logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI PERSONELE SINAVSIZ MÜDÜR OLMA HAKKI VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

mudur 5Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesi ile görev yapan personele ilişkin düzenlemeler içeren Yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Düzenlemeyle; PTT’de bazı personele uygulanan sendika yasağı kaldırılırken, daha önce PTT Genel Müdürlüğü emrinde Müdür Yardımcısı, Uzman, Amir, Teknik Amir, Teknik Uzman ve İstatistikçi pozisyonunda görev yapmış olanların Yönetim Kurulu kararıyla Şube Müdürü veya Müdür pozisyonlarına atanmasına da imkan tanındı.

Bakanlar Kurulunun 2015/7686 sayılı Kararıyla bugün Yürürlüğe konulan ve “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik”te bazı değişiklikler yapan Yönetmelikte yer alan düzenlemelere göre:

**PTT’ye KPSS puanına göre personel alımında artık yazılı sınav yapılamayacak. Ancak, Yönetim Kurulunun belirleyeceği pozisyonlara yapılacak atamalarda, KPSS’ye katılmış ve Yönetim Kurulunca belirlenmiş asgari puanı almış olanlar için sözlü sınav yapılabilecek.

**KPSS’ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alınacak personel sayının en fazla 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

**Müfettiş ve müfettiş yardımcıları için öngörülen hak ve yetkiler PTT denetçi ve denetçi yardımcıları için de geçerli olacak.

**PTT Genel Müdürlüğü emrinde daha önce 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel olarak; Müdür Yardımcısı, Uzman, Amir, Teknik Amir, Teknik Uzman ve İstatistikçi pozisyonunda görev yapanlardan, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup 10 yıl hizmeti bulunan ve PTT’de idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçmiş olanlar, istemeleri halinde Yönetim Kurulu kararıyla Şube Müdürü veya Müdür pozisyonlarına atanabilecek.

**PTT’de yönetici, denetim personeli ve avukatları hakkında uygulanan sendikal faaliyet (sendika kurma ve sendika üyesi olma) yasağı kaldırıldı. 

**Tutuklanan personelin, tutuklanma tarihi itibariyle görevden uzaklaştırılmış sayılmasını ve tutukluluk süresi 5 ayı aştığında PTT ile ilişiğinin kesilmesini öngören düzenleme kaldırıldı.

**PTT'de "Memur" pozisyonunda görev yapan personelin unvanı “Gişe ve Büro Görevlisi” olarak değiştirildi.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 10/9/2013 tarihli ve 2013/5383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 ‒ (1) KPSS’ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulmak üzere çağrılır.

(2) Sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları için öngörülen hak ve yetkiler denetçi ve denetçi yardımcıları için de uygulanır.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi Müdür Yardımcısı, Uzman, Amir, Teknik Amir, Teknik Uzman ve İstatistikçi pozisyonunda görev yapan, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu, on yıl hizmeti bulunan ve idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçen personelden, PTT’nin personel politikası, hedef ve stratejileri ile boş pozisyon durumu, liyakat ve birim yöneticisinin görüşü esas alınarak Yönetim Kurulunca uygun görülenler ilgililerin muvafakati alınmak kaydıyla Şube Müdürü veya Müdür pozisyonlarına atanabilir.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yöneticiler, denetim personeli ve avukatlar dışındaki” ibaresi ile 92 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin eki Cetvelde yer alan “Memur” ibaresi “Gişe ve Büro Görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.