logo yeni

calisanlar2 copy

KİT’LERE MERKEZİ YERLEŞTİRME DIŞINDA PERSONEL ALIMI 2019 YILINDA NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

ise girme 4233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarının 2019 yılında yapacakları personel istihdamına ve atamalarına ilişkin hususlar 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararda düzenlenmiştir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılı personel istihdamıyla ilgili olarak Kararda yer alan hükümlere göre, esas itibariyle merkezi yerleştirme ile personel alımı yoluna gidilecek olmakla birlikte, bazı hallerde merkezi yerleştirme usulüne başvurulmayacak.

Personel alımı sınavla yapılacak

İlk defa açıktan atama ile personel alımı, memur kadrolarına ve sözleşmeli pozisyonlara Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; işçi statüsü için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri çıkaracakları yönetmelikle, faaliyet alanı itibariyle özel niteliği haiz pozisyonlara, birinci fıkra kapsamı dışında kuramsal sınav ile atama yapabilecek. Bu sınavlara, 70 puandan az olmamak üzere KPSS puan sırası dikkate alınarak belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 10 katından fazla olmamak üzere ilgili teşebbüs tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun üç katma kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

Bazı ilave atamalar yapılabilecek

Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ihtiyaç duyulan personel ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilişkin talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilecek.

İlaveten atanacak personel sayısı, 2018 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik, özelleştirme kapsamında istihdam fazlası olarak bildirilenler ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında işe alınanlardan görevden ayrılanlar hariç) %50'sini geçemeyecek.

Bazı zorunlu atamalar yapılabilecek

Aşağıda belirtilen atamalar, sınırlama ve izne tabi olmayacak.

-İlgili yıl içinde asgari sınırlara göre kontenjan açığı doğması kaydıyla, özel kanunlar ve ilgili mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan personele ilişkin atamalar.

-Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan atamalar.

-İlgili mevzuat hükümleri gereğince, kamu teşebbüsü tarafından gönderildiği eğitim veya görevlendirmeler kapsamında teşebbüse karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan personele ilişkin atamalar.

-Askerlik hizmeti sonrasında kamu teşebbüsündeki görevine geri dönen personele ilişkin atamalar.

-Profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından kamu teşebbüsüne geri dönen personele ilişkin atamalar.

-Mahkeme kararlan nedeniyle göreve başlatılması gereken personele ilişkin atamalar.

Bazı emekliler istihdam edilebilecek

Ataması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılanlar, özel kanunlarda belirtilen kapsamda yapılan atamalar, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personele ilişkin atamalar emekliler arasından da yapılabilecek.

Taşeron personel kadroya geçirilecek

KİT’lerde taşeron firma elemanı olarak çalışanlardan bazıları 2019 yılında işçi kadrosuna geçirilecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan;

-4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler,

-17 Ekim 2018 tarihinden itibaren yılı içerisinde açılacak olan yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava girebilecek,

-Yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında sürekli işçi kadrosuna atanacak.

Ancak, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanların tamamı 2019 yılında kadroya geçirilmeyecek. Kadroya geçirileceklerin sayısı, KİT’lere tanınan açıktan ve naklen atama ile ilave atama sayı sınırlaması kapsamındaki kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamayacak.

Özetle, 2019 yılında kamu iktisadi teşebbüslerine açıktan, naklen ve taşeron personelden atanacakların sayısı en çok, 2018 yılında ayrılan personel sayısının %125'i kadar olabilecek.

 2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.