logo yeni

calisanlar2 copy

Hazine Uzman Yardımcılığı sınavı (26.10.2013)

Çok
7 yıl 4 ay önce - 7 yıl 4 ay önce #1055 Yazan: birgul
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Hazine Uzman Yardımcılığı ve özlük haklarına ilişkin ayrıntılar.

1- GENEL
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN ADET
İktisat 20
İşletme 10
Endüstri Mühendisliği 10
İstatistik 5
TOPLAM 45
Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri, mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin istatistik bölümünden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
c) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)’nda;
 İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),
 İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),
 Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
 İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İstatistik bölümü mezunları kabul edilecektir),
ç) 7-8 Temmuz 2012 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (2011 Kasım, 2012 Mayıs-Kasım,) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Yabancı Dil Sınavından (2013 Nisan-Eylül,) en az 70 puan almış olmak,
d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1978 tarih ve sonraki doğumlular)
Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

3- BAŞVURU
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 30.09.2013 tarihinden itibaren 4.10.2013 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.
Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:
a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden,
b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA” adresine şahsen,
c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü). 4.10.2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 4.10.2013 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- BAŞVURU BELGELERİ
Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların, nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır.
Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:
a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları “İş Talep Formu”,
b) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,
c) KPSS puan belgelerinin fotokopisi,
ç) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

5- SINAV ŞEKLİ
Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, İşletme, Endüstri Mühendisliği ve İstatistik olmak üzere 4 farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edebileceklerdir.
Yazılı sınavda bölümler itibarıyla soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:
- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,
- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat.
Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre sözlü sınava, Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine istinaden, ilan edilen her bir sınav alanı kontenjanının 3 katı oranında aday davet edilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

6- YAZILI SINAV KONULARI
Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmektedir:
a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,
b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,
c) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,
ç) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,

7- SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

8- YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Yazılı sınav 26.10.2013 tarihinde “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA” adresinde saat 10:30’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

9- KİMLİK BELGESİ
Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

10- KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI
Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

11- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları: ( 0 312 ) 204 61 10
( 0 312 ) 204 64 69
( 0312 ) 204 69 82
İnternet Sayfası: http://www.hazine.gov.tr
Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510
Emek / ANKARA
Son Düzenleme: 7 yıl 4 ay önce Düzenleyen:papatya

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #1056 Yazan: mithat
Gördüğüm kadarıyla sınava girmek için ücret istemiyorlar. Diğer kurumlar da yapsa ya bunu.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 4 ay önce #1058 Yazan: lazslo
Birilerine örnek olması lazım. Ama örnek olmakla bu iş çözülmez mutlaka kanuni düzenleme yapılması lazım.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #1242 Yazan: Fatihsolmaz
Sözlü sınav varsa sınava başvurmaya gerek yok, aradıkları kriterleri kesinlikle taşımıyoruzdur.

Sözlü mülakatlara hayır! Tepkini koy, haksızlığa maruz kalma.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #1254 Yazan: BAYUKALA
Yazılı sınavı kazansanız dahi sözlü sınavda muhtemelen sorulacak sorulardan birisi Dinozorlar dolaşım sistemlerini anlatın olacak, ya da uzayda yaşayan dünya dışı varlıkların beslenme zincirinde en önemli öge hangisidir.Ancak;dayınız, amcanız ya da ne bileyim mübarek bir hocanız varsa ve o size referans oluyorsa sorun yok.Yazılı sınav da hikaye sözlü sınav da.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #1273 Yazan: mithat
Sözlü sınav öncesinde ulaşacağınız ve sizi destekleyecek birisi yoksa, sınavı kazanma şansı çok düşük demektir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.156 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.