logo yeni

4/C PERSONELİ SEVİNDİRECEK BİR KARAR

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

Açılan bir davada; atama şekilleri diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 4/C'li sözleşmeli personelin de memur statüsünde kabul edilerek, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılması gerektiğine karar verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında çalışan personelin, kurum çalınanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerden yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun kurumu tarafından reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan Şanlıurfa İdare Mahkemesi tarafından verilen Kararda; atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 4/C'li sözleşmeli personelin de, memur statüsünde kabul edilerek, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmasının hakkaniyete uygun olacağı düşüncesinden hareketle “657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kuram çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca döner sermayeden ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” denildi.

Söz konusu Karar

T.C.

ŞANLIURFA

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/696

KARAR NO: 2013/26

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Ş. Tapu Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, kurum çalınanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.02.2012 tarih ve 275 sayılı Ş. Tapu ve Kadastro... Bölge Müdürlüğü işleminin iptali ile anılan ek ödemelerin davalı idare bünyesinde işe başladığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Usul yönünden süresinde açılmadığı; esas yönünden ise, davacıya sözleşme ücreti dışında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, kurum personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek ödeme yapıldığı, bunun da döner sermaye bütçesinden karşılandığı, anılan Kararname ekinde yayınlanan ek ödeme cetvelinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4/C statüsünde çalışan personele bu şekilde bir ödeme yapılması yönünde hüküm bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Şanlıurfa İdare Mahkemesi Hâkimliği’nce, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:

Dava; Ş. Tapu Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.02.2012 tarih ve 275 sayılı Ş. Tapu ve Kadastro 21.Bölge Müdürlüğü işleminin iptali ile anılan ek ödemelerin davalı, İdare bünyesinde işe başladığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 3. maddesinin 1. fıkrasında, "...657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan memurlara, en yüksek Devlet memura aylığının (ek gösterge dâhil) % 200 ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel için farklı oranlar belirlenebilir veya hiçbir belirleme yapılmayabilir." hükmü, aynı maddenin 5793 sayılı Kanun'un 46. maddesiyle eklenen 8. fıkrasında ise; "Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır. Devletin mali imkânlarını göz önünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilen personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemelerin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; 5. maddesinde ise; bu Kanuna tabi kurumların, 4. maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramayacakları kurala bağlanmıştır.

Sözleşmeli personelin hukuki statüsü ile ilgili açık bir yasa hükmü bulunmamasına rağmen, bunların hukuki statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup, bu kişilerin durumunun bu Kanuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kuramlarda personel çalıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel İdare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir. Sözleşmeli personelin yaptıkları işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmektedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen 4/C'li sözleşmeli personelin, bu dört istihdam şekli içinde ancak memur statüsünde kabul edilmeleri gerekmektedir.

Bu itibarla; atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 4/C'li sözleşmeli personelin de, memur statüsünde kabul edilerek, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılması hakkaniyete uygun olacaktır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı İdare emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde 28.06.2006 tarihinden itibaren istihdam edilen davacının, kuram çalışanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun, Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21.Bölge Müdürlüğü'nün 17.02.2012 tarih ve 275 sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kuram çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca döner sermayeden ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davanın, kurum çalışanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerin davacının davalı idare bünyesinde işe başladığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkin kısmına gelince; süregelen etkiler doğuran bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararların tazmini istemiyle açılan davalarda hesaplanacak zararın başlangıç tarihinin, işlemin ilk tesis edildiği ya da ilk uygulandığı tarihten itibaren; süresi içinde dava açılmayan hallerde ise, ilgililerin bu zararların ödenmesi istemiyle İdareye başvurdukları tarih olduğu açıktır.

Bu nedenle, davacının; kurum çalışanlarına döner sermayeden ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle davalı İdareye müracaat ettiği tarihten geriye doğru 60 günlük süreyi aşan döneme ait tazmin isteminin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesinde öngörülen dava açma süresi içerisinde uyuşmazlığa konu edilmediği sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; davacının. İdareye başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içerisinde eksik ödenmiş olan ek ödeme tutarlarının yine aynı tarihten itibaren inletilecek yasal faiziyle birlikte davalı İdarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline; davacının, İdareye müracaat ettiği tarihten geriye doğru 60 günlük süreyi aşan döneme ait tazmin talebi yönünden davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-b maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle reddine; tazmin isteminin başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içerisinde kalan kısımının kabulü ile davacının, İdareye başvurduğu tarihten geriye doğru 60 gün içerisinde eksik ödenmiş olan ek ödeme tutarlarının yine aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı İdarece hesaplanarak davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 82,60-TL yargılama giderinin davadaki haklılık oranına göre hesaplanan 41,30-TL'lik kısmı ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin davalı İdareden alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderinin kalan 41,30-TL'lik kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 14/1. maddesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak hukuk müşaviri ile temsil olunan davalı İdareye verilmesine, artan posta avansının davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde G. Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 04.01.2013 tarihinde karar verildi.

Kaynak: Karar metni, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği internet sitesinden alınmıştır.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.