logo yeni

calisanlar2 copy

AKADEMİK PERSONELİN HER UNVANDA ARALIK 2014 MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

maas7Akademik personele maaş artışı öngören “Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AKADEMİK PERSONELİN 15 TEMMUZ 2019 MAAŞI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Akademik personele “yükseköğretim tazminatı” ve “akademik teşvik ödeneği” ödenmesini öngören Kanun yürürlüğe girdiğinde, izleyen ayın on beşinden itibaren akademik personelin “yükseköğretim tazminatı” ödemesinden yararlanması söz konusu olacak.

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Kanun, Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceğinden, ilk olarak 15 Aralık 2014 maaşının zamlı alınabileceği anlaşılıyor. İlk ödemenin maaşla birlikte yapılacak olması nedeniyle, Kanunun yürürlüğe gireceği tarih ile 15 Aralık tarihi arasında kalan süreye ilişkin fark ödemesi ise söz konusu olmayacak.

Akademik personele verilen diğer maaş artış kalemi olan “akademik teşvik ödeneği” ise ilk olarak 15 Şubat 2016'da ödenecek. Bu ödemenin yapılmasında, akademik personelin 2015 yılı faaliyetlerine göre  hesaplanacak olan akademik teşvik puanları esas alınacak.

Kanun Taslağı ile getirilmesi düşünülen “akademik teşvik ödeneği” ise ilk olarak 2016 yılında ödenecek. Akademik personelin 2015 yılı faaliyetleri esas alınarak  hesaplanacak olan akademik teşvik puanlarına istinaden, bazı akademik personel bu ödemeden ilk olarak  2016 yılında yararlanabilecek.

Akademik Personelin 15 Aralık 2014 Zamlı Net Maaşları

Sitemiz maaş hesaplama bölümünde yer alan "Akademik Maaş Hesaplama Motoru" yükseköğretim tazminatı düzenlemesi de dahil edilerek yeniden düzenlenmiş olup, maaş hesaplaması buradan da yapılabilecektir.

Yükseköğretim tazminatı dahil edildiğinde akademik personelin maaşında ne kadar artış olacağı konusunda bilgi vermesi bakımından, memurunyeri.com olarak akademik personelin 15 Kasım ve 15 Aralık 2014 aylık net maaşlarına ilişkin yaptığımız hesaplamada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Hesaplamamızda Gelir Vergisi oranı olarak %15 kullanıldığından, yılın ikinci yarısında halen %20 oranında Gelir Vergisi uygulanan akademik personel maaşları ele geçen maaştan daha yüksek görünecektir.

KADRO UNVANI

DERECE KADDEME

HİZMET YILI

15 KASIM 2014 NET MAAŞ

15 ARALIK 2014 NET MAAŞ

FARK

*PROFESÖR (4 yıl ve daha fazla)

1/4

25

5.161,43 TL

5.887,36 TL

726 TL

*PROFESÖR

1/1

18

4.386,96 TL

5.112,89 TL

726 TL

*DOÇENT

1/4

25

3.661,18 TL

4.387,11 TL

726 TL

3/1

10

2.936,41 TL

3.662,33 TL

726 TL

*YARDIMCI DOÇENT

3/1

10

2.811,18 TL

3.537,11 TL

726 TL

5/1

6

2.808,05 TL

3.533,98 TL

726 TL

*ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

5/1

6

2.418,51 TL

3.253,33 TL

835 TL

6/1

3

2.372,51 TL

3.207,32 TL

835 TL

7/1

Yeni başlayan

2.365,96 TL

3.200,78 TL

835 TL

*ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

*OKUTMAN

*UZMAN

*ÇEVİRİCİ

*EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMACISI

1/4

25

2.590,33 TL

3.425,15 TL

835 TL

3/1

10

2.416,76 TL

3.251,57 TL

835 TL

5/1

6

2.338,66 TL

3.173,48 TL

835 TL

7/1

Yeni başlayan

2.286,11 TL

3.120,93 TL

835 TL

NOT: Maaş hesaplamasında;

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz akademik personele göre değerlendirme yapılmış,

-Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmış,

-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş.

-Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiş,

- Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, Geliştirme Ödeneği dahil edilmemiştir.

-Kanun Tasarısında yer alan Akademik Teşvik Ödeneği hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Hizmet süresi 6 yıl ve daha az olarak gösterilenlerin, 1.10.2008 tarihinden sonra göreve başlamış oldukları varsayılmıştır.

Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulunda kabul edilen hali

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yükseköğretim tazminatı

EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a) Profesör kadrosunda bulunanlara % 100'ü,
b) Doçent kadrosunda bulunanlara % 100'ü,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100'ü,
d) Araştırma görevlisi, kadrosunda bulunanlara %115'i,
e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlara %115'i,
f) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara % 115'i, oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."

MADDE 2- 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Akademik teşvik ödeneği

EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a) Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100'üne,

b) Doçent kadrosunda bulunanlar için % 90'ına,

c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için % 80'ine,

d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için % 70'ine,

e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için % 70'ine,

f) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için % 70'ine,

aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır."

MADDE 3- 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konulur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır."

MADDE 4- Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi yayımını izleyen ayın on beşinde,
b) 2 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.