logo yeni

KİT’LERE 2014 YILINDA PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

personel9Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 2014 yılında personel istihdamı ve fazla çalışma yaptırılması gibi hususların da düzenlendiği 2014 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin Karar yayımlandı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşların 2014 yılı personel istihdamına ilişkin hususlar da yer aldı.

Kararda yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Açıktan ve naklen atamalar

Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde;

-2013 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 4/10/2012 tarihli ve 2012/3840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %75’i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkili olacak.

-2013 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ve 2012/3840 sayılı BKK kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar  hariç) en fazla %10’u kadar personelin de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir.

Yıl içinde boşalacak kadro ve pozisyonlara atamalar

2013 ve 2014 yıllarında açıktan atama yoluyla ilk defa işe alınan personele ait kadroların ölüm, istifa veya kurum dışı naklen atama sebebiyle personelin işe başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2014 yılında herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın bu personel yerine yeni personel alma hakkı saklı olacak.

Emeklilerin istihdamı

Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar, özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç, 2014 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

Zorunlu istihdam halleri

Herhangi bir izne tabi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılması gerekecek personel, atama sınırlamalarına tabi olmayacak. Bu şekilde yapılacak atamalar şöyle:

-İlgili yıl içinde asgari sınırlara göre kontenjan açığı doğması kaydıyla, özel kanunlar ve ilgili mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan personele  ilişkin atamalar.

-Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara ilişkin atamalar.

-İlgili mevzuat hükümleri gereğince, teşebbüs tarafından gönderildiği eğitim veya görevlendirmeler kapsamında teşebbüse karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan personele ilişkin atamalar.

-Askerlik hizmeti sonrasında teşebbüsteki görevine geri dönen personele ilişkin atamalar.

-Profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından teşebbüse geri dönen personele ilişkin atamalar.

Öte yandan,

-Mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personele ilişkin açıktan atamalar öncelikle mevcut kontenjandan, bunun yeterli olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilecek.

-Engelli personel istihdamında, teşebbüsün işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınacak.

Sınavların şekli

Açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

Geçici işçi istihdamı

Kamu teşebbüsleri, yıl içerisinde 179 prim gün süresini aşmamak üzere ve sadece mevsimlik işlerde ve/veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilecek.

2014 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, bir önceki yılı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilecek.

Fazla çalışma

Kamu teşebbüsleri, 2014 yılında, 2013 yılı için belirlenen fazla çalışma tavanını (saat/yıl) aşmayacak şekilde fazla çalışma yaptırabilecek.

Fazla çalışma tavanının yeterli olmaması halinde, belirlenen tavanı %10’una kadar artırmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulu yetkili olacak.

Pozisyonların iptali

Maaş ve ücret ödemeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşılanan kuruluşlarda, 2013 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30/6/2014 tarihine kadar yönetim kurulu kararı ile iptal edilecek.

İç denetçi istihdamı

-Kamu iktisadi teşebbüslerinde, 2014 yılı sonuna kadar doğrudan genel müdüre bağlı iç denetim birimi kurulacak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilecek.

-İç denetçiler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki 1 Sayılı Cetvele dahil olacak.

-İç denetçi olarak atanacaklarda ise iki yılı ilgili kamu iktisadi teşebbüsünde geçirilmiş olmak üzere en az beş hizmet yılını doldurmuş olma şartı aranacak. 

Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız…

Sitemizden yapılan alıntılarda "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.