logo yeni

VEKALETEN YÜRÜTÜLEN GÖREVDEN ALINMADA GEÇERLİ SEBEP BULUNMASI

Aktif . Yayınlanma Vekalet ve İkinci Görev

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 17.11.2009 tarihli ve E:2008/6642, K:2009/6351 sayılı Kararı. 

Özeti : Vekaleten yürütülen görevden alınabilmek için geçerli sebeplerin bulunması gerektiği hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

            Vekili                           : Av. …

            Karşı Taraf                   : Şanlıurfa Valiliği

            İsteğin Özeti                : Şanlıurfa … Devlet Hastanesinde Hastane müdür vekili olarak görev yapan davacının vekalet görevinin üzerinden alınmasına ilişkin 11.8.2005 günlü işlemin iptali istemiyle açılan davanın; davacıya isnat edilen fiilerle ilgili olarak düzenlenen inceleme raporu ile bu fiillerin subuta erdirilmediği görülmekte ise de, vekaleten yapılan atamalarda ilgilinin belli bir nedene dayanmaksızın her zaman vekaleten yürüttüğü görevden alınıp, asıl kadrosuna iade edilebileceği göz önüne alındığında, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddi yolunda, Şanlıurfa İdare Mahkemesi'nin 30.6.2007 günlü, E:2007/2976, K:2008/1091 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Müjgan Karyağdı

            Düşüncesi                    : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı           : E. Nur Necef

            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen  incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin  bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Vekaleten bir göreve atanan kamu görevlisinin vekalet görevinin sona erdirilmesi için; vekalete esas olan nedenin ortadan kalkması, boş kadroya asaleten atama yapılmış olması, vekalet görevine atanan kamu görevlisinin vekalet görevini layıkıyla yerine getirememesi veya vekalet görevinin üzerinde kalmasında sakınca bulunduğunun anlaşılması hallerinin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle İdare Mahkemesinin ilgilinin belli bir nedene dayanmaksızın her zaman vekaleten yürüttüğü görevden alınıp, asıl kadrosuna iade edilebileceği şeklindeki gerekçesinde isabet olmamakla birlikte, davacıya isnat edilen fiillerle ilgili olarak düzenlenen inceleme raporu sonucunda idarece vekalet görevini yürütmesinde sakınca bulunduğu anlaşılan ilgili hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığından bu husus kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir. Şanlıurfa İdare Mahkemesince verilen 30.6.2007 günlü, E:2007/2976, K:2008/1091 sayılı kararın bozulmasını gerektirecek başkaca bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 17.11.2009 tarihinde oybirliği  ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.