logo yeni

calisanlar2 copy

KİT PERSONELİNİN MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

maas17Kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik olarak imzalanan 4.Dönem Toplu Sözleşmede, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 657 sayılı Kanuna tabi memurları ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelinin mali haklarına ilişkin bazı düzenlemeler de yer aldı.

Toplu Sözleşmede yer alan ve 2018 yılı başından geçerli olarak uygulanacak olan belirlemelerden, KİT personelinin mali haklarında iyileştirme sağlayacak olanlardan bazıları şunlar:

Müdürlerin özel hizmet tazminatı arttı

KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edildi. Bu ilave, 2018 yılı ilk altı ayına ilişkin belirlemelere göre aylık net 97 TL maaş artışı anlamına geliyor.

Bazı personelin ek ödemesi arttı

KİT’lerde; teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman ve şehir plancısı pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personelin ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edildi. Bu ilave, 2018 yılı ilk altı ayına ilişkin belirlemelere göre aylık net 116 TL maaş artışı anlamına geliyor. (2016 yılı başından itibaren; grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi de 12 puan artırımlı uygulanıyor)

Arazi tazminatı ödenen teknik personelin kapsamı genişletildi

KİT’lerde görev yapan ve; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) sözleşmeli personelden;

-Kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarında bulunanlara, çalıştıkları her gün için 25 TL ilave ücret ödenecek. Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 500 TL olabilecek. (2016 yılı başından itibaren; grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfologlar da bu uygulamadan yararlanıyor)

-Başeksper, eksper ve topograf pozisyonlarında bulunanlara çalıştıkları her gün için 15 TL ilave ücret ödenecek. Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 300 TL olabilecek. (2016 yılı başından itibaren, teknikerler de bu uygulamadan yararlanıyor)

-Başteknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara çalıştıkları her gün için 10 TL ilave ücret ödenecek. Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 200 TL olabilecek. (2016 yılı başından itibaren, teknisyenler de bu uygulamadan yararlanıyor)

Demiryolları personelinin mali haklarında bazı iyileştirmeler yapıldı

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları personelinden kataner hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 46 TL tutarında ilave ücret ödenecek. (2017 yılında 35 TL ödeniyor)

**Marmaray tüp tünelinde fiilen çalışanlara, 2018 ve 2019 yıllarında her gün için 6 TL ilave ücret ödenecek. (2017 yılında 5 TL ödeniyor ve sadece mühendis, tekniker, teknisyen, teknik şef ve sürveyan unvanlı personel yararlanıyor)

**Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere 2018 ve 2019 yıllarında aylık 84 TL ilave ücret ödenecek. (2017 yılında 70 TL ödeniyor)

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkları her gün için 15 TL (ayda en çok 6 gün için) ek ücret ödenecek.

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklarının 399 sayılı KHk’ya tabi sözleşmeli personelinden tren teşkil memuru, hareket memuru, vagon teknisyeni ve revizör pozisyonlarında çalışanların ek ödemesine 10 puan ilave edilecek.

PTT personelinin mali haklarında bazı iyileştirmeler yapıldı

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere ödenen aylık ilave ücret 14 TL artarak 84 TL olacak.

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara ödenen aylık ilave ücret 14 TL artarak 84 TL olacak. (PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştirenlere %25 artırımlı ödenecek.)

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan posta başdağıtıcı ve dağıtıcılara tayın bedeli ödenmesinde esas alınan, o yerin merkez nüfusunun en az olması gereken sayı 50.000’den 35.000’e indirildi.

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli başdağıtıcıların temel ücretleri 75 TL artırımlı uygulanacak. (2017 yılında 50 TL artırım uygulanıyor)

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı KHK kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.

TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ personelinin mali haklarında bazı iyileştirmeler yapıldı

**Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde çalışan teknik personelden vardiya görevi yapanların temel ücretlerine 120 TL ilave edilmesi yerine ek ödemeleri 15 puan fazla ödenecek.

**Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli statülerdeki teknik personele 2018 ve 2019 yıllarında aylık 110 TL ilave ücret ödenecek. (2017 yılında 100 TL ödeniyor)

**Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Karakaya, Ermenek ve Gezende hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan linyit işletmelerinde görev yapan personelin ek ödeme oranına 10 puan ilave edilecek.

KİT personeline ilişkin başka bazı iyileştirmeler de yapıldı

**Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka, Kestelek, Bandırma, Emel, Bigadiç İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 30 TL ilave ücret ödenecek.

**Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 30 TL ilave ücret ödenecek.

**Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 30 TL ilave ücret ödenecek.

**Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay 30 TL ilave ücret ödenecek.

**Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele, yılda 3 ay ile sınırlı olmak üzere 2018 ve 2019 yıllarında aylık 84 TL prim ödenecek.

**Luthiye ve notist unvanlı sözleşmeli personele, 5441 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (C) fıkrası ile 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele 2018 ve 2019 yıllarında aylık 84 TL ilave ücret ödenecek. ( 2017 yılında 70 TL ödeniyor)

**ARFF ve apron memurlarının aylık temel ücretlerine, 2018 ve 2019 yıllarında 60 TL ilave edilecek. (2017 yılında 50 TL ilave ediliyor)

**ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele, yılda 3 ay ile sınırlı olmak üzere 2018 ve 2019 yıllarında aylık 84 TL prim ödenecek. (2017 yılında 70 TL ödeniyor)

**Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı KHK’nın 3.maddesinin  (b) ve (c) bentleri kapsamındaki personeline, ek ödeme yerine, 375 sayılı KHK’da belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının %200'ü oranında "ilave havacılık tazminatı" ödenecek. 

**Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde, mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

**Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

**Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde, normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenecek.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.