logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKANIN ÜYELERİNİN MENFAATİNİ KORUMAK İÇİN DAVA AÇMASI

Aktif . Yayınlanma Sendika

Özeti: Sendikaların, üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini ilgilendiren işlemlerle ilgili olarak dava açma ehliyetlerinin bulunduğu.

Danıştay 2. Dairesinin 16.10.2012 tarihli ve E:2011/10823, K: 2012/6186 sayılı Kararı.

Temyiz Eden (Davacı) : …

Vekili/(leri) : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili : …

İstemin Özeti: Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.7.2011 günlü, E:2011/2654, K:2011/587 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi: Hürü AKÇA

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Keziban Gülcan KAYA

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Davacı sendika tarafından, Diyarbakır ilinde bulunan okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta gördükleri tedavi nedeniyle ders görevini yerine getirip getirmedikleri hakkındaki 03.06.2011 gün ve 37291 sayılı ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yazısının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 13.07.2011 günlü, E:2011/2654, K:2011/587 sayılı kararıyla; sendikaların, sendika üyesi olan kamu görevlisinin isteği üzerine, statüsü ve bu statüsünden kaynaklanan hak, yükümlülük, görev ve sorumlulukları ile atama, nakil, disiplin ve personel hukukuna ilişkin diğer düzenlemelere dayalı olarak, üyeleri hakkında tesis edilen bireysel (subjektif) işlemlere karşı, üyelerini temsilen avukatları aracılığıyla dava açabilecekleri açık olmakla birlikte dava konusu olayda; Diyarbakır ilinde bulunan okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta gördükleri tedavi nedeniyle ders görevini yerine getirip getirmedikleri hakkındaki 03.06.2011 günlü, 37291 sayılı ve ek ders ücreti konulu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işleminin dava konusu edildiği; dolayısıyla davacı sendikaya üyeleri tarafından anılan işlemin iptali istemiyle dava açılması için yetki verilmeksizin doğrudan doğruya sendika tarafından davanın açıldığı ve bu aşamada iptali istenilen işlemde davacı sendikanın doğrudan kişisel, güncel ve meşru menfaati bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine hükmedilmiştir.

Davacı sendika, dava konusu 03.06.2011 günlü, 37291 sayılı ve ek ders ücreti konulu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yazısının iptalini istemede ehliyetli olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi'nce verilen kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 19. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde; üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, 394 dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak faaliyetleri arasında sayılmıştır.

Bu düzenleme ile sendikaların, üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini ilgilendiren işlemlerle ilgili olarak dava açma ehliyetlerinin bulunduğu tartışmasız olup, bireysel işlem niteliğinde olmayan, Diyarbakır ilinde bulunan okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta gördükleri tedavi nedeniyle ders görevini yerine getirip getirmedikleri hakkındaki 03.06.2011 gün ve 37291 sayılı ek ders ücretlerine ilişkin işlem dava konusu edilmiş olup, anılan işlemin Diyarbakır İli'nde görevli öğretmen ve yönetici olan sendika üyelerinin, diğer bir deyişle davacı sendika üyelerinin bir kısmının hak ve menfaatini etkilediği açık olmakla dava dosyasının tekemmül ettirilip uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.7.2011 günlü, E:2011/2654, K:2011/587 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 16.10.2012 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.  

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.