logo yeni

4/B, 4/C VE TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ İÇİN KANUN TEKLİFLERİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

tbmm657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak; 4/B sözleşmeli personelin, 4/C geçici personelin ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan 3 adet Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Aydın AYAYDIN tarafından hazırlanan Kanun Teklifleriyle;

**657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelden, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimdeki aynı unvanlı memur kadrolarına 90 gün içinde kurumları tarafından atanmaları ve 4/B personel istihdamı uygulamasının kaldırılması,

**657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalışan geçici personelden, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimdeki aynı unvanlı memur kadrolarına 90 gün içinde kurumları tarafından atanmaları ve 4/C personel istihdamı uygulamasının kaldırılması,

**Kamu kurum ve kuruluşlarında, hizmet alımı yoluyla alt işveren(taşeron) tarafından istihdam edilen personelden, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvuranların, çalışmakta oldukları kurumlarda durumlarına uygun memur veya sürekli işçi kadrolarına 90 gün içinde atanmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı yoluyla personel istihdam edilmesi uygulamasının kaldırılması

amaçlanıyor.

Söz konusu Kanun Teklifleri

1- 4/B sözleşmeli personele ilişkin Kanun Teklifi 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE-Bu Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında çalışmakta olan personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmak koşuluyla pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına; diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihten itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 2-657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, 5’inci maddesi “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı iki istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2- 4/C geçici personele ilişkin Kanun Teklifi 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE- Bu Kanunun 4. maddesinin (c) fıkrası kapsamında çalışmakta olan personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmak koşuluyla pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına; diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihten itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, 5’inci maddesi “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı iki istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3- Taşeron personele ilişkin Kanun Teklifi 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE- Kamu kurum ve kuruluşlarında, asil ve sürekli kamu hizmetlerini ifa etmek üzere hizmet alımı yoluyla alt işveren(taşeron) tarafından istihdam edilen personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmak koşuluyla çalışmakta oldukları kurumlarda durumlarına uygun memur veya sürekli işçi kadrolarına başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde atanırlar.

Bu maddenin uygulanmasında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan kısıtlamalar uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet alımı yoluyla personel istihdam edilemez, buna yönelik hizmet sözleşmesi düzenlenemez.

Diğer mevzuatın birinci fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.