logo yeni

calisanlar2 copy

ŞAHSA BAĞLI EĞİTİM UZMANLARININ SON DURUMU HAKKINDA

Çok
5 yıl 6 ay önce - 5 yıl 6 ay önce #11612 Yazan: mmdemir
MECLİS KARARI İLE ATANMIŞ SAYILANLAR,
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE ATANMIŞ MI OLDULAR?

Anayasa Mahkemesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin hükmünün iptali talebini içerir başvurusuna dair verdiği karar 24 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İptal kararı hakkında pek çok yorum, düşünce okudum, dinledim. Yorum ve görüşlere saygımı belirteyim. Bir analiz-değerlendirme de ben yapmak istedim.

66.sayfalık Kararın bütünü üzerinde değil, beni de ilgilendiren, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı yöneticilerinin görevden alınmış sayılmaları ve bu husustaki iptal kararı üzerinde durmak istiyorum.

6528 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruda 25.maddeyle 652 sayılı KHK’ye eklenen geçici 10.maddenin 3.numaralı fıkrasının…..

Denilmiş, 3.fıkranın iptal başvurusuna konu olmasıyla ilgili olmasına rağmen 4. ve 5.fıkralardan bahsedilmemiştir. İptal başvurusu ile ilgili olarak bu durumu şöyle anlamak gerekir:

3.fıkra iptal edildiğinde, 4.ve. 5.fıkraların da geçerliliği kalmayacağından; 6126 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Kanuna dayanılarak uygulama imkanı olamayacağı için Yüksek Mahkemenin takdiri ile iptal edeceği kanaatiyle olabilir.

Bu kısa izahtan sonra, 652 sayılı KHK’nin 10.maddesiyle atanmış sayılanları ilgilendiren fıkraları inceleyeceğim için, ilgili fıkraları kolaylık olsun diye parantez içinde Kanundan kopyalayarak yerleştirdim.

Bilindiği gibi 3.fıkra (Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.)
Yöneticilerin yürüttükleri görevlerin, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermesi ve ihdas edilen kadrolara atanmış sayılmalarını sağlıyordu.

4.fıkra (Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.)
İse atanmış sayılan yöneticilerin yeni kadrolarını ve alacakları maaş ile unsurlarını düzenliyordu.

5.fıkra (Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılı listedeki Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilir. Üçüncü fıkraya göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilir. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış bulunanlar hizmet süreleri, hizmet puanları ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu personelin sürekli görevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Atanmış sayılanlara verilecek yeni görevleri düzenliyordu.

Anayasa Mahkemesi, iptal başvurusunda yer aldığı gibi 3.fıkrayı iptal etmiş; 4.fıkrayı uygun bulmuş, 5.fıkrayı da aşağıda görüldüğü gibi:

“ 2- (3) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerindeki iptal edilen ibareler nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve İl Müdürü...", "...ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar..." ibareleri ile ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE, OY BİRLİĞİYLE,”

denilmek suretiyle iptal etmiştir.

5.fıkradaki iptal işlemi şu anlama gelir. Atanmış sayılanlara önceki görevleri ile uyumlu olmayan, kadro ve pozisyonlarıyla örtüşmeyen, alt kadro görevi gibi kabul edilen görev verilmesini uygun bulmamıştır.

4.fıkraya dokunmayan Anayasa Mahkemesi, görüldüğü gibi 5.fıkrayı iptal etmiştir. 4.fıkra da 5.fıkranın iptal gerekçesi ile aynı mantıkla iptal edilmiş olsaydı, atanmış sayılanların hiç birisi atanmış sayıldıkları kadrolar için 24 Temmuz 2015’ten sonra maaş alamazlardı.

İptal kararı Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra, 15 Ağustos 2015’te aylıklarını alabilmeleri için ya yeni Kanun çıkarılacaktı, ya da derhal kararnameleri yazılarak hemen görevlerine başlamaları sağlanacaktı. Ayrıca göreve iade olması için, doldurulan kadroların da boşaltılmasını gerekecekti. Bu durum ise daha büyük karmaşaya yol açacaktı.

Bence orta bir yol bulunmuş durumdadır.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı Anayasa’nın 153.maddesiyle geriye yürüyemeyeceği kanaatiyle atanmış sayılanlar şimdi Anayasa Mahkemesi Kararı ile atanmış oldular. Maaşlarını da iptal edilmeyen 4.fıkraya göre almaya devam ederler.

Atanmış sayılanlara artık atanmış diyebileceğimizi düşünüyorum. Bazı arkadaşlar “iptal kararı geriye yürümez” sözüne takılabilirler. İşlemi Mahkemeye taşıyanlar için durum değişik, onlar için Mahkeme kararına göre bir çözüm yolu bulunabilir.

Bakanlığımız, Anayasa’nın 153.maddesindeki “İptal kararları geriye yürümez” hükmünü, göreve iade işlemini yapmamak için, dayanak kabul edebilir. Hüküm, zaten Anayasa hükmüdür. Böylece İdare, verilmiş ve verilecek Mahkeme kararlarını uygular (Mahkeme kararı ile göreve dönmesi gerekenler için, 6639 sayılı Kanunda İdarenin takdir hakkı vardır. 6639 Sayılı Kanun 15 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Acaba, perşembenin gelişi çarşambadan belli olduğu için mi böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu.)

Saygılarımla…
Görüşlere açığım. Tenkidi de saygıyla karşılarım.
Son Düzenleme: 5 yıl 6 ay önce Düzenleyen:mmdemir Neden: Cevapların site üzerinden verilmesi için, e-posta adresimi kaldırdım.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11614 Yazan: papatya
Sayın DEMİR,

"KANUNLA GÖREVDEN ALINMIŞ OLAN MEB PERSONELİNİN DURUMU NE OLACAK?" başlığı ile bu Sitede yer alan haberin sorunuza cevap olabileceğini düşünmekteyim. Konuya ilişkin ilave soru ve görüşlerinizin olması durumunda, onlar üzerinde ayrıca değerlendirme yapabiliriz.
YAZI

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mmdemir

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11618 Yazan: mmdemir
İlginiz için çok teşekkür ederim.
Şahsa bağlı kadrolara atanan yöneticilerin 15 Ağustos'ta alacakları maaş konusunda muhasebe yetkililerinin tereddütleri var. İptal edilen kadro için maaş verilebilir mi? diye. Ben de "kanunla atanmış sayıldık, kanun iptal edildi ama iptal kararı geriye yürümez diyecekler maaşları şahsa bağlı kadrolar için verecekler" diye düşünüyorum. Az kaldı göreceğiz. Ayrıca şahsa bağlı eğitim uzmanları ve şahsa bağlı diğer kadrolar iptal edildi ama şahsa bağlı grup başkanları yüzünden özlük hakları hakkındaki 4.fıkra yürürlükte.
Sizin görüşünüzü merak ediyorum.
Saygılarımla...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11619 Yazan: papatya

mmdemir Yazan:: İlginiz için çok teşekkür ederim.
Şahsa bağlı kadrolara atanan yöneticilerin 15 Ağustos'ta alacakları maaş konusunda muhasebe yetkililerinin tereddütleri var. İptal edilen kadro için maaş verilebilir mi? diye. Ben de "kanunla atanmış sayıldık, kanun iptal edildi ama iptal kararı geriye yürümez diyecekler maaşları şahsa bağlı kadrolar için verecekler" diye düşünüyorum. Az kaldı göreceğiz. Ayrıca şahsa bağlı eğitim uzmanları ve şahsa bağlı diğer kadrolar iptal edildi ama şahsa bağlı grup başkanları yüzünden özlük hakları hakkındaki 4.fıkra yürürlükte.
Sizin görüşünüzü merak ediyorum.
Saygılarımla...


Sayın DEMİR,
Anayasa Mahkemesinin kısmi iptal kararı sonrası eski durum kendiliğinden geri gelmeyecek ve güncel uygulama mevzuatın son haline göre yapılacaktır. Kadro bakımından konuya bakıldığında, Geçici 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrasıyla görevden alınanların (grup başkanı hariç) iptal kararı sonrası eski kadrolarına doğrudan atanması söz konusu olamayacağı gibi, bu personelin atanmış olduğu kadrolar da bu gün mevcut olmayacaktır.
Anayasa Mahklemesi kararı sonrası ortada kadro bakımından (geçici 10/3 kapsamında olanlardan grup başkanı dışında kalanlar için) hukuki bir boşluğun varlığından söz edilebileceğini düşünmekteyim.

Özetle; Anayasa Mahkemesi kararları eski durumu geri getirmez, yeni durum ise mevzuatın son haline göre yürür. Bu kuraldan hareketle mevcut sorun değerlendirilmelidir.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mmdemir

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11622 Yazan: scandisk
İptal kararı gelirse heralde boşluğu dolduracak bir düzenleme yapılır. Kimse kadrosuz çalıştırılamayacağına göre,
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mmdemir

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11623 Yazan: mmdemir
TEŞEKKÜRLER.
BENİM BİR ENDİŞEM VAR.
ANAYASANIN 153. MADDESİNDEKİ "İPTAL KARARLARI GERİYE YÜRÜMEZ." HÜKMÜNÜ M.E.B. BİR ISRAR VESİLESİ YAPARAK BİR DÜZENLEME YAPMAZSA ATANMIŞ SAYILANLAR ATANMIŞ OLMAZ MI? 4.FIKRA DA (GRUP BAŞKANLARI NEDENİYLE) İPTAL EDİLMEDİĞİNE GÖRE. (ATANMIŞ SAYILANLARI İRONİK OLARAK EKLİYORUM. SAYILMAK BİRAZ TUHAF GELİYOR DA)
BİR DE ŞAHSA BAĞLI UZMANLARI GÖREVE İADE DİLEKÇESİ VERMEZSE DURUMLARI NE OLACAK????
SAYGILAR...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.170 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.