logo yeni

KADROYA GEÇMEDE İZLENECEK YOL VE PERSONELİN HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

stratejiBazı sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine imkan veren ve 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun uyarınca yürütülecek işlemler konusunda uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Kanunun ilgili maddesinin uygulanmasına ilişkin rehber hazırlandı.

"Kadroya geçecek sözleşmeli personelin bilmesi gerekenler" başlıklı 3 Ağustos 2013 tarihli haberimizde,  konuya ilişkin tüm ayrıntılara yer verilmiş olup, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama rehberinde de benzer hususlardan söz edilmiştir. Rehberde yer alan hususlardan bazıları şöyle:

 KADROYA GEÇEMEYECEK OLANLAR

Kapsama dahil statülerde çalışmakla birlikte kadroya geçirilmeyecek olan sözleşmeliler de bulunmaktadır. 

-Yurtdışı teşkilatı için vizelenmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler.

-Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar.

-Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar.

-25/6/2013 tarihinden önce sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş olmakla birlikte, 2/8/2013 tarihinde yerleştirme işlemi bitmemiş olanlar.

-25/6/2013 tarihinde ve bu tarihten sonra yeni ilana çıkılmış veya çıkılacak olan ilanlara dayanılarak alınan sözleşmeli personel.

-Mahalli idarelerde 25/6/2013 tarihinden önce norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş ve sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine esas alınabilecek durumuna uygun boş memur kadrosu bulunmaksızın sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında, kapsama dahil personel dışında diğer mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel, sulama birliklerinde sözleşmeli çalışan personel, mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri dışında diğer ilgili mevzuata göre çalıştırılmakta olanlar.

BAŞVURU SÜRESİ

**2 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekenler:

Aşağıda belirtilen sözleşmeli personelin, kadroya geçme konusundaki başvurularını 2 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

-Tüm kurumlardaki 4/B sözleşmeli personel,

-İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışan sözleşmeli personel,

-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan sözleşmeli personel,

-Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel.

**2 Ağustos - 1 Ekim tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekenler:

Yukarıda sayılanlar dışında kalan sözleşmeli personel, kadroya geçme konusundaki başvurularını 1 Ekim 2013 Salı günü mesai bitimine kadar yapabilecek.

25 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE GÖREVDE OLMAYANLARIN DURUMU

**Askerde ya da izinli olanlar

Kadroya geçirilecek sözleşmeli personele ilişkin mevzuat çerçevesinde çalışmakta iken 25.06.2013 tarihinden önce askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılmış olanların kadroya geçirilme işlemlerine ilişkin başvuru süresi, askerlik ve izin süreleri sonrası göreve yeniden alınma tarihlerinden itibaren başlayacak.

**Aile hekimliği uygulaması kapsamında ayrılmış olanlar

25.06.2013 tarihinden önce 4/B sözleşmeli ve sözleşmeli sağlık personeli (4924 sayılı Kanun kapsamında) olarak çalışmakta iken aile hekimliği uygulamasında görev alanlar, görevden ayrılmalarına gerek bulunmaksızın 2/9/2013 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarına yazılı olarak başvurmaları gerekecek.

25 HAZİRAN 2013'TEN SONRA İŞE GİRENLERİN DURUMU

Kadroya geçirilecekler kapsamındaki sözleşmeli pozisyonlara, 25.06.2013 tarihinden önce personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 2 Ağustos 2013 tarihi itibariyle yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel de kadroya geçecek. Bu personelin, kadroya geçmek için başvuruda bulunmasına ilişkin süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

ATAMALARIN YAPILACAĞI EN SON TARİH

**Sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, Ek’te yer alan Tebliğ eki (I) ve (II) sayılı listede sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına karşılık gelen veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınmış olan memur kadrolarına

**TRT’de çalışan sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca belirlenecek memur kadrolarına,

2/8/2013 tarihinden itibaren 90 gün içinde kurumlarınca atanacak. (Atanma işlemleri, 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar tamamlanacak.)

ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE TEŞKİLAT

**Bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunanlar

Sözleşmeli personelden pozisyon unvanı memur kadro unvanı ile aynı olanların atanacağı memur kadro unvanları ile bu kadroların hizmet sınıfı ve dereceleri Ek’li Tebliğ ekli (I) sayılı Listede gösterilmiştir. Sözleşmeli personelin atama işlemlerinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadro unvanları kullanılacaktır.

TRT’de çalışan sözleşmeli personelden Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda sözleşmeli personel pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu olması halinde memur kadrosuna atama işlemlerinde bu unvanlar kullanılacaktır.

**Bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanlar

Sözleşmeli personelden pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayan sözleşmeli personelin atanacağı kadrolar, Ek’te yer alan Tebliğ ekli (II) sayılı Listede gösterilmiştir.

TRT’de görevli sözleşmeli personelin atanmasında, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda halen var olan memur kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca belirlenecek memur kadro unvanları kullanılacak.

**Atama yapılacak dereceler?

Sözleşmeli personelin atama işlemlerinin yapıldığı tarih itibarıyla kurumların mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olarak memur kadroları ihdas edilmiş sayılacak ve bu kadrolar kurumların ilgili kadro cetvellerine eklenecektir.

Sözleşmeli personelin atanması için ihdas edilmiş sayılan memur kadroları ile bu kadroların hizmet sınıfları ve dereceleri; çıkarılan Tebliğe ekli (I) ve (II) sayılı Listelerde yer alan pozisyon unvanları, sözleşmeli personelin bu pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle alt ve üst derece aralığına uygun şekilde belirlenecek.

**Kadroların bulunacağı teşkliat

Sözleşmeli personelden memur kadrolarına atanmak isteyenlerin kadroları, sözleşmeli personelin pozisyon unvanları; merkez teşkilatı adına vize edilenler için merkez teşkilatında, taşra teşkilatı adına vize edilenler için taşra teşkilatında, döner sermaye teşkilatı adına vize edilenler için döner sermayede ve yükseköğretim kurumları adına giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlığı adına vize edilenler için merkez teşkilatında ihdas edilmiş sayılacak.

KADROYA GEÇMEDE ŞARTLAR VE HAKLAR

**2011 yılında kadroya geçemeyenlerin durumu

2011 yılında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, 2/8/2013 tarihinden önce idarî yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan 2/9/2013 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılacak.

**Kadroya atanmayacak olanlar

Sözleşmeli personelden; öngörülen süre içinde yazılı olarak başvurmayanlar ile memur olmak için gerekli genel şartları taşımayanlar mevcut mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmaya devam olunacak ve kadroya geçirilmeyecek.

**Adaylık ve intibak

Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

Memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Kapsama dahil sözleşmeli personelin kendi mesleklerinde geçen sürelerle sınırlı olmak üzere kamu kurumlarında ve özel sektörde işçi statüsünde geçen çalışma süreleri ile mesleklerini serbest olarak ifa etmek suretiyle geçen çalışma süreleri ise,  657 sayılı Kanunun uyarınca değerlendirilebilecek olanlar hariç,  kazanılmış hak aylığı derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınmayacak.   

**İş sonu tazminatı ve aylığın başlangıcı

Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Memur kadrolarına atanan personel atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

**Naklen atanma yasağı

Memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılmayacak.

Kadroların yer aldığı Tebliğ.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.