logo yeni

YENİ SÖZLEŞMELİLERİMİZ HAYIRLI OLSUN

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, avukat ve uzman unvanlı 380 pozisyon ihdas edilmişti. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan sözleşmeli personel ile benzer bir düzenleme niteliğinde olan bu Esaslar ile TOKİ'nin de sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlanmıştır.

Bu esaslar ile sözleşmeli personel istihdam çeşitlerimize yeni bir tür daha eklenmiş oldu. Böylelikle son 10 yılda artan bir şekilde süren sözleşmeli istihdamın yaygınlaşması trendi de devam etmektedir. Bir taraftan sözleşmeli istihdamını yaygınlaştıracak yeni düzenlemelerin yapılması, diğer taraftan ulufe dağıtır gibi zaman zaman bu sözleşmeli personele kadro verilmesi ya da kadro vaadinde bulunulması önemli bir çelişkidir. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Esasların tam metni:

26 Kasım 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28479

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3945

Ekli “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 23/10/2012 tarihli ve 16666 sayılı yazısı üzerine, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ UYGULAMALARINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki uygulamalarda, uygulama süresini aşmamak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanını, sayısını, ücretini ve diğer hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre çalıştırılacak olan sözleşmeli personeli kapsar.

Hukukî dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

ç) Kanun: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunu,

ç) Komisyon: Bu Esaslara göre personel alınması için sınav yapacak Komisyonu,

d) Smav: Sözleşmeli personel giriş sınavım,

e) Sözleşme: 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama süresini aşmamak üzere, Bakanlık ile sözleşmeli personel arasında mali yıl itibarıyla yapılacak hizmet sözleşmesini,

f) Sözleşmeli personel: 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve bu Esaslar çerçevesinde istihdam edilen personeli,

ğ) TOKÎ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

ifade eder.

Sözleşmeli personelde aranacak şartlar

MADDE 5- (1) Sözleşmeli personelde aranacak şartlar şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak.

b) Kanun kapsamındaki uygulamalarla ilgili konularda olmak üzere, en az dört yıllık eğitim ve öğretim verilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Bakanlıkça yaptırılacak veya yapılacak sınavda başarılı olmak.

(2) Bakanlık, Kanun kapsamında yürütülecek işin niteliğine göre, istihdam edilecek sözleşmeli personel için özel şartlar belirleyebilir. Bakanlıkça tespit edilen özel şartlar, personel alımı için yapılacak duyuruda belirtilir.

İstenilecek belgeler

MADDE 6- (1) Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Kanun kapsamındaki uygulamalar çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek olan şartlar ile bu Esasların 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylardan başvuru esnasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı veya örneği.

b) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi, yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.

c) Son üç ay içinde çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında 4 adet renkli fotoğraf.

ç) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi.

ç) Bakanlıkça düzenlenen ve aday tarafından doldurulan beyan belgesi (sabıka kaydı beyanı, askerlik durumuna ilişkin beyan, görevin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu belirten beyan) ile iş talep formu.

Sözleşmeli personelin seçim usulü ve duyuru

MADDE 7- (1) Sözleşmeli personel, Bakanlık tarafından belirlenecek usule göre seçilir. Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda istihdam edilecek personel belirlenir.

(2) Sınav, Bakanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ihtiyaç duyulan öğrenim dallarında yapılır.

(3) Ancak, Türkiye'de veya yurt dışında öğretim üyesi olarak görev yapmış olanların istihdamı için sınav şartı aranmaz.

(4) Sözleşmeli personelin seçimine ilişkin duyuru Bakanlıkça uygun görülecek vasıtalarla yapılır.

Sınav komisyonu

MADDE 8- (1) Sınavın yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır. Komisyon üyeliği için Bakanlık dışından da memur ve/veya öğretim elemanı görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmaları şarttır.

(2) Komisyon, Bakanın onayı ile belirlenen bir başkan ve dört üyeden oluşur. Asıl üyelerin en az yarısı kadar yedek üye belirlenir.

(3) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav yapılması

MADDE 9- (1) Sınavın yazılı ve sözlü şeklinde yapılması durumunda, Kanun kapsamındaki uygulamalar dikkate alınarak mesleki konulardan yazılı smav yapılır. Yazılı sınavı Bakanlık yapar veya yaptırır.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 6 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava girmeye hak kazananlar, Bakanlığın resmi internet sayfasında duyurulur.

(4) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava çağrılır.

(5) Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık,

ç) Genel yetenek ve genel kültür,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık,

yönlerinden değerlendirilir.

(6) Adaylara, Komisyon başkan ve üyelerinin her biri tarafından, bu maddenin beşinci fıkrasının (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilerek 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekir. Komisyon, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(7) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sınav sonucunun duyurulması

MADDE 10- (1) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komisyon tarafından, sözlü sınavda 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, istihdam edilecek pozisyon sayısı kadar kazananlar listesi belirlenir.

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, komisyon yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle kazananların listesini başarı sırasına göre belirler.

(3) Komisyon ayrıca, sözleşmeli personel giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday listesi belirleyebilir. Başarı sırasına göre belirlenen yedek aday listesinde yer alan adayların hakları, ilan tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek üzere, daha sonraki sınava kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav sonucu, Bakanlık resmi internet sayfasında ilan edilir. Bakanlık resmi internet sayfasında yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.

(4) Sınav sonucuna, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, komisyonca en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Göreve başlama süresi

MADDE 11- (1) Sınav sonuçları, başarılı olan adaylara, Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulur ve başvuru esnasında belirttikleri adreslerine, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde posta yoluyla bildirilir ve bu kişiler göreve başlamaya çağrılır. Sınavda başarılı olanlar, duyurulduğu veya tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak zorundadır.

(2) Süresi içinde göreve başlamayanlara, mücbir sebeplerim gösteren bir belge ile başvurmaları halinde, Bakanlıkça en fazla bir aylık ek süre verilebilir.

(3) Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulduğu veya kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan aday hakkından feragat etmiş sayılır.

Sözleşme süresi

MADDE 12- (1) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Ancak, Kanun kapsamındaki uygulamalarda, uygulama süresi ile sınırlı olmak üzere, aynı personelle sözleşme yenilenebilir.

Görev yeri ve geçici görevlendirme

MADDE 13- (1) Sözleşmeli personel, Kanun kapsamındaki uygulamalar dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen personele ödenecek gündelik ve yol giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre tespit edilen süreyi ve birinci dereceden aylık alan Devlet memurlarına ödenecek harcırah tutarını geçmemek üzere sözleşmede belirtilir.

(2) Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.

Devir, teslim ve ilişik kesme

MADDE 14- (1) Görevinden ayrılan veya başka bir uygulama için görevlendirilen sözleşmeli personel, zimmetinde bulunan veya görevi gereği kendisine verilen para ve para hükmündeki değerleri, belgeleri, araç, gereç ve benzerlerini, devir-teslim tutanağı ile devretmek zorundadır.

Sözleşmeli personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Sözleşmeli personel;

a) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar çerçevesinde verilecek olan görevleri,

b) Kanunlarda ve sözleşmede belirtilen görevleri ve sözleşmesi gereği görev yaptıkları yerde verilecek olan diğer görevleri,

c) Yukarıda belirtilen görevlerin dışında, kariyeri ile ilgili olmak ve sözleşme çerçevesinde kalmak kaydı ile amirlerince verilecek olan diğer görevleri,

yapar.

(2) Sözleşmeli personel, hizmet verdiği süre içinde programlanan ve kendisine bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 16- (1) Sözleşmeli personelin;

a) Kendi isteği ile sözleşme dönemi içerisinde bir ay önceden haber vermek kaydıyla sözleşmeyi feshetmesi,

b) Tâbi olduğu sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca istek, yaş haddi veya malûllük sebeplerinden dolayı veya re'sen emekliye ayrılması,

c) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hâllerin tespiti veya (D) bendindeki fiil ve hâllerin tekerrürü,

ç) ölümü,

ç) Bu Esasların 5 inci maddesinde belirtilen şartlardan birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi,

d) Sözleşme süresi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz olarak 3 iş günü veya toplam olarak (10) iş günü göreve gelmemesi,

e) İstihdam edildiği işlerin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

f) Bu esasların 17 nci maddesinde belirtilen başka iş yapma yasağını ihlal etmesi,

hâllerinde, sözleşmesi sona erer.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 17- (1) Sözleşmeli personel, ticaretle uğraşamaz ve kazanç getirici diğer faaliyetlerde bulunamaz.

Çalışma saatleri

MADDE 18- (1) Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri, bu Esaslara göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında da aynen uygulanır.

(2) Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda sözleşmeli personel, normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmî tatil olan günlerde de çalıştırılabilir. Bu çalışma için ayrıca ücret ödenmez. Sözleşmeli personele fazla çalıştığı her 8 saat için bir gün izin verilir.

İzin hakkı

MADDE 19- (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın izinlere ilişkin hükümleri, bu Esaslara göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında da aynen uygulanır.

(2) Sözleşmeli personelin yıllık izne hak kazanabilmesi için, Bakanlıkta sözleşmeli statüde hizmete ara vermeksizin en az 1 yıl çalışmış olması şarttır.

(3) Yıllık izin, iş durumu ve sözleşmeli personelin talebi göz önüne alınarak izin vermeye yetkili amirler tarafından toptan veya bölümler halinde verilebilir.

(4) Yıllık iznini kullanmakta iken, zarurî hâllerde izin veren makamca yazılı olarak göreve çağırılan sözleşmeli personel, göreve gelmek zorundadırlar. Bu durumdakiler, yıllık izninden kalan kısmı sözleşme dönemi içerisinde daha sonraki bir zamanda kullanabilir.

(5) Sözleşmeli personelin hastalık izinleri, tâbi oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre verilir. 30 günü aşan hastalık izinleri için sözleşmeli personele ücret ödenmez.

Sosyal güvenlik

MADDE 20- (1) Sözleşmeli personel sosyal güvenlik yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne tabidir.

İş sonu tazminatı

MADDE 21- (1) Bakanlıkta en az 2 hizmet yılını tamamlamış olmak şartıyla;

a) 5510 sayılı Kanun gereğince malûllük, sürekli tam iş göremezlik geliri veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödemede bulunulması,

b) Hizmetine gerek kalmadığı için sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İstihdamına ilişkin mevzuat uyarınca ilgilinin sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınmak için gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

ç) Ölüm,

hâllerinden birinin vuku bulmasından dolayı sözleşmesi sona eren sözleşmeli personele, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibarı ile 657 sayılı Kanuna göre girebileceği hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, Bakanlıkta sözleşmeli olarak çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı olan aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan arta kalan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödemede bulunulur.

(2) Bu tazminatın ödenmesinde, daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanunî mirasçılarına ödenir.

(3) Sözleşmeli personelin sözleşme şartlarına uymaması sebebiyle Bakanlık tarafından ve sözleşme esasları dışında herhangi bir sebeple sözleşmeli personel tarafından sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi hâllerinde iş sonu tazminatı ödenmez.

Sözleşmeli personelin pozisyon unvanı, sayısı ve ücreti

MADDE 22- (1) Sözleşmeli personelin aylık brüt sözleşme ücretleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan sözleşme ücretinin iki katını geçmemek üzere Bakan onayı ile tespit edilir.

(2) Bu kapsamda istihdam edilecek sözleşmeli personelin pozisyon unvanı ve sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sözleşmeli Personelin
Pozisyon Unvanı Pozisyon Sayısı
Mühendis 150
Mimar 75
Şehir ve Bölge plancısı 75
Avukat 50
Uzman 30
Toplam 380

(3) Sözleşmeli personel göreve başladığı günden itibaren ücrete hak kazanır ve bu ücret her ayın 15'inde peşin olarak ödenir. Bu ücretten ölüm, emekliye ayrılma, görev başında malûllük hariç diğer ayrılmalarda artan hizmet süresine tekabül eden ücret gün hesabıyla tespit edilerek ilgiliden geri alınır.

(4) Sözleşmeli personele, bu maddede öngörülen ödemeler ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi hükümleri uyarınca ödenecek aile yardımı ödeneği dışında herhangi bir ad altında ayni ve nakdi ödemede bulunulamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

TOKİ ve idarelerde sözleşmeli personel istihdamı

MADDE 23- (1) Kanun kapsamında yer alan TOKİ ve İdarelerde, bu Esaslarda yer alan hükümler çerçevesinde Kanun kapsamındaki uygulamalarda, uygulama süresini aşmamak kaydıyla, Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

(2) Ancak, bu Esaslarda belirtilen unvanlarla sınırlı olmak üzere TOKİ ve kapsama dahil idarelerde istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı Bakanlığın görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

(3) Bu Esaslarda Bakan ve Bakanlığa verilen yetkiler; TOKİ için Başkan ve Başkanlık, İl Özel İdareleri için Vali ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Belediyeler için ise Belediye Başkanı ve Belediye Başkanlığı tarafından kullanılır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.