logo yeni

PROFESÖRÜN YAŞI JÜRİ ÜYESİ OLMASINA ENGEL SAYILDI

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

adalet472 yaşını doldurmuş bir Profesörün de üyesi olduğu Doçentlik Jürisi tarafından yapılan değerlendirme hukuka uygun bulunmadı.

Bir Üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümünde görev yapan öğretim üyesinin mühendislik alanında doçentlik sınavına yaptığı başvuru neticesinde eser incelemesi aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin isleme yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, Ankara 17 nci İdare Mahkemesine açtığı ve sınav jürisinin hatalı oluşturulduğu iddiasını da içeren davada Mahkeme, 72 yaşını tamamlamış olan Profesörün jüride görev almasını uygun görmeyerek; “mevzuat uyarınca hatalı oluşturulan jüri tarafından yapılan eser incelemesi sonucunda tesis edilen davacının eser incelemesi aşamasından başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde Karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.
ANKARA
17. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO: 2013/1276
KARAR NO: 2014/510

DAVACI: ...
VEKILI: ...

DAVALI: ÜNIVERSITELERARASI KURUL BASKANLIGI /ANKARA
VEKILI:

DAVANIN ÖZETI: ... Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, Ekim 2011 döneminde mühendislik alanında doçentlik sınavına yaptığı başvuru neticesinde eser incelemesi aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin 13.03.2013 gün ve 3003 sayılı isleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 15.04.2013 tarih ve 4295 sayılı işlemin; başvuru beyannamesinde belirtilen 3 eserin ilgili dergi tarafından geri çekildiği ancak güncellemenin söz konusu olmadığı, A3 ve A4 yayınlarının birbirinin tekrarı olduğuna ilişkin iddiaların etik ihlali incelemesiyle ortadan kalktığı, diğer yandan sınav jürisinin hatalı oluşturulduğu iddialarıyla iptal istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI: Davacının eserlerinin yapılan inceleme neticesinde 2/5 oyçokluğu ile başarısız bulunduğu, adayın yayınlarının birbirini tekrar etmesinin gerekli kriterlere aykırı olduğu, diğer yandan, 15.10.2012 tarihli Üniversitelerarası Kurul toplantısında 72 yasını doldurmuş jüri üyelerinin eser incelemesi aşamasında bulunmamasına ve bulunulan aşamaların geçersiz sayılmasına karar verildiği; ancak bunun geçmişe etkili olmadığına yönelik karar alındığı, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, ... Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, Ekim 2011 döneminde mühendislik alanında doçentlik sınavına yaptığı başvuru neticesinde eser incelemesi aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin 13.03.2013 gün ve 3003 sayılı isleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 15.04.2013 tarih ve 4295 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

31.01.2009 gün ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesinde, "(1) Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik Sınav Komisyonunun önerisi üzerine, doçentlik başvurusunda bulunan adaylardan her biri için beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye belirler. Jüri için asıl ve yedek üyeler, adayın başvurduğu alan göz önünde bulundurularak belirlenir. Adayın başvurduğu alanda yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, istisnai olarak, jüri üç asıl ve iki yedek olmak üzere beş üye ile teşkil edilebilir.

(2) Doçentlik jürilerinde görev alabilecek öğretim üyelerinin listesi, bunlara hangi alanlarda doçentlik jürilerinde görev alabileceklerinin sorulması üzerine alınacak olan cevaplar ile kadrosunun bulunduğu üniversitenin görüsü dikkate alınarak hazırlanır. Bu listeler, akademik yükseltmeler, istifa veya emeklilik gibi sebeplerle görevden ayrılmalar göz önünde bulundurularak Yüksekögretim Kurulu personel veri tabanı üzerinden güncellenir. Doçentlik sınav komisyonundaki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili alanlarda yer alan öğretim üyeleri arasında objektif ölçütlere göre ve eşit olarak dağıtılır.

(3) Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmişinki yasını doldurmamış olması şarttır. " hükümlerine yer verilmiştir.


Dava dosyasının incelenmesinden, … Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, Ekim 2011 döneminde mühendislik alanında doçentlik sınavına yaptığı başvuru neticesinde, beş asıl ve iki yedek üyeden oluşturulan jürinin davacının eserlerini inceleyerek 2/5 çoğunlukla başarısız sayılmasına ilişkin 13.03.2013 gün ve 3003 sayılı isleme yaptığı itirazın reddine ilişkin 15.04.2013 tarih ve 4295 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, asıl üyeler içinde bulunan jüri üyelerinden 04.01.1938 doğumlu Prof. Dr. Sami...'ın yetmişinki yaşını doldurmamış olma şartını sağlamadığı halde jüride görev almak suretiyle davacının eserleri hakkında olumlu oy kullandığı görülmekte ise de; Üniversitelerarası Kurulun 15.10.2010 tarihli toplantısında, jürinin kurulduğu tarihte 72 yasını doldurmuş öğretim üyelerinin eser inceleme raporunun değerlendirmeye alınmamasına, sözlü sınava katılmamasına, her nasılsa katılımıyla yapılan sınavın geçerli olmadığına karar verildiği gibi Yönetmeliğin 5/3 maddesi hükmünün bu hususu açıkça kurala bağladığı görülmektedir.

Bu durumda, mevzuat uyarınca hatalı oluşturulan jüri tarafından yapılan eser incelemesi sonucunda tesis edilen davacının eser incelemesi aşamasından başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 210,95 TL yargılama gideri ve A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece yapılan 68,60 TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin isteği halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıstay'a temyiz yolu açık olmak üzere 30/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.