logo yeni

calisanlar2 copy

2015 YILI TEİAŞ KURUM İDARİ KURULU (KİK) KARARLARI

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

personel 5TEİAŞ Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Kurum İdari Kurulu toplantısı tutanağına göre, görüşülen konular ve alınan kararlar şöyle:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22'nci maddesi gereğince Şirketimiz ile Kurumda en çok üyeye sahip Enerji Bir-Sen Sendikası temsilcileri ile Kurumumuz Üyeleri arasında 29 Nisan 2015 tarihinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı S.Serkan KUŞCU’nun Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıda yer alan konularda karşılıklı görüş bildirilmiştir.

ENERJİ BİR-SEN tarafından:

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun Memuriyet Mahalli ile ilgili 27 Kasım 2014 tarih, 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 39 seri numaralı tebliğe göre; Büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin ikametinin veya işyerinin bulunduğu yer ile bütünlük arz etmeyen farklı bir ilçeye görevlendirilmesi halinde harcırah ödenmesi gerektiği halde İstanbul ilinde bu uygulamanın yapılmadığı ve bu personelin mağduriyetlerinin giderilmesi istendi.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü açıklaması:

11 Eylül 2014 tarih, 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3/g maddesinde yer alan Memuriyet Mahalli büyükşehir belediyelerini ve bu belediye sınırlarını da kapsayacak şekilde 31.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tarif edilmiş, 27 Kasım 2014 tarih, 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 39 Seri NoTu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde de örneklere yer verilerek uygulamanın ne şekilde yapılması gerektiği açıklanmıştır. 05.12.2014 tarih. 114 sayılı Genelgemizle Taşra Ünitelerimize bu konuya ilişkin duyuru yapılmış ve uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için o ilin defterdarlıklarından yol gösterici mahiyette görüş alınabileceği bildirilmiştir. Sendika tarafından 1. ve 4. Bölge Müdürlüklerinde hangi görevlendirmeler için harcırah ödenmediğinin bildirilmesi durumunda, anılan ünitelerimiz tarafından İstanbul Defterdarlığından yol gösterici mahiyette görüş alması ile sorunun çözülebileceği bildirildi.

2) Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2014-2015 yıllarını kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşmesinin 9 uncu bölümünde; Şirketimizin de içinde yer aldığı hizmet kolunda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde servis aracı sağlanır hükmünün yer almasına rağmen bazı taşra ünitelerimizde bu hususun yerine getirilmediği, Devlet Personel Başkanlığının 24.11.2014 tarih, 6430 sayılı yazısı ile vardiyalı memur ve sözleşmeli personele servis hizmeti sağlanmasının ekonomik olmadığı yerlerde toplu taşım kartı akbil v.b. temin edilerek verilmesinin Yönetim Kurulunun yetkisinde olduğu belirtilerek, bazı ünitelerde özellikle trafo merkezlerinde vardiyalı olarak görev yapan personelin mağduriyetlerinin devam ettiği, bu personelin işe geliş gidişlerinin çözüme kavuşturulması istendi.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü açıklaması:

Sendika tarafından 8. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Baştaş Trafo Merkezinde uygulamaya geçilmediği bildirmiş olması nedeniyle bu yerde görevli vardiyalı personelin toplu sözleşmede yer alan hükme göre işe geliş gidişlerinin sağlanması için, bu Bölge Müdürlüğümüz ile gerekli yazışmanın yapılacağı bildirildi.

ENERJİ BİR-SEN tarafından:

3) Şirketimiz tarafından yapılan 16.04.2015 tarihli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav ilanında, bazı münhal kadro ve pozisyonlara neden yer verilmediği soruldu.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü açıklaması:

Teşekkülümüzde görev yapan personelin kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yükselmelerine olanak sağlanmasına yönelik olarak, gerekse hizmetlerin daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla münhal kadro sayıları da dikkate alınmak suretiyle toplam 15 farklı unvan için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmış olup, sınav açılan pozisyon unvanı sayısı, münhal kadro sayısının yaklaşık %80'lik kısmına karşılık gelmektedir. Ayrıca, Teşekkülümüzün münhal bulunan kadro ve pozisyonlardan hangilerine sınav açıp açmayacağı konusunda da takdir yetkisi bulunmakta olup, idarenin hangi unvanlarda sınav açıp açmaması hususuyla ilgili olarak Mahkemelerce yerindelik denetimi yapılamayacağı gerekçesiyle idare lehine verilen kararlar mevcuttur. Kurum İdari Kurulumuza sunulan bu husus, değerlendirmek suretiyle bundan sonra yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

ENERJİ BİR-SEN tarafından:

4) 5188 sayılı Kanun kapsamında görev yapan, GİH hizmet sınıfında yer alan Koruma ve Güvenlik Görevlilerinden uygun okulu bitirenlerin Şef v.b. unvanlara ilişkin görevde yükselme sınavına başvurabilmesi istendi.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü açıklaması:

Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin başvurabileceği kadroların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre belirlenmekte olduğu, buna göre Koruma ve Güvenlik Amirliği ile Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarına sınav düzenlendiği, sözkonusu personelin Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmakta iken şef v.b. unvanlara başvurabilmesi için Yönetmelik değişikliği yapılması gerektiği belirtilerek. Sendikanın bu talebinin Şirketimizce ileride değerlendirilebileceği bildirildi.

ENERJİ BİR-SEN tarafından:

5) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde herhangi bir ayrıma yer verilmemiş olduğu halde Merkez Teknik Şef- Taşra Teknik Şef, Merkez Uzman-Taşra Uzman ve Merkez Başmühendis-Taşra Başmühendis gibi sınırlamalar ile Merkez ve Taşra ayrımı gibi bir uygulamaya gidildiği, aynı unvana haiz olan tüm kadroların birleştirilip Teknik Şef, Uzman, Başmühendis isimleri altında başvurunun önünün açılması ve sınavda başarılı olanların atanması gereken yerlere veya fiilen görev yaptıkları yerlerde hak ettikleri unvana atanabilmelerinin sağlanması istendi.

TEÎAŞ Genel Müdürlüğü açıklaması:

Şirketimiz organizasyon yapısında birimler; merkez teşkilatımızda Şeflik, Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük düzeyinde, taşra teşkilatımızda yer alan birimlerimizde ise Başmühendislik, Grup Başmühendisliği, Şeflik, Müdürlük, İşletme Müdür Yardımcılığı, İşletme Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı, Bölge Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmış bulunmaktadır. Taşra teşkilatımızda münhal bulunan Başmühendis pozisyon sayısının yaklaşık %90Tna görevde yükselme sınavı açılmış olup, merkez teşkilatımızda ise münhal kadro sayısı ve Başmühendislik düzeyinde teşkilat yapımızın bulunmaması nedeniyle, birimler bazında değil, merkez teşkilatı genelinde sınırlı ihtiyaçlar çerçevesinde daha az sayıda Başmühendis pozisyonuna sınav açılmış bulunmaktadır. Kazanan adaylar görev yaptıkları birimlerde Başmühendis olarak görevlerine devam edeceklerdir. Ancak, taşra teşkilatı birimlerimizde ise Başmühendislik isimleri belirtilmek suretiyle sınav düzenlendiğinden, taşrada çalışan adaylar istedikleri taşradaki birimlere tercihte bulunabileceklerdir.

Şirketimizin yürütmüş olduğu görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için Merkez ve Taşra ihtiyaçları gözetilerek atanılacak kadroların planlamasının yapıldığı Sendikanın bu konudaki talebinin bundan sonra yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında dikkate alınabileceği bildirildi.

ENERJİ BİR-SEN tarafından:

6) TEİAŞ’a atanan personelden, başka bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 18.04.1999 tarihinden önce lise mezunu olarak memuriyete başlayanların, anılan tarihte Mülga TEK ve TEAŞ’ta lise mezunu olarak görev yapmış olan personelin görevde yükselme suretiyle başvurabildiği unvanlara neden başvuramadığı soruldu.

TEÎAŞ Genel Müdürlüğü açıklaması:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3'tincü maddesinde. Kurumların, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından. 5 inci madde ile öngörülen (Şef ve aynı düzeyde kadrolar için 2 yıl) öğrenim düzeyinin altında

bir öğrenim düzeyi belirleyebilecekleri hüküm altına alınmış olup, Şirketimiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin geçici madde 1 *in ikinci fıkrasında da bu hüküm paralelinde, 18/4/1999 tarihinden önce Genel Müdürlükte görevli bulunanlardan iki yıllık öğrenim şartının yer aldığı Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonları için bir alt öğrenim düzeyi uygulanabileceği, ancak bu durumda olanların hizmet sürelerine 4 yıl ilave edileceği hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, tamamıyla Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve iddia edilenin aksine Genel Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmeyen sözkonusu hüküm Şirketimiz Görevde Yükselme Yönetmeliğinde 2002 yılından beri varolan bir düzenleme olup, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarından Teşekkülümüze ataması yapılan lise mezunu personelin bu uygulamaya dahil edilmesi, Genel Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceğinden, mümkün bulunmamaktadır.

ENERJİ BİR-SEN tarafından:

7) Genel Müdürlüğe görev, ziyaret v.b. durumlar için Taşra Ünitelerinden gelen personelin, personel kimlik kartları ile giriş çıkış yapabilmesi ile bu personelden de Genel Müdürlük merkezinde görev yapan personelin ödemiş olduğu yemek fiyatlarına göre yemek parası alınması istendi.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü açıklaması:

Şirketimiz Taşra Ünitelerinde görev yapan Bölge Müdürü, İşletme Müdürü ve bunların yardımcıları personel kimlik kartları ile Genel Müdürlük merkezine giriş çıkış yapabildiği belirtilerek, diğer personel için bu tür bir imkânın bulunmadığı, ayrıca yemek hizmetlerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğünce yürütülüyor olması nedeniyle, yemek fiyatları konusunun TEDAŞ ile yapılacak olan Kurum İdari Kurulunda görüşülmesi gerektiği bildirildi.

ENERJİ BİR-SEN tarafından:

8) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlı kadrolara ne zaman ve ne şekilde atama yapılacağı soruldu.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü açıklaması:

Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetkolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Enerji-Sen) tarafından. Teşekkülümüz aleyhine “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği pozisyonuna yapılan naklen tayin işlemlerinin objektif olarak gerçekleştirilmesi amacıyla yapmış oldukları 07.07.2014 tarih ve 708 sayılı başvurunun reddine ilişkin 24.07.2014 tarihli ve 4905-30410 sayılı işlemin yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali" amacıyla. Ankara 18.İdare Mahkemesinin E.2014/1282 sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

Dava sonucunda anılan Mahkemenin 30.10.2014 tarihli kararıyla dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine, Şirketimiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden itibaren Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği pozisyonuna yapılan atama işlemlerinin tamamı geri alınmıştır.

Ankara 18.İdare Mahkemesinin yukarıda bahsekonu kararma ilişkin itirazımız. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 09.12.2014 tarihli kararı ile reddedilmiş olup, bilahare Ankara 18.İdare Mahkemesinin 15.04.2015 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı Şirketimiz tarafından temyiz edilecek olup, idari yargı mercii tarafından Teşekkülümüz lehine karar verilmesi durumunda yeniden Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna atama yapılabilecektir.

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

29 NİSAN 2015 TARİHLİ KURUM İDARİ KURULU

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.