logo yeni

calisanlar2 copy

Danıştay'da Ünvan Değişikliği Sınavlarının İptali Emsal

Çok
7 yıl 3 ay önce #3213 Yazan: jayjay
2010 da danıştayda açılan davanın konusunu yazıorum.Lütfen memurunyeri.com daha önce yaptığı bu haberi yine gündeme taşısın.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3214 Yazan: jayjay
-1-

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA

Sunulmak üzere

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı?na

? Yürütmenin durdurulması istemlidir.?

DAVACI : HÜSEYİN ERYILDIZ -İSTANBUL (T.C No: ...........)

DAVALILAR : 1.T.C.BAŞBAKANLIK ?ANKARA

2.DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI -ANKARA

3.KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ?ANKARA

DAVA : İptal davası.

TALEP KONUSU : Karayolları Genel Müdürlüğü, ?..Bölge Müdürlüğü, ?..Otoyol Bakım İşletme Şefliği bünyesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ?Gişe Memuru? olarak çalışırken; memuriyete girmeden önce, 29.09.1987 tarihinde, Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu?nun iki yıllık ?Teknik Programlar? Bölümü ?İnşaat? Anabilim Dalı Programını takip ederek mezuniyet için gerekli ?Teknikerlik? eğitimi almam, imtihanları ve stajı başarıyla tamamlamam suretiyle ?İnşaat Teknikeri? Unvanı ile mezun olmam[1] neticesinde; Karayolları Genel Müdürlüğüne, 14 Ekim 1997 tarihli başvurum ve Ön Lisans Diplomamı ibrazım üzerine, 03/07/1998 tarihinde intibakımın yapıldığı, fakat; atanmak istediğim kadronun gerekli niteliklerini taşıdığım halde, bugüne kadar ?Tekniker? kadrosuna atamam yapılmadığı için, münhal bir kadronun bulunması halinde, Teknik Hizmetler Sınıfı ?Tekniker? kadrosuna atamamın yapılması istemli 16/09/2009 tarihli başvurumun (EK-1); ??Genel Müdürlüğümüzde unvan değişiklikleri, yürütülen hizmetlerin kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi hususu öncelikle dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması ve gerekli görülmesi halinde,boş kadro imkanlarımızın elverdiği ölçüde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapıldığından, ilgilinin söz konusu talebi de, zaman içerisinde bu çerçevede değerlendirilecektir?? Gerekçesiyle reddine ilişkin, Karayolları Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarihli, 903/03921 sayılı idari işleminin (EK-2), Dayanağı olarak; yürürlükte bulunan, 29.3.2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ?Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği? (EK-9) gösterilmiştir.

Karayolları Özel Yönetmeliğinin Dayanaklarından olan, ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin? (EK-7); çerçeve 6.maddesiyle,

18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Genel Yönetmeliğe? (EK-6), kadro değişikliğine ilişkin atama hususunda ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılmasını içerir, ?Ek Madde 3? eklenmek suretiyle;

657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında yer alan atama hususuna ilişkin Yasa hükmünün, kapsam alanı genişletilerek işlerliği kısıtlanmıştır.

14/10/2009 tarihli, 903/03921 sayılı ve ?Kadro Değişikliği Talebi? konulu, Karayolları Genel Müdürlüğü İşleminin ve Dayanağı; 21.9.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; çerçeve 6.maddesiyle, 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Genel Yönetmeliğe? eklenen ?Ek Madde 3? ün,

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1.,2.,3.,6.,7.,18.,33.,36.,45.,71.,74.,92. ve 93.maddelerine aykırı olduğu itibari ile, hukuka uygun olmadığı, uygulanmasının devam ettirilmesi halinde giderilmesi imkansız zarar ve durumların artacağı için,iptal davası sonuçlanıncaya kadar öncelikle YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA yargılama sonucunda ise İPTALİNE karar verilmesi istemidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3215 Yazan: jayjay
-2-

RESMİ GAZETE : R.G.Yayın: 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayı.

TEBLİĞ TARİHİ : 02/11/2009

OLAYLAR VE HUKUKSAL DEĞERLENDİRME:

1- Dava Konusu Yönetmelik Değişikliğinin Uygulanılması Sonucuna Dayanılarak;

a. Atanma talebimin reddi işlemini KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yaptığı,

b. Yönetmelikte doğacak tereddütleri gidermeye DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI yetkili olduğu,

c. Yönetmelik değişikliğini de Bakanlar Kurulu yürürlüğe koyduğu için, BAŞBAKANLIK haklarında;

2577 sayılı İYUK?un ?Dava Açma Süreleri? başlıklı 7.maddesinin 4.fıkrasında yer alan hükmün doğrultusunda, bu iptal davasını her üç idareye karşı birlikte açıyoruz.

2- 21/9/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara ekli, ?Devlet

Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?? 28 Aralık 2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe konulmuştur.

Yürürlüğe konulan yönetmelikle(EK-7); 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Çerçeve Genel Yönetmeliğin?[2] (EK-6), adı ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik? (EK-8) şeklinde değiştirilerek, bu yönetmeliğe, Kadro değişikliğine ilişkin atama hususunda ?Unvan Değişikliği Sınavı? yapılmasını içerir ?EK MADDE 3? eklenmiştir.

Akabinde, Genel Yönetmeliğin 15.Maddesi gereği; Karayolları Genel Müdürlüğü ve diğer Kamu Kurumu ve Kuruluşları, Devlet Personel Başkanlığı?nın görüşünü alarak, kendi Özel Yönetmeliklerini çıkarmışlardır.

Bilindiği üzere 15.3.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 18.4.1999 tarih 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?, Devlet memurlarının ?Görevde Yükselmeleri? hakkında çıkarılmış olup, bu konuda herhangi bir itirazımız mevzubahis değildir.

Ancak 21.9.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? 28.12.2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin 6.maddesi hükmü gereği, Genel Yönetmeliğe Ek 3.madde eklenmiştir. Ancak Genel Yönetmeliğe eklenen Ek 3. maddenin yasal bir dayanağı bulunmadığı gibi Devlet Memurlarının özlük haklarından olan ?Hizmet Sınıfı Değişikliği? konusunda köklü değişikliklere neden olmuştur.

Devlet memurlarının özlük hakları hususunda; Anayasa (m.128) gereği, Devlet memurlarının ??nitelikleri, atanmaları, görev ve hakları, yükümlülükleri, aylık ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir? amir hükmü doğrultusunda, 657 Sayılı Kanunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak dava konusu Yönetmeliğin 6.maddesi hükmü Ek 3.madde ile getirilmiş bulunan ve halen görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanan ?Unvan Değişikliği Sınavı?, 657 SK?un 71.maddesinde ifade edilmiş olan ?Hizmet Sınıfı Değişikliği? konusunu ?sınav? şartına bağlamıştır. Böylece Kanunun uygulanması Unvan Değişikliği Sınavı şartına bağlanmış olmakla Kanuna müdahale edilmekte ve aynı zamanda ??kanunla düzenlenir? amir hükmüne aykırı bir şekilde, ?Özlük haklarına? da müdahale edilmektedir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3216 Yazan: jayjay
-3-

3- İPTALİ İSTENEN ? EK MADDE 3 ? HÜKMÜ:

21.9.2004 tarih ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ? Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; ? çerçeve 6.maddesiyle, 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Genel Yönetmeliğe? eklenen ?Ek Madde 3? hükmü aynen şöyledir.

Dava konusu,?EK MADDE 3?de:?Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde[3] eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.? Kuralı yer almıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 71.Maddesinde ki: ??Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler?? Şeklindeki Yasa hükmü,

21/9/2004 tarihli, 2004/8246 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli, 28 Aralık 2004 tarihli, 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin?? Çerçeve 6.Maddesiyle, 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe eklenen ?Ek Madde 3? ile; atanmada ?Unvan Değişikliği Sınavı?? Kuralı şartına bağlanarak genişletilmiş ve Yasanın işlerliği kısıtlanmıştır.

Böylelikle, Yasaların uygulanmasını göstermek üzere çıkarılması gereken, Dava Konusu Yönetmelikle; Çerçeve Genel Yönetmeliğe ?Ek Madde 3? eklenerek, bir konu ilk defa düzenlenmiş ve bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde yer alan düzenlemelerde köklü değişiklikler yapılmıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1., 2., 3., 6., 7., 18., 33., 36., 45., 71., 74., 92., 93.Maddeleri ve diğer Yasa Maddeleri birlikte değerlendirildiğinde: Kadro değişikliğine ilişkin atamada ??sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmak? Şartı yeterli görülmektedir.

657 Sayılı Kanunda; idarenin atamayı ne şekilde yapacağı, bu yasanın hükümlerinin nasıl uygulanacağı sayılmış ve atama koşulları belirlenmiştir. Ancak; davalı idare Başbakanlık, ölçüsüz bir yönetmelik değişikliği yapmış, Devlet memuru olan personelin kadro değişikliklerinde dava konusu Ek 3.Maddeye ilişkin Unvan değişikliği sınavına girmek ve sınavda başarılı olmak kuralı getirmiş olmakla birlikte, bu durum; 657 Sayılı Yasanın davaya dayanak maddelerini sonuçsuz bırakmak içindir.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin, dayanağı durumundaki yasalara uygun olması ve onları açıklar olması yönetmelik değişikliğinin amacı ve öngörüsüne uygun bulunmaktadır. Oysa, dava konusu yönetmeliğe tabi kılınmasını öngören düzenleme; dayanağı yasa kuralına aykırı olduğu gibi, yasada yer alan kuralı da, Yasada yer almayan yeni bir atama usulü (Unvan Değişikliği Sınavı) getirmek sureti ile etkisiz bırakması sonucunu doğurmaktadır.

?Ek 3.madde? ile 657 S.K?un 71.maddesi etkisiz kılınmış, atanma taleplerine; idare tarafından ?yapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavına girilmesi ve başarılı olunması halinde?? cevapları verilmiştir. Yasanın uygulanabilirliği ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartına bağlanarak, Yasanın işlerliğine kısıtlama getirilmiştir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3217 Yazan: jayjay
-4-

4- Karayolları Genel Müdürlüğü,29.3.2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini çıkarmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktayken, atanmak istediğim kadronun gerekli niteliklerini taşıdığım halde, 1997 yılından bugüne kadar davalı kurum tarafından ?Tekniker? kadrosuna atamam yapılmamış, münhal bir kadronun bulunması halinde, Teknik Hizmetler Sınıfı ?Tekniker? kadrosuna atamamın yapılması istemli 16/09/2009 tarihli başvurum (EK-1);??Genel Müdürlüğümüzde unvan değişiklikleri,?boş kadro imkanlarımızın elverdiği ölçüde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapıldığından??Gerekçesiyle reddedilmiş, Karayolları Genel Müdürlüğü?nün 14/10/2009 tarihli, 903/03921sayılı idari işleminin (EK-2), dayanağı olarak da; Genel Yönetmeliğin ?Görevde Yükselme Yönetmelikleri? başlıklı 15.maddesine istinaden; Devlet Personel Başkanlığı?nın da görüşünü alarak çıkarılan ve 29.3.2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan?Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?(EK-9)gösterilmektedir.Kadro değişikliğime ilişkin atanma talebim, bu yönetmelikte bulunan ?Unvan Değişikliği Sınavı?na girmem ve başarılı olmam istenilerek gerçekleştirilmemektedir.

Kurumuma, İnşaat Teknikeri Unvanlı Ön Lisans diplomamı (EK-3) ibraz tarihi 14 Ekim 1997 olup (EK-4), kaldı ki, bu tarihte; ne bir Görevde Yükselme Sınavı ne de Unvan Değişikliği Sınavı söz konusudur. 657 Sayılı Yasanın 36.Maddesi gereği İntibakımı ve derece ilerlememi gerçekleştiren İdare, dava açış tarihi olan 2009 yılına kadar geçen 12 yıl boyunca ?Tekniker? kadrosuna atamamı gerçekleştirmemiştir. Halbuki Karayolları Özel Yönetmeliğinin yürürlüğe girme tarihi 2005 yılıdır.

Karayolları Özel Yönetmeliğinin ?Unvan değişikliği sınavı ve atama esaslarına? ilişkin hükümleri ise, dava konusu, BKK eki Yönetmeliğin Çerçeve 6.Maddesiyle, Genel Yönetmeliğe eklenen Ek 3.Madde ile düzenlenen hükümlerdir;

Karayolları Özel Yönetmeliğinin 12.Maddesinde: ?Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir...? Denilerek, ?Unvan değişikliği sınavı yapılmasına dair? getirilen kural ile,

20.Maddesinde: Unvan değişikliğine ilişkin atama esasları belirtilerek, bu maddenin, ?Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanabilmek için? Şeklinde ki alt başlıklı (a) fıkrasının:1.bendiyle: ?Son üç yıllık sicil notu olumlu olmak?, 2.bendiyle: Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak? Katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak, şartları aranır?? Denilerek, ?Unvan değişikliğine ilişkin atama esaslarına dair? getirilen kural, Dava konusu EK 3.Madde doğrultusunda düzenlenmişlerdir.

Karayolları Özel Yönetmeliğinin 5.Maddesinde benim de dâhil olduğum ?Tekniker? kadrosunun ?Unvan değişikliğine tabi kadrolar? arasında gösterilmesi suretiyle[4], Çerçeve Genel Yönetmeliğe aykırı bir hüküm getirildiği açıktır (EKLER-6, 9). Kaldı ki, ??Tekniker?? unvanı, Genel Yönetmeliğin görevde yükselmeye ilişkin 5.Maddesinde sayılan görevler[5] arasında bulunmadığı gibi, Çerçeve Genel Yönetmeliğe EK Madde 3 eklenmeden önce de, 657 Sayılı Yasa uyarınca herhangi bir sınav öngörülmeden ??Tekniker?? kadrolarına ilgili atamalar yapılmaktaydı (EK-14).

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Karayolları Özel Yönetmeliğinde Unvan Değişikliği Hükümleri ile Görevde Yükselme hükümleri birlikte yürütülmelerinden dolayı, kamu görevlilerinin atanma işlemlerinde uygulanırken birbiri ile karıştırılmaktadır(EKLER-8, 9).Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı kuralı,657 Sayılı Kanunda düzenlenmiş; Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik (EK-6) ile açıklaması yapılmış, yasada yer alan bir ??kural?? olup, Unvan Değişikliği Sınavı kuralı, 657 Sayılı Kanunda düzenlenmemiş; dava konusu yönetmeliğin EK 3.Maddesiyle getirilmiş, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinde düzenlenmiş, Yasada yer almayan ve Yasanın öngörmediği bir ?kural?dır. Açıklanan nedenlerle; Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, ?unvan değişikliği sınavı ve atama esaslarını? içerir, Yasaya aykırı hükümlerinin, aynı zamanda; davalı idarece reddedilen atanma istemli başvurumun sebeplerinden olduğu görülmekte olup, Yasaya aykırı bu hükümler ise, kaynağını; 657 Sayılı Yasadan almayıp, iptali istenen ?Ek 3.Madde?den almaktadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3218 Yazan: jayjay
-5-

5- DAVA KONUSU ?EK MADDE 3? ÜN;YASAYA VE HUKUKA AYKIRILIĞI İLE ?İPTAL? İSTEM NEDENLERİ:

a- DAVANIN DAYANAĞI YASA KURALLARI

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve davaya konu olan ?Unvan Değişikliği Sınavını? içerir ?Ek Madde 3? hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırılık teşkil etmektedir. Yasa maddeleri şunlar olup, aykırılık nedenleri aşağıda sıralanmıştır: 1-2-3-6-7-18-33-36-45-71-74-92-93

1.madde: ?İl.Md.DMK?nun 1.Maddesi Kanun uygulama alanını belirlediği için yasanın tüm maddeleriyle ilgilidir.? Bu Kanununun kimleri kapsadığı, kimler için bağlayıcı olduğu, kimler için çıkarıldığı vurgulanmaktadır. Benim de bir Devlet memuru olmam itibarı ile bu Yasa kapsamında çalıştırılmam, haklarım ve sorumluluklarım bu Yasa çerçevesinde ele alınmalıdır. Yasanın ?atama? ile ilgili hükümleri açık olup, bu Yasada bulunmayan bir uygulamanın, yönetmelikler ile ele alınıp Yasanın işlerliğinin kısıtlanması veya kapsamının genişletilmesi mümkün değildir. Ancak davalı İdareler tarafından uygulanmakta olan ?Unvan Değişikliği Sınavı? ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve ne de başkaca bir kanuna dayanmayıp, dava konumuz olan EK 3.maddeye dayanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14.07.1965 tarihinde çıkarılmış ve bugüne kadar üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmış olan bu Yasa, Devlet memuru iken görev yapan personelin kadro değişikliği için bir ?Unvan Değişikliği Sınavı? şartı ileri sürmemiş, kadro değişiklikleri taleplerinin değerlendirilmesi konusunda mevcut kadro durumu ve hizmet gereklerinin dikkate alınmasına hükmetmiştir.

Yine Yasa Koyucu tarafından, bu Yasa kapsamında bulunan Devlet memurlarının üst öğrenime özendirilmesi amacıyla derece ilerlemeleri, özlük haklarının iyileştirilmesi, yükselmeleri, kadro değiştirmeleri gibi birçok konuda düzenleme yapılmıştır. Kaldı ki dava konumuz gereği, Devlet memurlarının halen görevde iken kadro değişikliği taleplerinin, ?Unvan Değişikliği Sınavı? sonuçlarına göre değerlendirilmesi konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Ancak yapılan yönetmelik değişikliği ile Yasanın öngördüğü ve özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda teşvik ettiği üst öğrenimden dolayı, talep edilen kadro değişikliğinin sınav şartına bağlanması, davalı İdareler tarafından çıkarılmış bulunan yönetmeliğe ilişkin bir uygulamadır. Daha alt bir norm olan yönetmelik ile Yasanın bütünü veya herhangi bir madde hükmünün kısıtlanması, genişletilmesi, Yasanın işlerliğinin Yasanın öngörmediği bir şarta bağlanması da hukuken mümkün değildir. ?Unvan Değişikliği Sınavı? nın ise, Devlet memurlarının hakları, görevleri, atanmaları gibi özlük hakları konusunda düzenlemeler getiren ve 1.madde hükmünün kapsadığı Devlet memurlarına bir zorunluluk olarak uygulanması, Yasanın uygulanması bakımından hukuka aykırıdır.

2.madde: Amaç başlıklı olan bu Yasa maddesi, ?Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler? şeklinde Kanun Koyucu tarafından, Anayasamızın 128.maddesi emrine uygun olarak çıkarılmıştır. Açık şekilde görüldüğü üzere, memurların özlük hakları (atanma dâhil) Anayasal bir özlük hak olup, bu özlük haklarında herhangi bir değişiklik, genişletme veya hakların sınırlandırılma usul ve esasları ??Kanunla düzenlenir? emredici hükmü doğrultusunda düzenlenmek zorundadır. 657 SK ?un 2.maddesinde ifade edildiği üzere Yasa, Anayasanın bu amir hükmünü yerine getirmek üzere çıkarılmıştır.

2/b fıkrasında ise ?Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır?? denilmektedir. Davaya konu Yönetmelik hükmüne aykırılık burada da mevzubahis olup, Kanuna uygun şekilde tüzük çıkarılabileceği öngörülmektedir. ??Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur? ifadesi ile de Bakanlar Kuruluna görev ve yetki verilmiştir. Ancak bu yetkinin kullanılabilmesi için, çıkarılacak Yönetmeliklerin, Normlar Hiyerarşisine uygun olması, Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere çıkarılması bir ön şarttır. Dava konusu Ek 3.madde ile özlük haklarına bir sınırlama getirilmekte, atanma hakkım açıkça engellenmektedir. İdare tarafından yasal olmayan bir sınava tabi tutulmam, özlük haklarıma açık bir müdahaledir.

3.madde: Temel İlkeler başlığı altında düzenlenmiş olan bu Yasa maddesinde Devlet memurlarının Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakat ilkeleri belirtilmiştir.

Sınıflandırma ilkesinde ??Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak? amacı belirtilmektedir. Benim de ?Tekniker? olmam neticesinde, Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilme talebim, Yasaya uygun bir taleptir. İdare, Tekniker olarak intibakımı gerçekleştirerek, ?Unvanımı? kabul ve teyit etmiştir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.151 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.