logo yeni

MHP'DEN AKADEMİSYENLERE ALTERNATİF ZAM TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademik2Hükümetin akademik personele zam öngören kanun tasarısı taslağını Meclis’e sevk etmesinin ardından, taslak hem muhalefetten hem de zam kapsamı dışında bırakılan kesimlerden eleştiri almıştı.

Bunun üzerine Konya milletvekili Mustafa KALAYCI, hükümetin zam taslağına alternatif yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Kalaycı tarfından hazırlanan kanun teklifinin, hükümet tarafından sunulan taslaktan en önemli farkı, Taslakta zam kapsamı dışında bırakılan uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına da zam yapılmasını öngörüyor olması.

Mustafa Kalaycı, hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Hayat standartları iyice gerileyen akademisyenler, değil bilimsel çalışma yapmak, ay sonunu bile getirememekte ve maddi sıkıntılarla boğuşmaktadır.

Bu nedenle üniversiteler nitelikli akademik personel temininde güçlük çekmekte ve var olan personellerini de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu durum üniversitelerin bilimsel çalışmalar, ar-ge, yenilik ve proje üretim kapasitesi ile Türkiye’nin iddialı hedeflerine katkısı açısından ciddi bir tehlike sinyalidir.

Bu Kanun Teklifi ile ülkemizde bilimsel faaliyetlerin artırılması, akademisyenliğin ve araştırmacılığın cazip bir meslek haline getirilmesi amacıyla

-Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent,

-Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman,

-Uzman, Çevirici ve Eğitim-öğretim Planlamacısı

kadrosunda bulunan öğretim elemanlarına yükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik ödeneği verilmesi öngörülmektedir.”

Kanun teklifinin metni:

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yükseköğretim tazminatı

EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a)         Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,

b)        Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

c)         Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

d)        Araştırma görevlisi, kadrosunda bulunanlara %115’i,

e)         Öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara %115’i,

oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Akademik teşvik ödeneği

EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde ve yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslar arası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a)         Profesör kadrosunda bulunanlara %100’üne,

b)        Doçent kadrosunda bulunanlara %90’ına,

c)         Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %80’ine,

d)        Araştırma görevlisi, kadrosunda bulunanlara %70’ine,

e)         Öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara %60’ına,

aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Bilim adamlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre, akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanının hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.