logo yeni

4/C PERSONELE DİSİPLİN CEZASI VERİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

teftis2

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personelin disipline aykırı fiil veya hallerinin olduğu gerekçesiyle hizmet sözleşmeleri feshedilebilmektedir.

4/C personel (geçici personel) kimdir?

657 sayılı Kanunun “İstihdam şekilleri” başlıklı 4 üncü maddesinin (C) bendinde geçici personel; “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” şeklinde tarif edilmiştir.

4/C personelin suç sayılan fiil ve hareketleri

4/C personelin istihdamına ilişkin hususları düzenleyen “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı Ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın 8 inci maddesinde “Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.” denilmiştir.

4/C personelin sözleşmesinin sona ermesi

Geçici personel olarak istihdam edilen 4/C personele ilişkin düzenlemelerde ve bu personelin kurumlarıyla yaptıkları Geçici Personel Hizmet Sözleşmelerinde “Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketlerin işlenmesi ya da görevde başarısız olunduğunun amirlerce tespiti halinde sözleşmeleri sona erdirilir.” şeklinde hükümlere rastlanmaktadır.

Hangi fiiller sözleşmenin feshine neden oluyor?

Yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde hareket eden kurumlar, memurlara disiplin cezası verilmesini gerektiren herhangi bir fiili işleyen 4/C personelin sözleşmesini feshetmektedirler.

Oysa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurların işledikleri fiil ve halleri, ağırlıklarına göre 5 ayrı grupta toplamış ve her grup için farklı cezalar verilmesini öngörmüştür.

Geçici personel istihdamına ilişkin Esaslar ve düzenlenen Hizmet Sözleşmelerinde ise, işlenebilecek tüm fiil ve haller tek grup haline getirilerek,  adeta “657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan tüm disiplin cezaları tek bir cezaya dönüştürülmüş” ve sözleşmenin feshi şeklinde bir ceza türetilmiştir.

Devlet memurları hakkında hafiften ağıra göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezaları söz konusu iken, uyarma cezası gerektiren bir fiili işleyen 4/C personelin sözleşmesinin feshedilmesinin; eşitliğe, hakkaniyete ve hukukun temel ilkelerine uygun düşeceğini söylemenin pek mümkün olamayacağını düşünmekteyiz.

4/C personele disiplin cezası verilir mi?

Geçici personele disiplin cezası verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, “Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.” hükmünden hareketle, bu personel hakkında bazı kurumların disiplin cezası uyguladığı da görülmektedir.

Oysa ki, disiplin hukuku farklı özellikleri ve belirlemeleri olan bir alandır. Disiplin hükümlerinden söz edebilmek için; disiplinsizlik sayılan fiillerin belirlenmiş olmasına, cezalarla fiiller arasında ağırlık yönüyle bağ kurulmasına, disiplin amirlerinin ve kurullarının belirlenmesine, itiraz ve zamanaşımı gibi hususların düzenlenmesine ve kısacası bir disiplin sisteminin kurulmuş olmasına ihtiyaç vardır.

Aksi takdirde, sadece “Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.” demek, farklı bir statüdeki personel hakkında da disiplin sisteminin kurulduğu anlamına gelmeyecektir.

Örneğin, 4/C personelin disiplin amiri kimdir? Hangi düzenlemeye dayanarak ceza verebilmektedir? Bu ve benzeri sorulara cevap verilemediği takdirde, verilecek bir disiplin cezasından da söz edilmeyecektir.

Değerlendirmemiz

Memurunyeri.com olarak konuya 4/C personel açısından değerlendirdiğimizde;

**Mevzuata ve diğer düzenlemelere aykırı fiil ve hallerinin yaptırımının olması gerekeceğini,

**“Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.” ifadesinden, 4/C personel hakkında yaptırımların uygulanmasında memurlar hakkında geçerli olan şekilde yaptırım uygulanmasının anlaşılması gerektiğini,

**Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası gerektiren fiil ve hallerde sözleşmenin feshine gidilmesinin uygun olmayacağı ve bu yaptırımların memurlarda olduğu gibi 4/C personel hakkında da uygulanması gerekeceğini,

**Memurlar hakkında uygulanmakla birlikte 4/C personel hakkında uygulanması imkanı bulunmayan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirecek fiil ve hallerin işlendiğinin tespit edilmesi halinde ise ilgililerin sözleşmelerinin heshedilmesinin gündeme gelebileceğini,

**Her ne şekilde olursa olsun, personel hakkında disipline dayalı işlem tesis edilecek ise mutlaka buna ilişkin diğer disiplin düzenlemelerinin de yapılması gerekeceğini

düşünmekteyiz.

Lütfen konuyla ilgili sorularınızı forumda sorunuz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.