logo yeni

calisanlar2 copy

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı sınavı 12.1.2014

Çok
7 yıl 4 ay önce #453 Yazan: nilüfer
KAMU DENETÇİLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
- Sınavı Açan Kurum: T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı, 50 adet.
- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
II - SINAV TARİHİ VE YERİ:
- Giriş Sınavının yazılı bölümü 12 Ocak 2014 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da tek oturum halinde yapılacaktır.
- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Kamu Denetçiliği Kurumu (www.kamudenetciligi.gov.tr, www.ombudsman.gov.tr ve www.osym.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecektir.
- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.kamudenetciligi.gov.tr ve www.ombudsman.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.
III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını aşmamış (01/01/1979 tarihinden sonra doğanlar) olmak.
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
- Başvuruyu, Kamu Denetçiliği Kurumunca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
- 2012 ve 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSSP11), (KPSSP21), (KPSSP30), (KPSSP62), (KPSSP74), (KPSSP100), (KPSSP103), (KPSSP109) puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1000 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
- Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.
IV - ÖN BAŞVURU:
- Ön başvurular 21-31 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Adaylar ön başvurularını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet ücreti olarak 5,00 TL başvuru ücreti tahsil edilecektir. Sınava başvuracak adayların 2012 veya 2013 KPSS puanları ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Ön başvuru esnasında yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecektir.
- Belirtilen KPSS puan türlerinden, atama yapılacak kadronun 20 katı kadar (1000) aday en yüksek puandan aşağı doğru sıralanarak sıralamadaki en son (1000) inci adayla aynı puandaki adaylar da yazılı sınava girecekler listesine dahil edilerek (www.kamudenetciligi.gov.tr, www.ombudsman.gov.tr ve www.osym.gov.tr) adreslerinde ilan edilecektir.
- Kesin başvurular elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18-27 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 140,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır.
- Ön başvuru ve yazılı sınav başvuru ücretleri, ÖSYM’ye ait Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden yatırılacaktır. Sınav ücretleri ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan “Ödemeler” alanından kredi/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
- Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, başvuru tarihlerinde ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.
- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan kendileri sorumlu olacaktır. - Adayların, sınav başvuru şartlarını dikkatlice inceleyip, tüm şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları kendi yararlarınadır.
- Sınav ücretini ödedikleri halde sınav başvurusunu yapmayan, başvuru şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ya da ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) ilk kez dâhil olan adaylara başvuru işlemi için ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.
- Sınav ücretini yatıran ve başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edineceklerdir. Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Adayın bu belgeleri ibraz edemediği hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
- Sınav için iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
Yazılı sınavı kazanan adaylar aşağıda belirtilen evrakları Kurum tarafından bildirilecek tarihe kadar Kuruma elden veya posta yoluyla ileteceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumca da onaylanabilir.
- Kurumun resmi internet sitesinden temin edecekleri başvuru formu,
- Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ise diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.
- Üç adet vesikalık fotoğraf.
- KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.
V - SINAV KONULARI:
- Sınav konuları ve sınavdaki ağırlıkları aşağıdaki gibidir:
- GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR (% 20)
- MALİYE: Kamu maliyesi, Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, vergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları ve maliye politikası (% 10)
- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar (% 10)
- HUKUK:
Kurumun Görev Alanı İle İlgili Hukuk: anayasa hukuku ve anayasa yargısı, İdare hukuku ve idari yargı, insan hakları hukuku (% 30)
Diğer Hukuk: Ceza hukuku (genel hükümler), Medeni hukuk (başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler) (% 10)
- KAMU YÖNETİMİ: Yönetim bilimi ve Türk kamu yönetimi, siyaset bilimi, personel yönetimi, mahalli idareler ve Türk siyaset tarihi (% 20)
VI - DEĞERLENDİRME:
- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.
- Giriş Sınavında başarılı olmak için:
a) Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan notun 70'ten aşağı olmaması gerekir.
b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70'den az olmaması gerekir.
- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Yazılı sınav sonuçları (www.kamudenetciligi.gov.tr, www.ombudsman.gov.tr ve www.osym.gov.tr) internet sitelerinden öğrenilebilecektir.
Sözlü sınav sonuçları (www.kamudenetciligi.gov.tr ve www.ombudsman.gov.tr) internet adreslerinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca sınavda asil ve yedek listeye giren adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilecektir.
- Yazılı sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 3 gün içerisinde, Sınav sonucunun yeniden incelenmesi talepleri ise sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak ÖSYM’ye yapılacaktır. ÖSYM süresi içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek, sonuçlarını 10 gün içerisinde ilgililere ve Kuruma bildirecektir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR:
- Giriş Sınavı ile ilgili hususlar
(www.kamudenetciligi.gov.tr ve www.ombudsman.gov.tr) adresinden takip edilebilir.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde edilen tüm haklar kaybedilir. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir.
Sınav Yardım Masası :
Telefon : 0 312 465 22 00 / 1266
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İlan olunur.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #459 Yazan: lazslo
Bence gelişmeye en açık kariyer meslek . Şu anda bütün kariyerler birbirine yaklaşmış gibi görünsede bence bu mesleğin önü açık. B)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.146 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.