logo yeni

calisanlar2 copy

KAPSAM DIŞI PERSONELİN İŞ AKDİ DAHA GEÇ FESHEDİLECEK

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

kapsamdisiTürkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de görev yapan  kapsam dışı personelin, herhangi bir suçtan gözaltına alınması veya tutuklanması halinde, hizmet akdinin feshedilmesini gerektiren sürelerde değişiklik yapıldı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Yönetmeliğin “Tutukluluk, gözetim altına alınma ve mahkumiyet halleri” başlıklı 12 nci maddesi yeniden düzenlendi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

Maliye Bakanlığından:

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2005 tarihli ve 25928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Personelin, herhangi bir suçtan gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığı;

a) Hizmet süresi altı aydan az sürmüş olanlar için iki haftayı,

b) Hizmet süresi  altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olanlar için dört haftayı,

c) Hizmet süresi  bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olanlar için altı haftayı,

d) Hizmet süresi  üç yıldan fazla sürmüş olanlar için sekiz haftayı,

aştığı takdirde, hizmet akdi münfesih sayılır. Personel, bu fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde geçen günler kadar süren devamsızlık hallerinde ücretsiz izinli sayılır.

Tutukluluğun;

a) Kovuşturmaya yer olmadığı,

b) Kamu davasının düşmesi,

c) Beraat kararı verilmesi,

nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve personelin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde, kadro durumu uygunsa işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan personelin eski kıdem hakları saklıdır.

Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

a) 6 ay veya daha az ceza alan,

b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan,

c) 6 aydan fazla ceza aldığı halde, iyi hali nedeniyle 6 aydan önce tahliye edilen,

d) 6 aydan daha az süre tutuklu kalıp, yargılanması tutuksuz olarak devam eden,

personelin bir hafta içinde başvurması, işyeri kadrosunun uygun olması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilir.

Kamu görevlisi olmaya engel bir suçtan hükümlü olanlar tekrar işe alınmazlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Düzenlemenin Eski Hali:

Madde 12 — Personel herhangi bir suçtan dolayı tutuklandığı ve bu tutukluluğu 30 günü aştığı taktirde, hizmet akdi münfesih sayılır. Bu konuda ilgili kanun hükümleri uygulanır. Personel 30 güne kadar süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan süreler kadar ücretsiz izinli sayılır.

a) Gözetim altına alınanlar bunu belgeledikleri taktirde kanuni gözaltı süresinde  ücretsiz izinli sayılır. Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan personelin hizmet akdi sona erer.

b) Tutukluluğun;

1) Kovuşturmaya yer olmadığı,

2) Kamu davasının düşmesi, 

3) Beraat kararı verilmesi

nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve personelin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde, işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde, kadro durumu uygunsa işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan personelin eski kıdem hakları saklıdır.

c) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu  olarak devam edenlerden;

1) 6 ay veya daha az ceza alan,

2) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan; 6 aydan fazla ceza aldığı halde, iyi hali nedeniyle 6 aydan önce tahliye edilen,

personel bir hafta içinde başvurması, işyeri kadrosunun uygun olması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilir.

d) Kamu görevlisi olmaya engel bir suçtan hükümlü olanlar tekrar işe alınmazlar."

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.