logo yeni

SÖZLEŞMELİLER KADROYA NASIL GEÇİRİLECEK?

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

imzaMecliste dün görüşülmeye başlanan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içerisinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa geçici bir madde eklenmek suretiyle sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi düzenlemesi de yer alıyor.

657 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddede; hangi sözleşmelilerin ne şekilde kadroya geçirileceği, başvuru süreleri, sözleşmeli geçen sürelerin değerlendirilmesi gibi konulara ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Düzenlemeye göre;

Kimler kadroya geçecek?

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

**4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında   Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışanlar,

**5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerindesözleşmeli olarak çalışanlar

kadroya geçirilecek.

Öte yandan, yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında olmakla birlikte, kurumlarda kısmı zamanlı ya da proje süresi ile sınırlı çalışmakta olanlar kadroya geçirilmeyecek.

Hangi tarihte sözleşmeli olanlar kadroya geçecek?

**Kadroya geçirileceklerin 25.06.2013 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen düzenlemeler kapsamında sözleşmeli statüde çalışmıyor olanlar kadroya geçemeyecek.

**Kadroya geçirilecek sözleşmeli personel kapsamında daha önce çalışmakta iken, 25.06.2013 tarihinde; askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlar da kadroya geçebilecek.

**Kadroya geçirilecek sözleşmeli personel kapsamında daha önce çalışmakta iken,  5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın kadroya geçebilecek.

Başvuru ve atama ne zaman olacak?

Kadroya geçmek için, ilgililerin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazılı müracaatta bulunmaları gerekecek. İzleyen 60 gün içerisinde de kadroya geçiş işlemi tamamlanacak.

Kadroya geçecek olanların hakları?

**Kadroya geçirileceklere iş sonu tazminatı ödenmeyecek. İş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

**Kadroya geçirilenlerin, önceki statülerinde sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, memuriyette geçmiş gibi değerlendirilerek kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hesabında dikkate alınacak.

**Kadroya geçirilenler, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar. Atanmadan önce, sözleşmeli pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklardan dolayı herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

**İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde sözleşmeli olarak çalışmakta iken kadroya geçirilenler, başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçemeyecek. Bu personelin ileriki bir tarihte başka kurumlara naklen geçebilmesi için de, kanun değişikliği gerekecek. Kadroya geçirilen diğer personel için ise böyle bir yasaklama olmayacak.

Hangi kadrolara atanacaklar?

** Kadroya geçirilenler için kurumların mevcut boş kadroları kullanılmayacak. Kurumlar, ataması yapılan sözleşmeli personel sayısı kadar kadroya da kavuşmuş olacak.

**657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ve 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak.

**İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde sözleşmeli olarak çalışanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak.

Boşalan sözleşmeli pozisyonları ne olacak?

**657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ve 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçirilmesiyle birlikte, bu personelin ilgili kurumlardaki sözleşmeli pozisyonları kendiliğinden iptal olacak.

**5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerindesözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçmesiyle boşalacak sözleşmeli pozisyonları iptal edilmiyor. Bu nedenle, söz konusu pozisyonlara yeniden sözleşmeli personel alma imkanı olabilecek.

Kanun Teklifindeki düzenleme

MADDE 9- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 41- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

25/6/2013 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Birinci fıkranın (b) bendine göre memur kadrolarına atananların başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.