logo yeni

TUTUKLANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL GÖREVİNE DÖNEBİLİR Mi?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

tutuklu657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışmakta iken tutuklanan personelin, tutukluluk süresi sonrası görevine dönmesi ve görevinden ayrı kaldığı dönemlere ilişkin haklarının iade edilmesi konusunda idari yargı yerleri tarafından farklı değerlendirmelerde bulunulabilmektedir.

Benzer bir olayda, 4/B sözleşmeli olarak görev yaparken kasten yaralama olayı sebebiyle hakkında açılan soruşturma neticesinde tutuklanıp yaklaşık yedi ay süre ile tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen personelin,  görevine yeniden başlamaya ve tutuklu bulunduğu sürelere ait parasal haklarının ödenmesine ilişkin talebi ilgilinin kurumu tarafından reddedilmiştir.

Göreve başlama ve tutukluluk süresine ilişkin parasal hakların ödenmesine ilişkin talebin reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan Van 1. İdare Mahkemesi; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile davacının imzaladığı hizmet sözleşmesinde tutukluluk halini düzenleyen ve doğrudan somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunmaması ve üst norm olan Devlet Memurları Kanunu'nda tutukluluk halinin (dolayısıyla tutukluluk süresince göreve devam edememenin) kamu hizmeti ile ilişkinin kesilmesini gerektirecek bir sebep olarak öngörülmemesi karşısında; davacının işe iadesi ve tutuklu kaldığı sürede alamadığı haklarının verilmesine dair yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptali ile davacının tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesine hükmetmiştir.

Konuyu temyiz aşamasında yürütmenin durdurulması açından değerlendiren Danıştay 5. Dairesi ise;

-Personelin göreve başlatılmasına ilişkin istemin reddine ilişkin olarak İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir husus bulunmadığına,

-Hizmet sözleşmesi ile çalışan ve tutuklu kaldığı sürede görevini ifa edemeyen davacının, sözleşmede kendi üzerine düşen edimi ifa edememiş olması nedeniyle, tutuklu kaldığı süre için idareden herhangi bir parasal hak talep etmesinin mümkün olamayacağı gibi bu yönde yasal bir düzenlemenin de bulunmaması nedeniyle, İdare Mahkemesi kararının davacının tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesi yönündeki kısmında hukuki isabet bulunmadığına ve yürütülmesinin durdurulmasına

Karar vermiştir.

Danıştay 5. Dairesinin bu Kararından; tutuklanan sözleşmeli personelin, tahliye edilmesi sonrasında yeniden görevine başlayabileceği, ancak tutuklu kaldığı döneme ilişkin olarak kendisine parasal haklarının ödenemeyeceği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Karar

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No: 2013/4208

Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davalı) :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - ANKARA

Karşı Taraf (Davacı):

İsteğin Özeti: Van 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 08.11.2012 günlü, E:2011/812, K:2012/1542 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması yolundaki istemin reddi gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci ve Onbirinci Daireleri'nce; 2575 sayılı Danıştay Kanunu'na 3619 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle eklenen ek 1. madde gereğince yapılan müşterek toplantıda, işin gereği düşünüldü:

Dava; Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Tapu Sicil Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak çalışırken tutuklu kalan davacının görevine başlatılmasına ve tutuklu kaldığı sürede alamadığı haklarının verilmesine dair yaptığı başvurunun reddine dair 15/06/2011 tarih ve ..... sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemi ile 16/06/2011 tarih ve .... sayılı Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü işleminin iptali ile tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Van 1. İdare Mahkemesi'nce; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile davacının imzaladığı hizmet sözleşmesinde tutukluluk halini düzenleyen ve doğrudan somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunmaması ve üst norm olan Devlet Memurları Kanunu'nda tutukluluk halinin (dolayısıyla tutukluluk süresince göreve devam edememenin) kamu hizmeti ile ilişkinin kesilmesini gerektirecek bir sebep olarak öngörülmemesi karşısında; davacının işe iadesi ve tutuklu kaldığı sürede alamadığı haklarının verilmesine dair yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptali ile davacının tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesine hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürerek idare mahkemesi kararının bozulmasını ve yürütmesinin durdurulmasını istemektedir.

Davalı idarece ileri sürülen hususlar, dava konusu işlemin davacının göreve başlatılmasına ilişkin istemin reddine ilişkin kısmını iptal eden Mahkeme kararının bu hüküm fıkrasının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

İdare Mahkemesi kararının parasal haklara ilişkin kısmına gelince:

Dava dosyasının incelenmesinden, Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü'nde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli büro personeli olarak görev yapan davacının, 08.07.2010 tarihinde kasten yaralama olayı sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığı, davacının adı geçen soruşturma kapsamında Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26.07.2010 tarih ve 2010/383 D. İş sayılı tutuklama müzekkeresi ile tutuklandığı, 29.03.2011 tarihinde tahliyesi üzerine 31.03.2011 tarihinde yaptığı başvuru ile iş akdinin sağlanarak işine geri dönmeyi ve tutuklu bulunduğu sürelere ait parasal haklarının ödenmesini talep ettiği, dava konusu 16.6.2011 tarihli işlemle "yedi aydan fazla süre tutuklu kalması, durumunun sözleşme dönemi içerisinde görevini ifa etmesine engel olması ve sözleşme yenileme döneminde fiilen görevinin başında bulunmaması sebepleriyle yeniden sözleşme yapılması ve görevine iade talebinin uygun görülmediğinin belirtilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; hizmet sözleşmesi ile çalışan ve tutuklu kaldığı sürede görevini ifa edemeyen davacının, sözleşmede kendi üzerine düşen edimi ifa edememiş olması nedeniyle İdareden herhangi bir parasal hak talep etmesi mümkün bulunmadığı gibi bu yönde yasal bir düzenlemede mevcut değildir.

Bu belirlemeye göre, İdare Mahkemesi kararının, davacının tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesine hükmedilmesine ilişkin kısmında hukuki isabet görülmemiştir.

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar Van 1. idare Mahkemesi'nce verilen 08/11/2012 günlü,...... sayılı kararın dava konusu işlemin davacının göreve başlatılmasına ilişkin istemin reddine ilişkin kısmını iptal eden hüküm fıkrasının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine oybirliğiyle, davacının tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesine ilişkin hüküm fıkrasının ise yürütmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla, 26/06/2013 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY:

Mahkeme kararının, davacının tutuklu kaldığı sürede elde edemediği hakların iadesine ilişkin hüküm fıkrası yönünden de yürütmesinin durdurulması isteminin reddi gerektiği görüşüyle aksi yöndeki karara karşıyız.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.