logo yeni

İSTİFA EDEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YENİDEN ATANMA HAKKI VAR MI?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

istifa-2Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde sözleşmeli olarak görev yaparken sözleşmesi feshedilenlerin, sınava girmeksizin yeniden aynı statüde istihdam edilmelerinin mümkün olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Sözleşmeli olarak işe girdikten sonra, istifa sonrası yeniden dönebilirim düşüncesiyle görevlerinden ayrılanların sıkıntı yaşamamaları için, konu hakkında Danıştay 12. Dairesi tarafından verilmiş bir Karardaki değerlendirmenin bilinmesinin uygun olacağını memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Dava konusu olayda;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmaktayken istifa ederek sözleşmesini fesheden kişi, eski statüsünde yeniden istihdam edilmek için başvuruda bulunmuş, ancak bu başvuru reddedilmiştir.

Söz konusu kişi, atanma isteğinin reddine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve diğer özlük haklarının faiziyle birlikte ödenmesi için dava açmıştır.

Davaya bakan Ankara 17. İdare Mahkemesi, davacının yeniden göreve başlamak için yaptığı başvurunun açıktan atanma niteliğinde olduğu ve açıktan atama konusunda idarenin takdir yetkisinin olduğu değerlendirmesinde bulunarak, takdir yetkisinin davacının atamasını yapmama yönünde kullanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Davayı temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 12. Dairesi ise;

-657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde, sözleşmeli personelin tanımının yapıldığı ve "Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. " hükmüne yer verildiği,

-657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde bu Kanunun kimler hakkında uygulanacağı ile sözleşmeli personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümlerin uygulanacağının belirtildiği,

-657 sayılı Kanunun 92/1 maddesinde, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilen ya da çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete atanmasına ilişkin hususların düzenlendiği ve 4/B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında özel bir hüküm içermediği, bu nedenle bu düzenlemenin sözleşmeli personel hakkında uygulanmasına olanak bulunmadığı,

-Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek için gerekli sınav koşulu düzenlendiği ve söz konusu sınav şartına tabi olmaksızın yeniden sözleşmeli personel olarak istihdam edilme koşullarının neler olduğunun (askerlik, doğum) belirtildiği,

-657 sayılı Kanun hükümlerinin Devlet memurları hakkında doğrudan uygulanma niteliğinin olduğu ve sözleşmeli personel hakkında doğrudan uygulanmasının ise -özel bir hüküm mevcut değilse- mümkün olmadığı,

İfade edilerek, görevinden ayrılan 4/B sözleşmeli personelin, sınavsız şekilde yeniden istihdam edilmesine hukuken olanak bulunmadığına ve davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararının yerinde olduğuna Karar vermiştir.

Söz konusu Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.