logo yeni

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER HARCIRAHLARINI ALACAK

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

 4/B sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptıkları sırada kendilerine harcırah ödenmeyen öğretmenler tarafından açılan ve mahkemeler tarafından reddedilen idari davada, Danıştay kanun yararına bozma kararı verdi. Konuya ilişkin iki adet Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısunda yayımlandı. 

Kararda "...6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 59. maddesinde belirtilen bir aylık süre, dava süresi olmayıp, verilen avansın kapatılması amacına yönelik bir beyanname verme süresi olarak düzenlenmiş olduğundan, dava açma süresinin hesabında dikkate alınmaması gerekmektedir.

Kaldı ki, uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin yasal dayanaklarını oluşturan ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde yer alan; "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." ibaresi ile buna paralel olarak yürürlüğe sokulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin 11. maddesinde yer alan; "Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir." ibaresinin Danıştay İkinci Dairesi'nin 28.02.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmuş olması nedeniyle oluşan yeni hukuki durum karşısında, davacının sürekli görev yolluğunu alabilmek için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında idareye her zaman başvurabileceği de açıktır." denilmek suretiyle, Adana Bölge İdare Mahkemesince verilen 2 davaya ilişkin red Kararlarını, kanun yararına bozdu. 

 

Danıştay İkinci Daire Başkanlığının 21.06.2012 tarih ve E:2011/10774, K: 2012/4356 sayılı Kararı

 

Danıştay İkinci Daire Başkanlığının 21.06.2012 tarih ve E: 2012/3022, K: 2012/4332 sayılı Kararı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.