logo yeni

MALİYE 4/C PERSONELE SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU VERMEMEKTE KARARLI

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

4C 3Maliye Bakanlığı başka bir yerde sürekli olarak görevlendirilen 4/C personele sürekli görev yolluğu verilemeyeceğini bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen tarafından Maliye Bakanlığına yapılan başvuruya verilen cevapta, 4/C’li personelin memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilmesi halinde geçici görev yolluğu verileceği, ancak söz konusu personelin naklen ve sürekli olarak başka bir yerde görevlendirilmesi halinde ise sürekli görev yolluğu verilmeyeceği ifade edildi.

Mahkeme kararları var

4/C personele sürekli görev yolluğu ödenmesine ilişkin mahkeme kararları olmasına rağmen, Maliye Bakanlığının bu konudaki yorumu şaşırttı.

Bakanlık yazısında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İlgide kayıtlı yazınızdan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personele sürekli görev ödenip ödenmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Tarifler” başlıklı 3 üncü maddesinin (e) ve (d) bentlerinde memur ve hizmetlinin tanımı yapılmış olup, buna göre;

"Memur; personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseler (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç).

Hizmetli; personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler. "

olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, söz konusu Kanunun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında;

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, 31/12/2014 tarihli ve 29222 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Esasların "Ücretler" başlıklı 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında;

Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir "

hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (C) Fıkrasına Göre Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Mali hükümler” başlıklı 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında;

"Belediye hudutları dışında geçici görevlendirmelerde yükseköğrenim mezunlarına 10 uncu derece Devlet memuruna, diğerlerine 13 üncü derece Devlet memuruna ödenen geçici görev harcırahı ödenir."

denilmektedir.

Ayrıca, 22/12/2014 tarihli ve 2014/7092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye İstatistik Kuruntunda 2015 Yılında Geçici Personel Çalıştırılması ile Kurum Dışından Görevlendirilecek Kamu Personeline İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve ödenecek Ücretlere Dair Karar”ın “Ücretler” başlıklı 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında;

"Geçici personelden eğitime katılmak, sayım ve anketlerde soru kağıdı veya form doldurmak, kontrol memurluğu yapmak üzere memuriyet mahalli dışında görev alacaklara, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi ile 5429 saydı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre harcırah ödenir. "

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümlerin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında görev yapmakta olanların memuriyet mahalli dışına geçici görevlendirilmeleri halinde kendilerine geçici görev yolluklarının ödenmesine yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personele, gerek Harcırah Kanununa göre memur ve hizmetli tanımına girmediklerinden, gerekse görevlendirilmeleri naklen atama kapsamında olmadığından, sürekli görev yolluğu ödenmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.”

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.