logo yeni

AKADEMİSYENLERİN DİSİPLİN CEZALARI NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademikTBMM’ye sevk edilen “Tebligat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile akademisyenlerin disiplin işlemleri düzenleniyor.

Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceğine ilişkin hükmü, 2015 yılında iptal etmişti.

Bu sebeple, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin yasal dayanağı kalmadığından disiplin işlemi yapılamıyordu.

Yasa tasarısının ilgili maddesine göre, akademisyenlerin disiplin cezalarının şöyle olması öngörülüyor:

a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin, rektör üniversitenin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

b. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezalan uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalandır.

(1) Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Görevle ilgili resmi araç, gereç, belge ve benzeri eşyanın korunmasında ve bakımında kayıtsızlık göstermek.

b) Amirinin bilgisi dışında ve mazeretsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek veya bir gün göreve gelmemek.

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak.

d) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

e) Görevin yerine getirilmesinde gereken dikkat ve özeni göstermemek.

f) Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek.

g) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.

h) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

(2) Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olunduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak görevle ilgili resmi araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı korumamak ve bakımını yapmamak, mahal dışına çıkarmak veya kaybetmek.

b) Verilen emir ve talimatları ihmal suretiyle yerine getirmemek.

c) Amirine, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine saygısız davranmak, kötü muamelede bulunmak, küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.

d) Amirinin bilgisi dışında, mazeretsiz ve kesintisiz olarak iki gün göreve gelmemek.

e) Kurum 1 arın huzur, sükûn veya çalışma düzenini bozmak.

f) Mevzuat uyarınca bildirilmesi gereken hâl ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

g) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.

h) Süresi içinde mal bildiriminde bulunmamak.

ı) Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, yırtmak veya tahrif etmek.

j) Üniversite veya bağlı birimlerin şuurları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

k) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

l) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

m) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

n) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

o) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

p) Araştırma ve deneylerde, mevzuata veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı çalışmalarda bulunmak.

r) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.

s) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

t) Yasaklanmış her türlü yayın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

(3) Aylıktan veya ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kumullarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kuramlarında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı özel işlerde kullanmak.

b) Görevle ilgili konularda yalan beyanda bulunmak.

c) Hizmet içinde taşıdığı sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak.

d) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararlan, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.

e) Mal bildirimlerinin verileceği makamlar tarafından yapılan ihtara rağmen süresi içinde mal bildiriminde bulunmamak.

f) Verilen emir ve talimatları kasten yapmamak.

g) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak üç ila dokuz gün göreve gelmemek.

h) Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.

ı) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.

j) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

k) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

l) Mükerrer yayınlarım akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

m) Bir araştırmanın sonuçlarım, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

n) Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

o) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.

p) Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak.

r) Yükseköğretim kurumlan içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kumrularında bulunulan kademedeki ilerlemenin, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumlarında ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesidir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkol almak.

b) Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.

c) Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak.

d) Ticaret yapmak veya kanunların izin verdiği haller dışında kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.

e) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

f) Amirini, iş arkadaşlarını, personelini, hizmetten yararlananları veya öğrencileri tehdit etmek.

g) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak on ila onbeş gün göreve gelmemek.

h) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.

ı) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemler yapmak suretiyle kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak.

j) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alam dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.

k) Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.

l) insanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.

m) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alman kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

(5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir.

(6) Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır. Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek.

b) İdeolojik ve siyasi amaçlarla eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri açıkça desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.

c) Yetki almadan gizli bilgi ve belgeleri açıklamak.

d) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak onaltı gün veya daha fazla süreyle göreve gelmemek.

e) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.

f) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.

g) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

h) Yurtdışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

ı) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek.

j) Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.

k) Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak.”

Kanun tasarısı için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.