logo yeni

4/C PERSONEL BİR EK ÖDEME DAVASINI DAHA KAZANDI

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

adalet5Aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan kamu görevlileri arasında ücret dengesini sağlamak amacıyla, kamu görevlilerine 15.01.2012 tarihinden itibaren en yüksek Devlet memuru aylığının belli bir oranına karşılık gelen tutarda verilen ek ödemden, kurumlarda 4/C olarak görev yapan personel de yararlanmak istemektedirler.

375 sayılı KHK’ya göre; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara ek ödeme yapılmaktadır.

Ek ödemeden yararlanmak isteyen 4/C geçici personelin talepleri kurumlar tarafından reddedildiğinden, bu işlemlere karşı açılan davalarda mahkemeler tarafından farklı kararlar verildiği de görülmektedir.

Benzer bir durum, çalıştığı kurumdaki memurlara verilen ek ödemeden kendisine de ödenmesini isteyen ve talebi reddedilen bir 4/C personel hakkında da yaşandı.

Davaya bakan Şanlıurfa İdare Mahkemesi;

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ek ödemenin kimlere ödeneceğinin hükme bağlandığını,

-Atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı,

değerlendirmelerinden hareketle, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK 9’uncu maddesine göre ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına Karar verdi.

Mahkeme ayrıca, davacının idareye başvuru tarihinden geriye doğru altmışıncı günden itibaren yoksun kaldığı ek ödemelerin yine aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine de hükmetti.

**Şanlıurfa İdare Mahkemesinin aynı yöndeki başka bir Kararı için tıklayınız …

**4/C personele ek ödemenin ödenmeyeceği yönünde verilen bir Mahkeme Kararı için tıklayınız ...

**Bazı memurların ek ödeme miktarları için tıklayınız …

Söz konusu Mahkeme Kararı

T.C.

ŞANLIURFA

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/2538

KARAR NO : 2014/1310

DAVACI:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

DAVANIN OZETI: Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9 .maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandın iması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.09.2013 tarih ve 867 sayılı davalı idare işleminin; Anayasa'nın  eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile anılan ek ödemelerin idareye başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süreden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacıya sözleşme ücreti dışında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  hükümlerine göre 657 sayılı Yasa'nın 4/0 maddesi kapsamında çalışan personele bu şekilde bir ödeme yapılması yönünde hüküm bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Şanlıurfa İdare Mahkemesi Hâkimliği’nce, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:

Dava, Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında  geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında kurum çalışanlarına  ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.09.2013 tarih ve 867 sayılı davalı idare işleminin iptali ile anılan ek ödemelerin idareye başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süreden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen Ek-9.maddesinde, aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları  ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutan dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tatarda ek ödeme yapılacağı, ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, bu maddeye göre yapılacak ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı ve ilgili mevzuatı uyarınca  ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; 5. maddesinde ise; bu Kanuna tabi kurumların, 4. maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramayacaktan kurala bağlanmıştır.

Sözleşmeli personelin hukuki statüsü ile ilgili açık bir yasa hükmü bulunmamasına rağmen, bunların hukuki statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup, bu kişilerin durumunun bu Kanuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları  Kanunu'nun 4. maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel

kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir. Sözleşmeli personelin yaptıkları işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmektedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında sözleşme ile istihdam personelin, bu dört istihdam şekli içinde ve memur statüsünde kabul edilmeleri gerekmektedir.

Bu itibarla; atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idare emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun dava konusu işlem ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı karan ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; davacının idareye başvuru tarihinden geriye doğru altmışıncı günden itibaren yoksun kaldığı ek ödemelerin yine aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazmin talebinin kabulü ile davacının idareye başvuru tarihinden geriye doğru altmışıncı günden itibaren yoksun kaldığı ek ödemelerin yine aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 86,95 TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca  takdir edilen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 16/05/2014 tarihinde karar verildi.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.