logo yeni

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

gelistirme odenegiİlgili personelin aylık gösterge ve ek göstergesi toplamının memur aylık katsayısı ile çarpım sonucu bulunacak tutarın, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranı ölçüsünde, belirli yerlerde görev yapan öğretim elemanlarına “geliştirme ödeneği” ödenmektedir. 

Geliştirme ödeneği nedir?

Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın belli bir oranı esas alınarak yapılan ödemedir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenen Geliştirme Ödeneğinin, hangi yerlerdeki yükseköğretim kurumları için hangi oranlarda olacağı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Kimlere ödenir?

Geliştirme ödeneği;

-Bu ödeneğin verileceği yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,

-Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atananlara,

-2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen yurtiçi öğrenci değişim programlarına bir yarıyıldan az olmamak üzere katılan öğretim üyelerine

görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için belirlenen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödenir.

2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına, kadrolarının yer aldığı yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerler için belirlenen oranlar üzerinden geliştirme ödeneği ödenir.

Fiilen görev yapılmayan hallerde ödeme

Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.

Ancak;

-Yıllık izin sürelerinde,

-Bir takvim yılı içerisinde toplam 15 günü aşmayan mazeret izni sürelerinde,

-Hastalık izni sürelerinde, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülen sürelerde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre refakatçi izni kullanılan sürelerde (bu hallerin tümüne ilişkin toplam sürenin, bir takvim yılı içerisinde en fazla 30 günü için ödeme yapılır),

-2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan sürelerde (bu hallerin tümüne ilişkin toplam sürenin, bir takvim yılı içerisinde en fazla 30 günü için ödeme yapılır)

-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen işlerde görev alınması halinde, bu işlerde görev yapılan sürelerde

fiilen çalışma şartı aranmaz.

Hangi hallerde ödenmez?

-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere,

-2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,

-Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,

-Kısmi statüde çalışanlara

Geliştirme Ödeneği ödenmez.

Miktarı ne kadardır?

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir.

Bakanlar Kurulu, öğretim elemanlarının almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın 5 katına kadar olmak üzere, çeşitli oranlarda geliştirme ödeneği ödenmesini kararlaştırabilir.

Geliştirme Ödeneği Miktarı= (öğretim elemanının, aylık derece kademe göstergesi + ek göstergesi X memur maaş aylık katsayısı) X Geliştirme Ödeneği oranı/100

Görev yapılan günleri izleyen aybaşında ödenen bu ödenekten sadece damga vergisi kesilir.

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısı ödenir.

19/04/2005 tarihli 25791 sayılı Resmi Gazete’de “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” yayımlanmış olup, bu Kararda 15/03/2009 tarih ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.