logo yeni

4/C'YE KADRO VERİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ BİR KANUN TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi gereğince geçici personel statüsünde istihdam edilen kamu personelinin, kadro sorununun çözülebilmesi amacıyla yeni bir kanun teklifi hazırlandı.

Muğla milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Kanun teklifinde, 4/C personelinin, zaman zaman sözler alsalar da kavuşamadıkları kadrolu görevlere atanmalarına imkan getiren düzenlemeler bulunuyor.

Teklif ile geçici personel pozisyonlarında çalışanların istemeleri halinde 60 gün içinde durumlarına uygun memur kadrolarına atanmaları, durumlarına uygun kadrolar bulunmaması halinde ise Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek kadrolara atanmaları öngörülüyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde ise İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin “çalışma hakkına” ilişkin 23. maddesinin 3. fıkrasında “Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.” İbaresi ile Anayasa’nın 49. maddesinde “Devlet Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmüne yer veriliyor.

Ayrıca, 4/C statüsündeki kamu çalışanlarının, yaptıkları iş açısından kadrolu memurlar gibi çalıştıkları halde, sahip oldukları yasal, maddi haklar ve özlük hakları açısından kadrolu memurların olanaklarına sahip olmadıkları, işten çıkarılma korkusuyla karşı karşıya oldukları, aldıkları düşük maaşla geçinemedikleri ve “aile yardımı, iş güvencesi, askerlik dönüşü işe başlama, ücretsiz izin hakkı, eş, hastalık, eğitim nedeniyle atama, giyecek ve yiyecek yardımı” gibi haklardan da yararlanamadıkları hususuna değiniliyor.

Nurettin Demir tarafından hazırlanan yasa teklifinin metni:

“MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 40- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışmakta olan ve 90 gün içinde yazılı olarak başvuranlar. pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

4 üncü maddenin (C) fıkrası uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (C) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.