logo yeni

Danıştay'da Ünvan Değişikliği Sınavlarının İptali Emsal

Çok
4 yıl 10 ay önce #3213 Yazan: jayjay
2010 da danıştayda açılan davanın konusunu yazıorum.Lütfen memurunyeri.com daha önce yaptığı bu haberi yine gündeme taşısın.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3214 Yazan: jayjay
-1-

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA

Sunulmak üzere

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı?na

? Yürütmenin durdurulması istemlidir.?

DAVACI : HÜSEYİN ERYILDIZ -İSTANBUL (T.C No: ...........)

DAVALILAR : 1.T.C.BAŞBAKANLIK ?ANKARA

2.DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI -ANKARA

3.KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ?ANKARA

DAVA : İptal davası.

TALEP KONUSU : Karayolları Genel Müdürlüğü, ?..Bölge Müdürlüğü, ?..Otoyol Bakım İşletme Şefliği bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ?Gişe Memuru? olarak çalışırken; memuriyete girmeden önce, 29.09.1987 tarihinde, Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu?nun iki yıllık ?Teknik Programlar? Bölümü ?İnşaat? Anabilim Dalı Programını takip ederek mezuniyet için gerekli ?Teknikerlik? eğitimi almam, imtihanları ve stajı başarıyla tamamlamam suretiyle ?İnşaat Teknikeri? Unvanı ile mezun olmam[1] neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğüne, 14 Ekim 1997 tarihli başvurum ve Ön Lisans Diplomamı ibrazım üzerine, 03/07/1998 tarihinde intibakımın yapıldığı, fakat; atanmak istediğim kadronun gerekli niteliklerini taşıdığım halde, bugüne kadar ?Tekniker? kadrosuna atamam yapılmadığı için, münhal bir kadronun bulunması halinde, Teknik Hizmetler Sınıfı ?Tekniker? kadrosuna atamamın yapılması istemli 16/09/2009 tarihli başvurumun (EK-1); ??Genel Müdürlüğümüzde unvan değişiklikleri, yürütülen hizmetlerin kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi hususu öncelikle dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması ve gerekli görülmesi halinde,boş kadro imkanlarımızın elverdiği ölçüde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapıldığından, ilgilinin söz konusu talebi de, zaman içerisinde bu çerçevede değerlendirilecektir?? Gerekçesiyle reddine ilişkin, Karayolları Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarihli, 903/03921 sayılı idari işleminin (EK-2), Dayanağı olarak; yürürlükte bulunan, 29.3.2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ?Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği? (EK-9) gösterilmiştir.

Karayolları Özel Yönetmeliğinin Dayanaklarından olan, ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin? (EK-7); çerçeve 6.maddesiyle,

18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Genel Yönetmeliğe? (EK-6), kadro değişikliğine ilişkin atama hususunda ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılmasını içerir, ?Ek Madde 3? eklenmek suretiyle;

657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında yer alan atama hususuna ilişkin Yasa hükmünün, kapsam alanı genişletilerek işlerliği kısıtlanmıştır.

14/10/2009 tarihli, 903/03921 sayılı ve ?Kadro Değişikliği Talebi? konulu, Karayolları Genel Müdürlüğü İşleminin ve Dayanağı; 21.9.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; çerçeve 6.maddesiyle, 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Genel Yönetmeliğe? eklenen ?Ek Madde 3? ün,

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1.,2.,3.,6.,7.,18.,33.,36.,45.,71.,74.,92. ve 93.maddelerine aykırı olduğu itibari ile, hukuka uygun olmadığı, uygulanmasının devam ettirilmesi halinde giderilmesi imkansız zarar ve durumların artacağı için,iptal davası sonuçlanıncaya kadar öncelikle YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA yargılama sonucunda ise İPTALİNE karar verilmesi istemidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3215 Yazan: jayjay
-2-

RESMİ GAZETE : R.G.Yayın: 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayı.

TEBLİĞ TARİHİ : 02/11/2009

OLAYLAR VE HUKUKSAL DEĞERLENDİRME:

1- Dava Konusu Yönetmelik Değişikliğinin Uygulanılması Sonucuna Dayanılarak;

a. Atanma talebimin reddi işlemini KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yaptığı,

b. Yönetmelikte doğacak tereddütleri gidermeye DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI yetkili olduğu,

c. Yönetmelik değişikliğini de Bakanlar Kurulu yürürlüğe koyduğu için, BAŞBAKANLIK haklarında;

2577 sayılı İYUK?un ?Dava Açma Süreleri? başlıklı 7.maddesinin 4.fıkrasında yer alan hükmün doğrultusunda, bu iptal davasını her üç idareye karşı birlikte açıyoruz.

2- 21/9/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara ekli, ?Devlet

Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?? 28 Aralık 2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe konulmuştur.

Yürürlüğe konulan yönetmelikle(EK-7); 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Çerçeve Genel Yönetmeliğin?[2] (EK-6), adı ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik? (EK-8) şeklinde değiştirilerek, bu yönetmeliğe, Kadro değişikliğine ilişkin atama hususunda ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılmasını içerir ?EK MADDE 3? eklenmiştir.

Akabinde, Genel Yönetmeliğin 15.Maddesi gereği; Karayolları Genel Müdürlüğü ve diğer Kamu Kurumu ve Kuruluşları, Devlet Personel Başkanlığı?nın görüşünü alarak, kendi Özel Yönetmeliklerini çıkarmışlardır.

Bilindiği üzere 15.3.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 18.4.1999 tarih 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?, Devlet memurlarının ?Görevde Yükselmeleri? hakkında çıkarılmış olup, bu konuda herhangi bir itirazımız mevzubahis değildir.

Ancak 21.9.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? 28.12.2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin 6.maddesi hükmü gereği, Genel Yönetmeliğe Ek 3.madde eklenmiştir. Ancak Genel Yönetmeliğe eklenen Ek 3. maddenin yasal bir dayanağı bulunmadığı gibi Devlet Memurlarının özlük haklarından olan ?Hizmet Sınıfı Değişikliği? konusunda köklü değişikliklere neden olmuştur.

Devlet memurlarının özlük hakları hususunda; Anayasa (m.128) gereği, Devlet memurlarının ??nitelikleri, atanmaları, görev ve hakları, yükümlülükleri, aylık ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir? amir hükmü doğrultusunda, 657 Sayılı Kanunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak dava konusu Yönetmeliğin 6.maddesi hükmü Ek 3.madde ile getirilmiş bulunan ve halen görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanan ?Unvan Değişikliği Sınavı?, 657 SK?un 71.maddesinde ifade edilmiş olan ?Hizmet Sınıfı Değişikliği? konusunu ?sınav? şartına bağlamıştır. Böylece Kanunun uygulanması Unvan Değişikliği Sınavı şartına bağlanmış olmakla Kanuna müdahale edilmekte ve aynı zamanda ??kanunla düzenlenir? amir hükmüne aykırı bir şekilde, ?Özlük haklarına? da müdahale edilmektedir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3216 Yazan: jayjay
-3-

3- İPTALİ İSTENEN ? EK MADDE 3 ? HÜKMÜ:

21.9.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ? Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; ? çerçeve 6.maddesiyle, 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Genel Yönetmeliğe? eklenen ?Ek Madde 3? hükmü aynen şöyledir.

Dava konusu,?EK MADDE 3?de:?Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde[3] eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.? Kuralı yer almıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 71.Maddesinde ki: ??Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler?? Şeklindeki Yasa hükmü,

21/9/2004 tarihli, 2004/8246 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli, 28 Aralık 2004 tarihli, 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin?? Çerçeve 6.Maddesiyle, 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe eklenen ?Ek Madde 3? ile; atanmada ?Unvan Değişikliği Sınavı?? Kuralı şartına bağlanarak genişletilmiş ve Yasanın işlerliği kısıtlanmıştır.

Böylelikle, Yasaların uygulanmasını göstermek üzere çıkarılması gereken, Dava Konusu Yönetmelikle; Çerçeve Genel Yönetmeliğe ?Ek Madde 3? eklenerek, bir konu ilk defa düzenlenmiş ve bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde yer alan düzenlemelerde köklü değişiklikler yapılmıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1., 2., 3., 6., 7., 18., 33., 36., 45., 71., 74., 92., 93.Maddeleri ve diğer Yasa Maddeleri birlikte değerlendirildiğinde: Kadro değişikliğine ilişkin atamada ??sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmak? Şartı yeterli görülmektedir.

657 Sayılı Kanunda; idarenin atamayı ne şekilde yapacağı, bu yasanın hükümlerinin nasıl uygulanacağı sayılmış ve atama koşulları belirlenmiştir. Ancak; davalı idare Başbakanlık, ölçüsüz bir yönetmelik değişikliği yapmış, Devlet memuru olan personelin kadro değişikliklerinde dava konusu Ek 3.Maddeye ilişkin Unvan değişikliği sınavına girmek ve sınavda başarılı olmak kuralı getirmiş olmakla birlikte, bu durum; 657 Sayılı Yasanın davaya dayanak maddelerini sonuçsuz bırakmak içindir.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin, dayanağı durumundaki yasalara uygun olması ve onları açıklar olması yönetmelik değişikliğinin amacı ve öngörüsüne uygun bulunmaktadır. Oysa, dava konusu yönetmeliğe tabi kılınmasını öngören düzenleme; dayanağı yasa kuralına aykırı olduğu gibi, yasada yer alan kuralı da, Yasada yer almayan yeni bir atama usulü (Unvan Değişikliği Sınavı) getirmek sureti ile etkisiz bırakması sonucunu doğurmaktadır.

?Ek 3.madde? ile 657 S.K?un 71.maddesi etkisiz kılınmış, atanma taleplerine; idare tarafından ?yapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavına girilmesi ve başarılı olunması halinde?? cevapları verilmiştir. Yasanın uygulanabilirliği ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartına bağlanarak, Yasanın işlerliğine kısıtlama getirilmiştir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3217 Yazan: jayjay
-4-

4- Karayolları Genel Müdürlüğü,29.3.2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini çıkarmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktayken, atanmak istediğim kadronun gerekli niteliklerini taşıdığım halde, 1997 yılından bugüne kadar davalı kurum tarafından ?Tekniker? kadrosuna atamam yapılmamış, münhal bir kadronun bulunması halinde, Teknik Hizmetler Sınıfı ?Tekniker? kadrosuna atamamın yapılması istemli 16/09/2009 tarihli başvurum (EK-1);??Genel Müdürlüğümüzde unvan değişiklikleri,?boş kadro imkanlarımızın elverdiği ölçüde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapıldığından??Gerekçesiyle reddedilmiş, Karayolları Genel Müdürlüğü?nün 14/10/2009 tarihli, 903/03921sayılı idari işleminin (EK-2), dayanağı olarak da; Genel Yönetmeliğin ?Görevde Yükselme Yönetmelikleri? başlıklı 15.maddesine istinaden; Devlet Personel Başkanlığı?nın da görüşünü alarak çıkarılan ve 29.3.2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan?Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?(EK-9)gösterilmektedir.Kadro değişikliğime ilişkin atanma talebim, bu yönetmelikte bulunan ?Unvan Değişikliği Sınavı?na girmem ve başarılı olmam istenilerek gerçekleştirilmemektedir.

Kurumuma, İnşaat Teknikeri Unvanlı Ön Lisans diplomamı (EK-3) ibraz tarihi 14 Ekim 1997 olup (EK-4), kaldı ki, bu tarihte; ne bir Görevde Yükselme Sınavı ne de Unvan Değişikliği Sınavı söz konusudur. 657 Sayılı Yasanın 36.Maddesi gereği İntibakımı ve derece ilerlememi gerçekleştiren İdare, dava açış tarihi olan 2009 yılına kadar geçen 12 yıl boyunca ?Tekniker? kadrosuna atamamı gerçekleştirmemiştir. Halbuki Karayolları Özel Yönetmeliğinin yürürlüğe girme tarihi 2005 yılıdır.

Karayolları Özel Yönetmeliğinin ?Unvan değişikliği sınavı ve atama esaslarına? ilişkin hükümleri ise, dava konusu, BKK eki Yönetmeliğin Çerçeve 6.Maddesiyle, Genel Yönetmeliğe eklenen Ek 3.Madde ile düzenlenen hükümlerdir;

Karayolları Özel Yönetmeliğinin 12.Maddesinde: ?Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir...? Denilerek, ?Unvan değişikliği sınavı yapılmasına dair? getirilen kural ile,

20.Maddesinde: Unvan değişikliğine ilişkin atama esasları belirtilerek, bu maddenin, ?Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanabilmek için? Şeklinde ki alt başlıklı (a) fıkrasının:1.bendiyle: ?Son üç yıllık sicil notu olumlu olmak?, 2.bendiyle: Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak? Katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak, şartları aranır?? Denilerek, ?Unvan değişikliğine ilişkin atama esaslarına dair? getirilen kural, Dava konusu EK 3.Madde doğrultusunda düzenlenmişlerdir.

Karayolları Özel Yönetmeliğinin 5.Maddesinde benim de dâhil olduğum ?Tekniker? kadrosunun ?Unvan değişikliğine tabi kadrolar? arasında gösterilmesi suretiyle[4], Çerçeve Genel Yönetmeliğe aykırı bir hüküm getirildiği açıktır (EKLER-6, 9). Kaldı ki, ??Tekniker?? unvanı, Genel Yönetmeliğin görevde yükselmeye ilişkin 5.Maddesinde sayılan görevler[5] arasında bulunmadığı gibi, Çerçeve Genel Yönetmeliğe EK Madde 3 eklenmeden önce de, 657 Sayılı Yasa uyarınca herhangi bir sınav öngörülmeden ??Tekniker?? kadrolarına ilgili atamalar yapılmaktaydı (EK-14).

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Karayolları Özel Yönetmeliğinde Unvan Değişikliği Hükümleri ile Görevde Yükselme hükümleri birlikte yürütülmelerinden dolayı, kamu görevlilerinin atanma işlemlerinde uygulanırken birbiri ile karıştırılmaktadır(EKLER-8, 9).Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı kuralı,657 Sayılı Kanunda düzenlenmiş; Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik (EK-6) ile açıklaması yapılmış, yasada yer alan bir ??kural?? olup, Unvan Değişikliği Sınavı kuralı, 657 Sayılı Kanunda düzenlenmemiş; dava konusu yönetmeliğin EK 3.Maddesiyle getirilmiş, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinde düzenlenmiş, Yasada yer almayan ve Yasanın öngörmediği bir ?kural?dır. Açıklanan nedenlerle; Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, ?unvan değişikliği sınavı ve atama esaslarını? içerir, Yasaya aykırı hükümlerinin, aynı zamanda; davalı idarece reddedilen atanma istemli başvurumun sebeplerinden olduğu görülmekte olup, Yasaya aykırı bu hükümler ise, kaynağını; 657 Sayılı Yasadan almayıp, iptali istenen ?Ek 3.Madde?den almaktadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3218 Yazan: jayjay
-5-

5- DAVA KONUSU ?EK MADDE 3? ÜN;YASAYA VE HUKUKA AYKIRILIĞI İLE ?İPTAL? İSTEM NEDENLERİ:

a- DAVANIN DAYANAĞI YASA KURALLARI

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve davaya konu olan ?Unvan Değişikliği Sınavını? içerir ?Ek Madde 3? hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırılık teşkil etmektedir. Yasa maddeleri şunlar olup, aykırılık nedenleri aşağıda sıralanmıştır: 1-2-3-6-7-18-33-36-45-71-74-92-93

1.madde: ?İl.Md.DMK?nun 1.Maddesi Kanun uygulama alanını belirlediği için yasanın tüm maddeleriyle ilgilidir.? Bu Kanununun kimleri kapsadığı, kimler için bağlayıcı olduğu, kimler için çıkarıldığı vurgulanmaktadır. Benim de bir Devlet memuru olmam itibarı ile bu Yasa kapsamında çalıştırılmam, haklarım ve sorumluluklarım bu Yasa çerçevesinde ele alınmalıdır. Yasanın ?atama? ile ilgili hükümleri açık olup, bu Yasada bulunmayan bir uygulamanın, yönetmelikler ile ele alınıp Yasanın işlerliğinin kısıtlanması veya kapsamının genişletilmesi mümkün değildir. Ancak davalı İdareler tarafından uygulanmakta olan ?Unvan Değişikliği Sınavı? ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve ne de başkaca bir kanuna dayanmayıp, dava konumuz olan EK 3.maddeye dayanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14.07.1965 tarihinde çıkarılmış ve bugüne kadar üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmış olan bu Yasa, Devlet memuru iken görev yapan personelin kadro değişikliği için bir ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartı ileri sürmemiş, kadro değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi konusunda mevcut kadro durumu ve hizmet gereklerinin dikkate alınmasına hükmetmiştir.

Yine Yasa Koyucu tarafından, bu Yasa kapsamında bulunan Devlet memurlarının üst öğrenime özendirilmesi amacıyla derece ilerlemeleri, özlük haklarının iyileştirilmesi, yükselmeleri, kadro değiştirmeleri gibi birçok konuda düzenleme yapılmıştır. Kaldı ki dava konumuz gereği, Devlet memurlarının halen görevde iken kadro değişikliği taleplerinin, ?Unvan Değişikliği Sınavı? sonuçlarına göre değerlendirilmesi konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Ancak yapılan yönetmelik değişikliği ile Yasanın öngördüğü ve özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda teşvik ettiği üst öğrenimden dolayı, talep edilen kadro değişikliğinin sınav şartına bağlanması, davalı İdareler tarafından çıkarılmış bulunan yönetmeliğe ilişkin bir uygulamadır. Daha alt bir norm olan yönetmelik ile Yasanın bütünü veya herhangi bir madde hükmünün kısıtlanması, genişletilmesi, Yasanın işlerliğinin Yasanın öngörmediği bir şarta bağlanması da hukuken mümkün değildir. ?Unvan Değişikliği Sınavı? nın ise, Devlet memurlarının hakları, görevleri, atanmaları gibi özlük hakları konusunda düzenlemeler getiren ve 1.madde hükmünün kapsadığı Devlet memurlarına bir zorunluluk olarak uygulanması, Yasanın uygulanması bakımından hukuka aykırıdır.

2.madde: Amaç başlıklı olan bu Yasa maddesi, ?Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler? şeklinde Kanun Koyucu tarafından, Anayasamızın 128.maddesi emrine uygun olarak çıkarılmıştır. Açık şekilde görüldüğü üzere, memurların özlük hakları (atanma dâhil) Anayasal bir özlük hak olup, bu özlük haklarında herhangi bir değişiklik, genişletme veya hakların sınırlandırılma usul ve esasları ??Kanunla düzenlenir? emredici hükmü doğrultusunda düzenlenmek zorundadır. 657 SK ?un 2.maddesinde ifade edildiği üzere Yasa, Anayasanın bu amir hükmünü yerine getirmek üzere çıkarılmıştır.

2/b fıkrasında ise ?Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır?? denilmektedir. Davaya konu Yönetmelik hükmüne aykırılık burada da mevzubahis olup, Kanuna uygun şekilde tüzük çıkarılabileceği öngörülmektedir. ??Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur? ifadesi ile de Bakanlar Kuruluna görev ve yetki verilmiştir. Ancak bu yetkinin kullanılabilmesi için, çıkarılacak Yönetmeliklerin, Normlar Hiyerarşisine uygun olması, Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere çıkarılması bir ön şarttır. Dava konusu Ek 3.madde ile özlük haklarına bir sınırlama getirilmekte, atanma hakkım açıkça engellenmektedir. İdare tarafından yasal olmayan bir sınava tabi tutulmam, özlük haklarıma açık bir müdahaledir.

3.madde: Temel İlkeler başlığı altında düzenlenmiş olan bu Yasa maddesinde Devlet memurlarının Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakat ilkeleri belirtilmiştir.

Sınıflandırma ilkesinde ??Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak? amacı belirtilmektedir. Benim de ?Tekniker? olmam neticesinde, Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilme talebim, Yasaya uygun bir taleptir. İdare, Tekniker olarak intibakımı gerçekleştirerek, ?Unvanımı? kabul ve teyit etmiştir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3219 Yazan: jayjay
-6-

Kariyer ilkesinde: ??yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlamaktır? amacı hedeflenmektedir.

Benim de almış olduğum teknik eğitim-öğretim neticesinde, kamu yararına uygun olarak Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilme talebimin, Kamu Yararına hizmet ettiği açıktır. Ancak iptali istenen Madde hükmü, kamu yararına hizmet etmekten uzak olup, aksine atanma talebimin ?yürürlükte bulunan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği? gerekçesine dayandırılarak reddedilmesi, almış olduğum eğitim-öğretim neticesindeki birikimlerimi Kamu yararına kullanma istek ve azmimi de zedelemektedir.

Liyakat ilkesinde ise, ??ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılma? amacı güdülmektedir. Ancak İdare tarafından uygulanmakta olan ?Unvan Değişikliği Sınavı?, bu amaç ve güvenliğe de aykırılık oluşturmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğünde ?boş kadro? bulunmasına karşın; davalı İdare, kanunun öngördüğü şekilde kadro değişikliğimi yapması gerekirken, ?İnşaat Teknikeri? boş kadrosunu doldurmak üzere yasal olmayan sınavı dahi açmamaktadır (EKLER-11, 12, 13). Kaldı ki bu tür bir sınavın yapılması şartının Yasada açıkça ifade edilmesinden geçtiğine kuşku bulunmamalıdır.

6.madde: ?Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar?amir hükmünü içermektedir. Devlet memurlarının kadro değiştirme hakları bulunduğu ve bu hakkın kullanılabilmesi için?Unvan Değişikliği Sınavı?na 657 S.K hükümlerinde yer verilmediği açık iken, İdare tarafından ?yönetmelik? ile Yasaya aykırı ve Yasada bulunmayan, dava konusu Ek 3.madde ile getirilmiş bulunan ?Unvan Değişikliği Sınavı?na girmem gerektiği hususu,6.maddeye de aykırıdır. Çünkü 6.madde açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına bağlı kalmak ve sadakatla uygulamayı emretmektedir. Yasanın bana yüklememiş olduğu bir uygulamayı,yönetmelik ile yükleyen İdarenin, bu işleminin hukuka aykırılığına şüphe bulunmamaktadır.

7.madde: ? Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar?? davalı kurumumun; Aynı hukuksal atanma koşullarını taşıdığım M.T ve B.Y adlı memur arkadaşlarımın kadro değişikliğini yapıp, benim kadro değişikliğimi gerçekleştirmemesi; kadro değişikliği yapılan arkadaşlarımın yararını benim ise zararımı hedef tutan bir davranıştır.

Ayrıca, yükseköğrenimli olduğum halde, beni gişe memuru olarak gişede çalıştırıp; ortaöğrenimli gişe memurlarını İstasyon Amiri ve Sorumlusu olarak üstümde çalıştırması, üstelikte; bu kişilerden: H.O, N.I, A.M, N.Ş ve R.S adlı beş arkadaşımdan, adları sayılan ilk dört kişisinin, aynı ??..Sen üyesi bulunması, siyasi ayrımcılıktır. Davalı kurumumun bu türden eylem serbestliği ise, davalı Başbakanlıkça yürürlüğe konulan dava konusu Ek 3.maddeye dayanmakta olup; Ek Madde 3 ise, neden olduğu sonuçları itibari ile 7.maddenin işleyişine aykırılık oluşturmaktadır.

18.madde: ?Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları ellerinden alınamaz? ifadesi ile Devlet memurlarının iş güvenlikleri ve özlük hakları güvence altına alınmıştır. Tekniker kadrosuna atamamın gerçekleşmesi halinde özlük haklarımda ve maaşımda bir iyileşmenin olacağı kuşkusuzdur. Ancak, İdare tarafından atamamın gerçekleştirilmemesi, yürürlükteki mevzuat gereği ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartına bağlanması, Yasaya aykırılık oluşturduğu gibi özlük haklarıma karşı yapılan bu müdahalenin yasal bir dayanağı da yoktur. ?Kanunlarda yazılı haller dışında? bir sınava tabi tutulmam, açık şekilde hukuka aykırıdır.

33.madde: ?Kadrosuz memur çalıştırılamaz? amir hükmüne karşın; davalı İdare, bazı görevleri? Bazı devlet memurlarına asli kadroları dışında yaptırmaktadır. Davalı İdarenin, üst öğrenimli kişiler bulunmasına karşın, bazı görevlendirmeleri diğer bazı alt öğrenimli personele yaptırmasında bir kamu yararından bahsetmek olanaksızdır. İstasyon Amiri ve Sorumlusu adlı görevler ortaöğretimli gişe memurlarına yaptırılmakta olup, bu görevlerin belirtildiği isimlerde bir kadro unvanı, Karayolları Özel Yönetmeliğinde bulunmamaktadır. Kaldı ki, İstasyon Amiri veya Sorumlusu adlı görevler yaptırılacaksa da, bu görevler için; atanılacak kadroların olması gereken karşılığı, davalı kurumun yönetmeliğinde Şef ya da Büro Şefi olarak yer almaktadır. Bu üst görevlere de ancak, benim de diplomasına sahip bulunduğum, ??En az 2 yıl süreli Eğitim veren Yükseköğrenime?? sahip olanların getirilebileceği, yönetmelikte açık bir şekilde belirtilmiştir[6](EK-9). Üst öğrenimli kişilerin, kamu yararı açısından daha verimli olacakları birimler emrine atanmaları konusunda yargı kararları bulunmasına karşın, İdare tarafından dikkate bile alınmamaktadır. Böylece davalı İdare, bir yandan yargı kararlarını görmezden gelirken, diğer yandan da ?Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini? öne sürerek talepleri reddettiği, kendi Özel Yönetmeliğine dahi uymamakta kendi koyduğu kuralları çiğnemektedir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3220 Yazan: jayjay
-7-

Davalı idare, Gişe Memuru kadrosunda bulundukları halde; ?..Otoyol Bakım İşletme Şefliğinde: Santral Memuru ve Daktilograf kadrosunda bazı Gişe Memurlarını çalıştırmaktadır[7]. Hal böyle iken, davalı İdare, Yasanın bana vermiş olduğu kadro değişikliği talebime; yasal olmayan mevzuat hükümlerini (Unvan Değişikliği Sınavı) ya da gişe memuru yetersizliğini vs. gerekçe göstererek ret cevabı verirken, örneği yukarıda gösterildiği üzere, asli kadrosu dışında, anılan görevlerde ?Kadrosuz memur çalıştırmaktadır.?

36.madde: Tesis Edilen Sınıfları göstermiş olup, ?Tekniker? Teknik Hizmetler Sınıfında sayılmıştır. İdare Tekniker olarak intibakımı gerçekleştirmiş, kadro değişikliğimi ise 1997 yılından beri ısrarla gerçekleştirmemektedir. 36.madde de veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda veya başkaca hiçbir Kanunda yer almayan ?Unvan Değişikliği Sınavı? gerekçesi ile talebimin reddedilmesinin hukukla bağdaşmadığı açıktır. İdarenin tekniker olarak intibakımı gerçekleştirirken, yasal davrandığı konusunda bir şüphe bulunmamakla birlikte, kadro değişikliği talebimde aynı şeyden bahsetmek olanaksızdır. Davaya konu EK 3.madde hükümlerine dayanılarak çıkarılan Genel Yönetmelik(EK-8) ve Karayolları Özel Yönetmeliğinin(EK-9) değişik hükümleri, Yasanın öngörüsünden uzak olup, Yasa ile bir arada değerlendirilmesi ve ilişkilendirilmesi imkânsızdır. 36.madde gereği Teknik Hizmetler Sınıfında sayılmam için, tekniker görevini fiilen yapmam şartı yeterli görülmüştür. Bu şartın yerine getirilmesi için İdare tarafından, Yasal olmayan Unvan Değişikliği Sınavına tabi tutulmamın izahı mümkün değildir. Çünkü, Yasa fiilen görevlendirme için sınav şartının değil, kadro ve hizmet gereklerinin esas alınması gerektiğine hükmetmiştir.

45.madde: ?Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz? Şeklinde, Kanun Koyucu tarafından düzenlenmiştir. Kanunun bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda, memurların özlük haklarından olan atanma hakkı ve atanma şartları arasında ?Unvan Değişikliği Sınavı? sayılmamış olup, kamu yararı açısından memurların en yüksek verimde olacakları birimler emrinde görevlendirilmesine ve kadro durumunun dikkate alınmasına hükmedildiği görülmektedir.

Yasa tarafından halen memur olarak görev yapan memurların, bitirmiş oldukları üst öğrenime uygun sınıfta değerlendirilmeleri konusunda, ?Unvan Değişikliği Sınavı? öngörülmemiştir. Özlük haklarına Kanun tarafından müdahale edilebileceği gerçeğinden hareketle, Kanunun kadro değişikliği hükümleri arasında bulunmayan, ?Unvan Değişikliği Sınavı? hükümleri ile Kanunun hükümleri kısıtlanmış, atanma konusunda özlük haklarına Yönetmelik ile müdahale edilmiştir. Dolayısıyla, 657 S.K?un 71. madde hükmü ile ?Hizmet Sınıfı? değiştirme hakkı; Yönetmelik ile ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartına bağlanarak engellenmiş olup, aynı üst öğrenimden dolayı ?Tekniker? olarak intibakımın yapılmasına ve boş ??İnşaat Teknikerliği?? kadrosu bulunmasına rağmen, 45.maddeye aykırı olarak ?sınıfımın dışında? çalışmaya zorlanmaktayım (EKLER-11, 12, 13).

71.madde: Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme başlıklı olan bu madde, memurların sınıf değiştirme haklarının bulunduğunu açık şekilde ifade etmektedir. ??Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır? denilerek, akabinde, ?...Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler?? hükmü gereği atamanın ne şekilde yapılacağı belirtilmiş, Hizmet Sınıfı değişikliklerinin Kanuna dayanması gerektiği ifade edilmiştir. ??bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında ? ise bu değişiklik için ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartı olmadığı görülmektedir. Anayasa tarafından Bakanlar Kuruluna yönetmelik çıkarma görev ve yetkisi verilmiş ancak bu yetki sınırsız bir yetki olmayıp, ??kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla?? amir hükmü ile yönetmelikler konusunda kesin bir sınır çizilmiştir.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile 657 S.K?un 71.madde hükümleri ?Unvan Değişikliği Sınavı? sonucuna bağlanarak, Kanun maddesine müdahalede bulunulmuş ve Yasanın işlerliğine kısıtlama getirilmiştir. Aynı zamanda Yasanın işlerliği kısıtlandığı gibi, atamanın gerçekleştirilebilmesi için ??bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında? bulunmayan yeni bir düzenleme getirilerek Kanun maddesinin kapsamı genişletilmiştir.

Yönetmelikler ile Yasa maddelerinin kısıtlanması, genişletilmesi mümkün olmadığı açık iken, dava konusu Ek 3.madde doğrultusunda getirilmiş olan düzenlemeler, yönetmelikler konusundaki yetki sınırlamasını ortadan kaldırmaktadır. Zira yönetmelikler Normlar Hiyerarşisinde Anayasa, Yasa ve Tüzükten sonra gelen düzenlemelerdir. Alt norm olan yönetmelik ile üst norm olan Yasanın uygulamasının sınırlandırılması ve Yasada bulunmayan yeni bir ?Atama usulü? getirilmesi, bir Hukuk Devletinde mümkün değildir. Ancak dava konusu Yönetmelik hükmü ile ?Unvan Değişikliği Sınavı? adı altında yeni bir atama usulü getirilmiştir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3221 Yazan: jayjay
-8-

74.madde: Yasa maddesine göre memurların, ??bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür?.Yasa maddesinin bütün olarak incelenmesinden de görüldüğü üzere, bu nakillerde kadro dereceleri ön planda tutulmaktadır. Daha alt kadro derecesine atama yapılması için, ??memurların isteği de şarttır? denilerek, memurların hak kaybına uğramamaları için bir teminat ve rıza şartı konulmuştur. Gerek 657 sayılı Kanunun bütünü ve gerekse 74.maddeden de görüleceği üzere, memurların hak kaybına uğramamaları konusunda Yasa Koyucu çeşitli hassasiyetler sergilemiştir. Anayasamız ve 657 Sayılı Kanun, Sosyal ve Ekonomik haklar konusunda çalışanlar açısından hak kaybına uğramamaları için düzenlemeler içermekte iken; alt bir norm olan yönetmelik ile memurların özlük haklarının iyileşmesi amacıyla yaptıkları üst öğrenim ve bunun bir sonucu olarak kamu yararı açısından daha verimli olacakları birimler emrine atanma talepleri, yasal bir dayanağı bulunmayan ?Unvan Değişikliği Sınavı? adı altında bir sınava girmeleri konusunda, idare tarafından mecbur bırakılarak reddedilmektedir.

92.madde: ??memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler,? 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir eşit derecedeki kadrolara atanabilirler? şeklinde ifade edilmiş olan bu Yasa maddesi, 28 Temmuz 2009 tarihli Devlet Personel Başkanlığı Genel Tebliğinde de yer almaktadır. Ancak ne Yasa maddesinde ne de dava konusu Ek 3.maddenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra yayımlanmış olan Genel Tebliğde, Unvan Değişikliği Sınavından bahsedilmemekte, buna bir atıfta da bulunulmamaktadır.

657 S.K?un 71.Madde Hükmünde ise yine herhangi bir sınav öngörülmemektedir. Aynı şekilde 657 S.K bütün olarak incelendiğinde de kadro değişikliği için ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartına göre değil, kadro durumu ve hizmet gereklerine göre değerlendirmelerin yapılması öngörülmektedir.

Yine 92/b maddesinde ifade edildiği üzere ??boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler? hükmü gereğince boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak şartı getirilmiştir. İdarenin boş kadrosunun bulunduğu ve benim de Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilme konusunda gerekli nitelikleri taşıdığım halde, İdare tarafından ?yasanın öngörmediği Unvan Değişikliği Sınavına? girmeye zorlanmamın, yasa ve hukuk ile bağdaşmadığı açıktır.

Davanın muhataplarından biri olan; Devlet Personel Başkanlığının 28 Temmuz 2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğine göre, ?Unvan Değişikliği Sınavına? girmeksizin atanma talebinde bulunabilmem için, memurluktan çekilmem ya da çekilmiş sayılmam, sonrasında ise tekrar memurluk için başvuruda bulunmam gerekmektedir. Çünkü ilgili Tebliğ de Unvan Değişikliği Sınavından bahsedilmediği gibi herhangi bir atıfta da bulunulmamaktadır. Zira 657 S.K memurlar hakkında detaylı düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler içerisinde kadro değişikliği için ?Unvan Değişikliği Sınavı? olmadığı göz önüne alındığında, iptal davamızın haklı gerekçelere dayandığı açık biçimde görülmektedir. Yasa Koyucunun bu tür bir sınavı gerekli görmesi halinde, ilgili Yasa maddesinde gerekli düzenlemeleri yapması ve sonrasında yönetmeliğin de bu düzenlemeyi açıklaması hukukun öngördüğü bir yöntemdir. Aksi bir uygulama ise Yasa koyucuya ait olan yetkinin, yönetmelik ile İdare tarafından kullanılması anlamına gelmektedir.

93.madde: 92.madde kapsamı içerisinde bahsedilen Yasaya aykırılıklar 93.madde için de geçerli olup, emekli olanların tekrar memurluğa giriş yapmalarını düzenlemektedir. Burada da geçilecek olan sınıfın niteliklerini taşımak bir şart olarak ileri sürülmekte ancak bir Unvan Değişikliği Sınavından bahsedilmemektedir. Bir Devlet memuru olarak emekli olma hakkım bulunmaktadır. Teknik Hizmetler Sınıfında ?Tekniker? kadrosunda değerlendirilme konusunda gerekli nitelikleri taşımama rağmen, memur olarak görev yapmakta iken atamamın ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartına bağlanarak gerçekleştirilmemesi, ancak emekli olduktan sonra boş kadro bulunması halinde ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartı olmadan tekrar memur olarak değerlendirilebilmem hususu, hiçbir mantıksal düşünce ile izah edilemeyecek bir olgudur.

Yukarıda bahsettiğim Yasa maddelerinde; kadro değişikliği için, Unvan Değişikliği Sınavı öngörülmemiş, atama konusunda kadro durumu ve hizmet gerekleri açısından İdarelere yetki verilmiş iken, İdare tarafından Yasa ve hukuka aykırı bir şekilde ?Ek 3.madde? doğrultusunda düzenlemeler yapılmış, bunun sonucunda ise hem hukuk yok sayılmış, hem ?atanma hakkım? engellenmiş ve hem de ?özlük haklarıma? yasal düzenlemeler dışında bir müdahale yapılmıştır. Devlet memuru olarak, Yasanın emri doğrultusunda görev yapmam bir zorunluluk olduğu gibi, Yasanın sağlamış olduğu özlük haklarımı savunmak da yine bir zorunluluktur. Yasanın bana yüklememiş olduğu bir sınava, İdare tarafından zorlanmış olmam neticesinde, Yüce Mahkemeniz nezdinde bu davayı açmam yukarıdaki zorunluluğun bir neticesidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce #3222 Yazan: jayjay
-9-

b- ??YASAYLA DÜZENLENMEYEN BİR KURALIN YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİ??, Hukuken

Normlar Hiyerarşisine Aykırı Bulunmaktadır.

Anayasa ve Yasa maddeleri birlikte değerlendirildiğinde atanmada, ?Unvan Değişikliği Sınavı? öngörülmediği halde; dava konusu yönetmeliğin EK 3.Maddesiyle unvan değişikliği sınavının, atanmada kurala bağlanmasının hukuka uyar bir yanı olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, Yasayla düzenlenmeyen bir hususun; yönetmelikle düzenlenmesi hukuken normlar hiyerarşisine aykırı bulunmaktadır. ?Hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde, alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde Evrensel Hukuk İlkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen Kanunlar yürürlüğünü Anayasa?dan, Tüzükler yürürlüğünü Kanundan, Yönetmelikler ise yürürlüğünü Kanun ve Tüzükten almaktadırlar.?? Bir normun kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesi mümkün bulunmamaktadır? [8] . Bu ilke de, İdare Hukukunun yerleşmiş köklü içtihatlarındandır. Dava konusu Yönetmelikle, 657 Sayılı Kanunda düzenlenmeyen bir kuralın getirilmesi, açıkça normlar hiyerarşisine aykırı bir husustur.

Nitekim Danıştay 5.Dairesinin, ? Üst Hukuk Normuna Aykırı Bulunan Yönetmelik Hükmüne Hukuki Bir Değer Yüklemek Suretiyle Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı Hakkında? ki [9] kararı da bu yöndedir(EK-18).

T.C Anayasası?nın 13.Maddesi ile: ?Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir?? Denilerek, Temel hak ve hürriyetlerin, Kanunla konulup değiştirileceğine hükmedildiğinden, benim de eğitim-öğrenim hakkım ve meslekte yükselme haklarım olması itibarı ile, söz konusu alanlarda kanunlar dışında daha alt hukuk normlarıyla herhangi bir düzenleme yapılması mümkün değildir. Normlar Hiyerarşisinde Anayasal korumanın ele alındığı düzenlemeler arasında bulunan, Anayasanın 115. Maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen ve Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılan Tüzüklerin Kanunlara aykırı olamayacağı belirtilmekte olup, AYİM.2.Daire?nin bir kararında ise konuya şöyle açıklık getirilmektedir: ?Anayasanın 124 üncü maddesine göre Yönetmelikler, ?kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla? çıkarılabilirler. Anayasanın bu hükmüne göre, bir yönetmeliğin yaptığı düzenleme, normlar hiyerarşisinde kendi üstünde yer alan normlara, yani tüzük, kanun ve Anayasa hükümlerine aykırı olamaz. Yönetmeliğin yaptığı düzenleme, normlar hiyerarşisinde kendi üstünde yer alan normlara, yani tüzük, kanun ve Anayasa hükümlerine aykırı ise, bu yönetmelik, konu unsuru itibarıyla sakat hale gelir (GÖZLER Kemal, İdare Hukuk, C.1, Bursa 2003, s.1116). Yasa ile düzenlenmeyen bir hususta yönetmelikle kısıtlama konması halinde de normlar hiyerarşisine uygunluktan bahsedilemez.Danıştay Onuncu Dairesi, bir kararında(EK-19), yasayla düzenlenmeyen bir hususun yönetmelikle düzenlenmesini hukuka uygun bulmamıştır (08 Aralık 1997 tarih ve E.1996/1268, K.1197/5493). Bu itibarla dava konusu olan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin ??.tazmin edilecek masrafların ödenmesiyle ilgili olarak, Muhakemat Müdürlüğünden alacağı belgelerin düzenlemesi üzerine?? ifadesi, yasa ile düzenlenmeyen bir hususta ve kısıtlayıcı bir hüküm öngördüğünden ?Normlar Hiyerarşisi İlkesi?ne kesin surette aykırıdır ? [10].

Bu husus; Prof.Dr.Kemal GÖZLER?in, Yürütme organının Düzenleyici İşlemleri adlı eserinin 17.Bölümü?nde şöyle ifade edilmektedir: ?Anayasanın 124?üncü maddesi, ?Başbakanlık ,bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri,kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere?yönetmelikler çıkarabilirler? dediğine göre yönetmeliklerin sebep unsurunu bir kanun veya tüzük teşkil eder. (Günday, op. cit., s.83.). Ancak, kanunun daha önce hiçbir şekilde düzenlemediği bir alanda yönetmelik çıkarılması mümkün değildir. Yönetmelikler bu anlamda bir kanuna dayanmak zorundadır. Türk hukukunda, idarenin bir alanı asli olarak yönetmelik ile düzenlemesi mümkün değildir. Türk hukukunda ?muhtar bir yönetmelik yetkisi? bulunmamaktadır. (Güneş, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, op. cit., s.184-185.) ? [11] . Burada vurgulanan husus, dava konusu yönetmelik hükmünde daha önce yasaya konu olmayan bir hukuki olgunun (memur iken kadro değişikliğinin ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartına bağlanması) doğrudan yönetmeliğe konu edilmesiyle ilgilidir. Düzenlemenin hukukiliğinden söz edilebilmesi için, ilgili sınav öngörüsünün Yasada açıkça ifade edilmesi gerektiğine kuşku duyulmamalıdır.

? Hakkın, kişilere hukuk tarafından tanınan menfaat ve ondan yararlanma konusunda verilen yetki olduğu(Tan,age,s,61) dikkate alındığında;hakkın,anayasa ve kanun gibi hukuk kurallarına dayalı olması gerektiği ve dayandığı yasadaki değişikliklerden etkileneceği açıktır.

Yasama organınca çıkartılan? yasalar; objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan veya varolan durumları düzenleyen veya ortadan kaldıran kural işlemlerdendir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.721 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.