danıştay 5.Dairesi, 11.7.2008 tarihli, Esas No: 2008/3402 sayılı kararı.

[25] . Antalya Bölge İdare Mahkemesi, 29.07.2009 tarihli, Y.D.İtiraz No:2009/503 sayılı kararı.

[26] . Davalı idare, öğrenim seviyesine bakmaksızın, bazı üst görevleri kendi adlandırdığı görevlerle,kurum yönetmeliğine aykırı şekilde sürdürmektedir (İstasyon Amiri,İstasyon Sorumlusu). Amaç siyasi olup,işlemlerin kaynağı Ek 3.Maddedir.

[27] . İlgili Yönetmelik: 29.3.2005 tarih ve 25770 sayı R.G. Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

[28]. İPTAL DAVALARININ OBJEKTİFLİĞİ VE İDARENİN TAKDİR YETKİSİ,2.Esas Yönünden Değerlendirme, Mart 2005, s.27, Doç.Dr.Ramazan YILDIRIM. İnternet adresi: http://www.akader.info/KHUKA/2005_mart/25-28.pdf

[29]. Gişe Memurları: A.A, M.A.T, T.D Santral Memuru Kadrosunda; H.D, T.K Daktilograf Kadrolarında çalıştırılmaktadır. Gişe Memurları: H.O ve N.I, İstasyon Amiri ve Sorumlusu; A.M, R.S İstasyon Sorumlusu; N.Ş İdari İşler Sorumlusu şeklindeki adlandırmalarla üst görevlerde çalıştırılmaktadır.

[30]. ?Bu ilkeler şunlardır. - İdare takdir yetkisini kullanırken, her şeyden önce,yasanın koyduğu sınırlar içinde kalmalıdır.

- İdare takdir yetkisini kullanırken,eşitlik ilkesine önem vermelidir.

- İdare takdir yetkisini kamu yararı için kullanmalıdır.

- İdare takdir yetkisini gerekçeli olarak kullanmalıdır.

- Takdir yetkisini kullanabilmesi için,yasalar özel koşullar öngörmüşse idare bunlara uymalıdır.?

İptal Davalarının Objektifliği ve İdarenin Taktir Yetkisi,2.Esas Yönünden Değerlendirme,Mart 2005, s.28,

Doç.Dr.Ramazan YILDIRIM, İnternet adresi: http://www.akader.info/KHUKA/2005_mart/25-28.pdf

[31] . H.O: Gişe Memuru Kadrosunda bulunup, oda kapısının kenarında ki isim tabelasında ??İstasyon Amiri?? olarak görülmekte, ancak bazı resmi yazılarda ??İstasyon Sorumlusu?? olarak imzaları bulunmaktadır.

[32] . Genel Yönetmelik, İkinci Bölüm, ?Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar, Öğrenim düzeyi başlıklı?? 5.maddesine ilişkin kadrolar: ??Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir. Devlet memurlarının; ? b) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim, ?görmüş olmaları şarttır?? Bkz-Karayolları Özel Yönetmelik,Ek-2:Merkez ve Ek-3:Taşra Teşkilatı ?Nitelik ve Öğrenim Çizelgesi.?

[33] . ?H.O(İstasyon Amiri ve Sorumlusu): Gişe Memuru, ?Sen Üyesi.

-N.I(İstasyon Amiri ve Sorumlusu): Gişe Memuru, ?Sen Üyesi.

-A.M(İstasyon Sorumlusu): Gişe Memuru, ?Sen Üyesi.

-N.Ş(İdari İşler Sorumlusu): Gişe Memuru, ?Sen Üyesi.

-R.S(İstasyon Sorumlusu): Gişe Memuru, Sendika üyesi değil.

-O.B(İstasyon Sorumlusu olarak görev yaptı EMEKLİ): Gişe Memuru, ?Sen Üyesiydi.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 8 ay önce #3271 Yazan: salih kanat
davanın sonucu ne oldu peki?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 8 ay önce #3273 Yazan: jayjay
dava şubat 2013den beri karar aşamasında.kapsamlı bir dava olduğu için sonucu böyle uzun oluor

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 8 ay önce #3302 Yazan: semazen
Bu ülkede adalet ne kadar geç tecelli ediyor. Bu kadar geç tecelli ettikten sonra adalet sağlanmışmı oluyor sanki

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.155 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.