logo yeni

MAHKEMENİN KARARI 4/C PERSONELİ ÜZDÜ

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

adalet4/C personelin, kendilerine ek ödeme yapılması yönündeki talepleri kurumlar tarafından reddedilmekte ve bu işlemlere karşı açılan davalarda mahkemeler tarafından farklı kararlar verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan kamu görevlileri arasında ücret dengesini sağlamak amacıyla, kamu görevlilerine 15.01.2012 tarihinden itibaren en yüksek Devlet memuru aylığının belli bir oranına karşılık gelen tutarda verilmekte olan ek ödemeden 4/C personel de yararlanmak istemektedir.

4/C personele ek ödeme verilmesi konusunda mahkemeler tarafından farklı kararlar verilmesi, bu personelin mağdur edilmemesi açısından, konuya açıklık getirecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini düşündürmektedir.

Benzer bir olay da Gaziantep’te yaşandı. 4/C personelin ek ödeme talebinin kurumu tarafından uygun görülmemesi üzerine açılan davada, Gaziantep 1. idare Mahkemesi 4/C personele ek ödeme verilmemesi işleminde hukuka aykırılık görmedi.

Davaya bakan Gaziantep 1. idare Mahkemesi;

-Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilere ilişkin ücretlerin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararla düzenlendiğini,

-Anılan Karar'da geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemeyeceği ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacağının belirtildiğini,

-Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. ve Ek 9. maddelerinde getirilen ek ödemelerden yararlanacaklar arasında, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamındaki geçici personelin belirtilmediğini

ifade ederek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, davalı idarenin döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödemelerden yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığından ek ödeme isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

**4/C personele ek ödeme verilmesi yönündeki bir Kararı için tıklayınız …

**4/C personele ek ödeme verilmemesi yönündeki bir Karar için tıklayınız ...

Söz konusu Mahkeme Kararı

T.C.

GAZİANTEP

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/687

KARAR NO : 2014/897

DAVACI :

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ

DAVANIN ÖZETİ: Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürlüğü emrinde 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacı, kurum çalışanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerden kurumda işe giriş tarihi olan 18.05.2010 tarihinden itibaren yararlandırılması talebiyle 22.05.2014 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.06.2014 tarih ve 424 sayılı işlemin; aynı işi yapmalarına karşılık memurlara yapılan ek ödemenin kendisine yapılmamasının eşitliğe aykırı olduğunu ileri sürerek iptali ile davalı idare bünyesinde işe başladığı tarihten itibaren yoksun kalınan ek ödemelerin hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesini istemektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul apışından davanın süresinde açılmadığı, esasında ise,

davacının kurum bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince geçici personel statüsünde görev yaptığı, geçici personele sözleşme ücreti dışında ödeme yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, kurum personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek ödeme yapıldığı, bunun da döner sermaye bütçesinden karşılandığı, anılan Kararname ekinde yayımlanan ek ödeme cetvelinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında çalışan personele bu şekilde bir ödeme yapılması yönünde hüküm bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Gaziantep 1. idare Mahkemesi Hakimliğince gereği düşünüldü:

Dava, Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacı tarafından kurum çalışanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerden kurumda işe giriş tarihi olan 18.05.2010 tarihinden itibaren yararlandırılması talebiyle yapmış olduğu 22.05.2014 tarihli başvurunun reddine ilişkin 17.06.2014 tarih ve 424 sayılı işlemin iptali ve davalı idare bünyesinde işe başladığı tarihten itibaren yoksun kalınan ek ödemelerin hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu; idari uyuşmazlıklarda bu sürenin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı hükmüne yer verilmiş, aynı Yasanın "Üst Makamlara Başvurma" başlıklı 11.maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi ipinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün ipinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağı kurala hükme bağlandıktan sonra 12. maddesinde de, ilgililerin haklarını ihlal eden bir işlem dolayısıyla Danıştay'a ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği ve/a bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi ipinde tam yargı davası açabilecekleri, bu halde de ilgililerin 11. madde uyarınca idareye başvurma haklarının saklı olduğu kuralına yer verilmiştir.              

Buna göre, tesis ve tebliğ edildiği tarihten itibaren maddi ve manevi zararlara neden olan idari işlemlerden dolayı ilgililer tarafından doğrudan doğruya tam yargı davası açılabileceği gibi, iptal ve tam yargı davaları birlikte de açılabilecektir. Ayrıca, önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın tebliğinden itibaren de dava açma süresi ipinde tam yargı davası açma yoluna gidilebilecektir. Öte yandan, tesis edilmekle hemen zarara yol açmayan, başka bir ifade ile, tesis edilmesi ile zarar doğurucu sonuçları yaratan uygulaması farklı zamanlara rastlayan işlemlerden doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açılabileceğinde kuşku bulunmamaktadır.

Kamu görevlilerinin maaşlarına, iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı, özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, makam tazminatı, fazla çalışma ücreti, döner sermaye ek ödemesi gibi süreklilik arz eden parasal ödemeler veya kesintiler ile ilgili olarak belli bir uygulama tarihi esas alınarak istekte bulunulan davalarda, 2577 sayılı Kanun'un 7. maddesine göre uygulama tarihinden itibaren 60 gün içinde; uygulama üzerine davacı idareye başvurmuş ise 12. maddenin göndermede bulunduğu 11. maddeye göre idarenin bu başvuruya cevap vermemiş olduğu hallerde uygulama tarihinden itibaren en geç 120 gün, idarenin cevap verdiği durumlarda ise uygulama tarihinden başvuru tarihine kadar geçen süre de hesaba katılmak koşuluyla cevabın davacıya tebliğ tarihinden itibaren toplam 60 gün ipinde idari davanın açılmış olması gerekir.

Başka bir anlatımla dava, başvuruya cevap verilmeyen hallerde davacının idareye başvurduğu tarihten önceki son uygulama tarihinden itibaren 120 gün geçirilmeden açılmış ise, davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek koşuluyla, başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içindeki "ilk uygulama" esas alınarak davacı isteminin esasının incelenmesi gerekecek; davacının idareye başvurduğu tarihten önceki son uygulama tarihinden itibaren 120 günlük ya da idarenin cevabının tebliğ tarihinden itibaren, başvuru tarihine kadar işlemiş süreyle birlikte 60 günlük süreler geçtikten sonra açılmış olan davalarda ise, ancak dava tarihinden geriye doğru 60 günlük süre ipinde kalan ilk uygulamadan başlayan zararın tazminine ilişkin istek incelenebilecektir.

Olayda; Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca geçici personel statüsünde çalışmakta olan davacının kurum çalışanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerden kurumda işe giriş tarihi olan 18.05.2010 tarihinden itibaren yararlandırılması istemiyle 22.05.2014 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunduğu, başvurunun 17.06.2014 tarih ve 424 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dava konusu ek ödemelerinin aylık dönemler halinde yapılması nedeniyle her ayın 15'inde gerçekleşen ödememe uygulamalarının gerçekleştiği tarihleri izleyen günden itibaren 2577 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca altmış günlük dava açma süresi içinde doğrudan ya da aynı Yasanın 11. maddesine göre aynı süre ipinde idareye başvurulması ve başvuru sonucuna göre 11. maddede belirtilen süreye ilişkin esaslar göz önünde bulundurularak dava açılması gerektiğinden, davanın, ödememe uygulamalarından (icradan) doğan zararlar yönünden dava açma süresinin sona erdiği 15.04.2014 tarihinden önceki döneme ilişkin- kısmının süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Davanın süresinde olduğu tespit edilen 15.04.2014 tarihinden itibaren yapılan ek ödeme uygulamaları yönünden işin esasına geçildiğinde;

2012 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilere ilişkin olarak 08.12.2011 gün ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki işleri Yürütmek Üzere Geçici Personel istihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın "Ücretler" başlıklı 7. maddesinde "..5) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." hükmüne yer verilmiş, 2013 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilere ilişkin olarak da 20.12.2012 gün ye 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki işleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar" yürürlüğe konulmuş ve bu Karar ücretler başlıklı 7. maddesinde de, bir önceki yılda olduğu gibi "..5) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." kuralına yer verilmiştir.

Diğer yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesinin 1. fıkrasında "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, (8) Sayıştay, Yüksek Secim Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Kefalet Sandığı dahil), Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,(11) Ulaştırma Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,(11) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı,(11) (...) (11)Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı,(11 )Diyanet işleri Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bağlı kuruluşları, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,(11) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,(13) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,(14) (,..)(12) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı,(9)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,(6) Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,(15)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,(10) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, (...)(11) (,..)(11) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü,(11) (...)(2) , Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme idaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları mahallî idare birlikleri ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtı ile varsa bunların döner sermaye kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen memurlar ile aylıklarını 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar dışında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan memurlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Eködemenin oranı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının

teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel ipin farklı oranlar belirlenebilir veya hiçbir belirleme yapılmayabilir. " hükmüne yer verilmişken, daha sonra anılan Kanun Hükmünde Kararnameye 11.10.2011 tarihli, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Ek 9. madde eklenmiş ve anılan maddede de "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek.ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam,tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele söz konusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde birinci fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları ipin ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır.

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum ipinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar ipin ilgili bakan, diğer kadrolar ipin asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar ipin bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro ipin öngörülen ek ödemenin asli kadroları ipin öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet ipi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.

Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz.

Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme, bu maddenin yürürlük tarihinden önce hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar ipin şahsa bağlı haklardan sayılmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından önceki kadro veya pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ek ödeme, fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel hakkında, yukarıdaki hükümler esas alınarak ilgililerin yeni kadrolarına ilişkin mali haklarının belirlenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır. Devletin mali imkanlarını göz önünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemenin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar ipin döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. (....)" düzenlemesinde bulunulmuştur.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri incelendiğinde; kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilere ilişkin ücretlerin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararla düzenlendiği, anılan Karar'da, geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemeyeceği ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacağının belirtildiği, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. ve Ek 9. maddelerinde getirilen ek ödemelerden yararlanacaklar arasında, ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki işleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar'la düzenlenen 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamındaki geçici personelin belirtilmediği anlaşıldığından, Gaziantep Tapu Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, davalı idarenin döner sermaye bütçesinden yapılan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 3. ve daha sonra da Ek 9. maddesiyle getirilen ek ödemelerden yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığından ek ödeme isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemin 15.04.2014 tarihinden sonraki kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, 15.04.2014 tarihinden itibaren yapılan ek ödeme uygulamaları nedeniyle davacının yoksun kaldığı ek ödemelerin tazmini talebinin de esastan reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davanın, dava konusu işlemin 15.04.2014 tarihinden önceki döneme ilişkin ek ödemelerinin ödenmesi isteminin reddine ilişkin kısmının iptali istemi ile aynı tarihten önceki tazminat isteminin 2577 sayılı Yasanın 14/3-e ve 15/1 -b maddeleri uyarınca süre aşımı nedeniyle, işlemin 15.04.2014 tarihinden sonraki ek ödemelerinin ödenmesi isteminin reddine ilişkin kısmının iptali ve 15.04.2014 tarihinden sonraki tazminat isteminin ise esastan reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta ücretinden artan kısımların hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge idare Mahkemesi'nde itiraz açık olmak üzere, 04/11/2014 tarihinde karar verildi.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.