logo yeni

4/C PERSONELİN EK ÖDEME UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma 657 4/C Personeli

maas62015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme ile 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak 4/C personele de ek ödeme yapılması kararlaştırılmış olmakla birlikte, 2016 yılı öncesinde ise sadece mahkeme kararlarına istinaden 4/C personelin bazıları 375 sayılı KHK hükümlerine göre ek ödemeden yararlanabiliyordu.

Öte yandan, 375 sayılı KHK kapsamında yapılabilecek ek ödemenin aylık miktarı, Toplu Sözleşmede öngörülen ek ödeme miktarının çok üstünde bulunuyor.

2016 yılı öncesinde 4/C personele ek ödeme yapılmasına imkan veren bir düzenlemenin bulunmaması, ayrıca 4/C personel tarafından ek ödeme ödenmesi konusunda açılan davaların sayısının az olması ve bu davalarda mahkemeler tarafından farklı kararların çıkmış olması, 4/C personelin ek ödemesinin 2016 yılında nasıl yapılacağı konusunda tereddüt oluşturuyor.

Toplu Sözleşmeye göre 4/C ek ödemesi

Kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Toplu Sözleşmenin "Geçici personele ek ödeme" başlıklı maddesinde; “… 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz." denilmiştir.

Toplu Sözleşmenin bu hükmü ve açıklanmış olan katsayılara göre (enflasyon farkı zammı hariç), 2016 yılının ilk altı ayında 4/C personele brüt 158,52 TL ek ödeme yapılacak.

Öte yandan, toplu sözleşmede, söz konusu ek ödemeden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı konusunda belirleme de yapılmamış olması, bu ödemeden prim ve vergi kesintisi yapılmasını da gündeme getirebilir.

375 sayılı KHK’ya göre ek ödeme

375 sayılı KHK’ya eklenen 9 uncu madde ile 15/1/2012 tarihinden itibaren ödenen ek ödeme konusunda; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır. … Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz …”

Mevcut katsayı ve ek ödeme oranlarına göre, 375 sayılı KHK kapsamında 2016 yılının ilk altı ayında ödenecek ek ödemenin en düşük miktarı 540 TL tutarında olacak.

Mahkeme kararlarının uygulanması

Anayasanın 138 inci maddesinde, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” denilmiş, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde ise “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ek ödeme talepleri reddedildiği için açtıkları davaları kazanan 4/C personeline, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren de söz konusu yargı kararları doğrultusunda ödeme yapılması, dava açmayanlar ile açtıkları davaları kazanamamış olanlar hakkında ise Toplu Sözleşme hükümleri gereği ek ödeme yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ancak Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici personele yapılacak ek ödeme konusunda (dava kazanmış olanlar dahil) Toplu Sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi gerektiğini yönünde görüşler vermektedir.

Öte yandan, dava kazanmış olan personele kurumları tarafından 2016 başından itibaren Toplu Sözleşme hükümlerine göre ek ödeme ödenmesi durumunda ise, bu işlemler yeniden dava konusu edilebilir.

**4/C personele ek ödeme verilmesi yönündeki bir Kararı için tıklayınız …

**4/C personele ek ödeme verilmemesi yönündeki bir Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.