logo yeni

EMEKLİLİK YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRILMASI USUL VE ESASLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

yokYÖK "Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

YÖK’ten yapılan açıklamada, "29.11.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girdi" ifadelerine yer verildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EMEKLİLİK YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Devlet yükseköğretim kurumlarında emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeli Çalışma

Başvuru ve kabul şartları

MADDE 3 - (1) Yükseköğretim kurumlarının emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerini sözleşmeli olarak çalıştırabilmesi için, senato tarafından bu hususa ilişkin nesnel ve objektif kriterlerin belirlenerek öğretim üyelerine duyurulması gerekmektedir.

  • Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, sözleşmeli olarak çalıştırılmak için müracaatlarını, yaş haddini doldurmadan en az üç ay önce kadrosunun bulunduğu bölüm başkanlığına, dekanlığa veya enstitü/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne yapması gereklidir.
  • Kriterleri sağlayan öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılma teklifleri; bölüm başkanının, anabilim dalı başkanı ve bölüm kurulunun görüşünü alarak vereceği gerekçeli uygun görüş üzerine, fakülte/enstitü/yüksekokul/konservatuvar yönetim kurulu ile üniversite yönetim kurulunun kararı ve rektörün teklifi ile Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Üniversitenin teklif edilen alandaki öğretim üyesi ihtiyacı ya da teklif edilen alanın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlardan olup olmadığı değerlendirilerek, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca sözleşmeli olarak çalıştırılması uygun görülenler, emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren birer yıllık süreyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Sözleşmeler aynı usulle, öğretim üyelerinin yetmiş beş yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

Sözleşme ve ücretler

MADDE 4 - (1) Öğretim üyeleriyle üniversite arasında, net tutarı, en son bulundukları kadroları için öngörülmüş olan gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları, üniversite ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim-öğretim ödeneği, geliştirme ödeneği, makam ve görev tazminatları ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinde belirlenmiş olan ek ödemenin toplamından ilgili mevzuatı uyarınca vergi ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek ücret üzerinden sözleşme yapılır.

İdari görev yasağı

MADDE 5 - (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim üyeleri idari görev yapamazlar. Senato üyesi olamazlar, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, bölüm ve anabilim dalı kurulları ile fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar yönetim kurullarında görev yapamazlar ve bu görevlere seçilecek üyeler için oy kullanamazlar.

Ödev ve sorumluluklar

MADDE 6 - (1) Sözleşmeli öğretim üyeleri hakkında kadrolu öğretim üyelerinin tabi olduğu izin hakları, yasak, ödev ve sorumluluklar ile disipline ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim üyeleri; 2547 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin (b) fıkrası uyarınca görevlendirilemezler, 3 ay ve daha uzun süreli olarak üniversite dışında görevlendirilemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükte bulunduğu sürece, anılan fıkra kapsamındaki üniversitelerde uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 1/7/2017 tarihi ile bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarih arasında yaş haddinden dolayı emekli olan öğretim üyeleri, bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde emekli oldukları yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli olarak çalıştırılmak için müracaat edebilir.

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yaş haddinden emekliliğine üç aydan az kalan öğretim üyeleri, bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarına sözleşmeli olarak çalıştırılmak için müracaat edebilir.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde duyurulduğu tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.