logo yeni

calisanlar2 copy

KİT PERSONELİ ÜCRETLERİNDE AYARLAMA YAPILACAK

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

KİT Sözleşmeli personelinin 2012 yılı temel ücretlerinde ayarlama yapma yetkisi, ilgili kuruluşların yönetim kurullarının takdirine bırakıldı.

Devlet Personel Başkanlığı, 399 sayılı KHK’nın (II) sayılı cetveline tabi sözleşmeli personele ödenmekte olan temel ücretlerde ayarlama yapılması konusunda 2011 yılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Yönetim Kurullarına bırakılan yetkinin, 2012 yılı için de aynı şekilde kullanılmasını uygun buldu.

Devlet Personel Başkanlığı’nın konuya ilişkin yazısı.

Sayı    :B.13.1.DPB.0.17.647.02/18622

TARİH : 15/11/2012

Konu  : Temel Ücret

.... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

      
Genel Müdürlüğünüzde 399 sayılı KHK’nın eki (II) sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan personele ödenmekte olan temel ücretin belirlenmesinde, 2011 yılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 8 inci maddesinin, 2012 yılı için de uygulanıp uygulanamayacağına dair ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüslerinde, 2011 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının “Ücretlerin yeniden düzenlenmesi” başlıklı 8 inci maddesinde; “(1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak ücret ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam temel ücret maliyet tutarının %5’ini hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holdingde 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında toplam sözleşme ücret maliyet tutarı esas alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Diğer taraftan, 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Karar Numarası ile yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel”başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “(1) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı; 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddelerinin kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı almanlar dahil) çalışan sözleşmeli personele ilişkin hükümleri ile sınırlı olmak ve yukarıda sayılan maddelerin farklı olarak uygulanmasına ilişkin aşağıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, 2012 ve 2013 yıllarında aynı şekilde uygulanmaya devam olunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde, Kuruluşunuzda çalışmakta olan sözleşmeli personel temel ücretlerinde, 2011 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararının 8 inci maddesi ile verilmiş olan yetkinin,  2012 yılı için de kullanılması Kuruluşunuz yönetim kurulunun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.