logo yeni

4/C PERSONELE KADRO KONUSUNA MALİYE BAKANINDAN NET CEVAP

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

kadro657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personelin sorunlarının çözümü ve kadroya geçirilmeleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin olarak verilen bir soru önergesi, Maliye Bakanı tarafından cevaplandırıldı.

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK imzasını taşıyan ve soru önergesine cevap niteliği taşıyan açıklamada, özetle; “657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilen geçici personelin söz konusu maddenin (A) fıkrasına göre istihdam edilen memur kadrosuna geçirilmesi yönünde Bakanlığımız tarafından yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.” denildi.

Kamuoyunda sıkça gündeme getirilen ve 4/C personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışma yapıldığı yönündeki haberlerin, mağdur durumdaki 4/C personeli boş yere umutlandırmak amacıyla yapıldığını da ortaya koyan Maliye Bakanlığı yazısında şöyle denildi:

“Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında geçici personel, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda; 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki kamu payının %50’nin altına düşmesi veya bu kuruluşların küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi halinde veya diğer nedenlerle, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş akdi feshedilenlerden; müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kuramımdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıyanların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla, istihdam edileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kararname çerçevesinde özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan işçilerin kamu idarelerinde geçici personel statüsünde istihdam edilmelerine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda, istihdam edilen geçici personele yapılacak ödemeler ile çalışma esas ve usulleri, gerek 2004/7898 sayılı Kararnamede gerekse yıllar itibariyle geçici personel istihdamına ilişkin yürürlüğe konulan kararnamelerde düzenlenmiştir. Buna göre;

2010 yılında; kamu idarelerinde istihdam edilecek geçici personele ilişkin 21/12/2009 tarihli ve 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla geçici personelin ücretlerinde ve çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapılmış, anılan personelin yıllık çalışma süresi 10 aydan 11 aya çıkarılmış, ücretlerinde eğitim durumlarına bağlı olarak yıllık % 18,2 ile %21,3 arasında artış yapılmış, geçici personelin yıllık ve mazeret izin süreleri artırılmış ve işten ayrılmaları durumunda iş sonu tazminatından faydalandırılmasına imkan sağlanmıştır.

2012 yılında; 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesine olanak sağlanmıştır. Geçici personelin 2012 yılına ilişkin çalışma usul ve esaslarını belirleyen 8/12/2011 tarihli ve '"2üT17259Tla>aIı^akanlar Kurulu Karanyla, geçici personelin mazeret ve süt izni süreleri artırılmış, bu Kararnamede 25/6/2012 tarihli ve 2012/3339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle de geçici personelin çalışma süresi 11 aydan 11 ay 28 güne çıkarılmıştır.

2013 yılında; geçici personelin çalışma esas ve usulleri, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” ile düzenlenmiştir. Anılan Kararnamenin; 4 üncü maddesine eklenen dördüncü fıkra ile geçici personele talebi halinde istihdam edildiği ilin dışında başka bir ilde, kurumun hizmet ihtiyaçları doğrultusunda ve yeni hizmet sözleşmesi yapılması kaydıyla istihdam edilebilme imkanı getirilmiştir.

2014 yılında; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 22 nci maddesinde yer alan “... 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.” hükmü uyarınca geçici personel aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmış, anılan Toplu Sözleşmenin 23 üncü maddesiyle, geçici personelin sözleşme ücretlerinin hesabında esas alınan gösterge rakamları artırılmak suretiyle geçici personelin ücretlerinde eğitim durumlarına bağlı olarak yıllık %21,8 ile %26,7 arasında artış yapılmıştır. Ayrıca, geçici personelin 2014 yılına ilişkin çalışma esas ve usulleri, 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” ile düzenlenmiştir. Anılan Kararın izinleri düzenleyen 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “Ayrıca, birim amiri tarafından uygun görülmek şartıyla bir sözleşme döneminde toplam 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir” hükmü eklenerek, geçici personele 10 günlük daha mazeret izni kullanma imkanı getirilmiştir. Söz konusu Kararnameyle 2004/7898 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesine eklenen fıkrada yer alan “Kadın geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli geçici personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez ” hükmüyle, hamile ve engellilere gece nöbeti ve gece vardiyası görevinde kolaylık sağlanmıştır.

2014 yılında çalıştırılabilecek en fazla geçici personel sayısı, 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde (47.000) olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilen geçici personelin söz konusu maddenin (A) fıkrasına göre istihdam edilen memur kadrosuna geçirilmesi yönünde Bakanlığımız tarafından yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.