logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE GEÇEN SÜRELERİN FİİLİ HİZMETTEN SAYILACAĞI

Aktif . Yayınlanma Sendika

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 24.02.2009 tarihli ve E:2006/7566, K:2009/1948 sayılı Kararı. 

Özeti : Sendika Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ve 4688 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca aylıksız izinli sayılanların, aylıksız izinli sayıldıkları bu sürelerin fiili hizmetten sayılacağı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

                                                                    (T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf (Davacı)      : …

            Vekili                            : Av. …

            İsteğin Özeti                : İstanbul Kartal Hastanesinde çalışmakta iken Birleşik Sağlık İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ve 4688 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılan davacı tarafından, aylıksız izinli sayıldığı sürelerin fiili hizmetinden sayılmamasına ve bu sürelerin borçlandırılmamasına  ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; dosyanın incelenmesinden ,davacının aylıksız izinli sayıldığı sürelerin fiili hizmetinden sayılması yolundaki başvurusunun, aylıksız izinli sayıldığı süre içinde emekli kesenek ve karşılıklarını her ay itibariyle yatırması gerekirken süresi içinde yatırmadığından bahisle reddi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda 4688 sayılı Kanun kapsamındaki bir sendikanın merkez yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve bu nedenle aylıksız izinli sayılacağı açık olan davacının, 5434 sayılı Kanunun Ek 72. maddesinde aylıksız izinli sayıldığı süre içinde, emekli kesenek ve kurum karşılıklarının her ay ödenmesi gerektiği yönünde bir kısıtlama getirilmemiş olduğu, istekleri halinde her ay veya 102. maddede sayılan süreler içinde başvurması halinde dahi söz konusu sürenin emeklilik müktesebinden  değerlendirileceğinin belirtilmiş olması karşısında, süresi içinde başvuran davacının Sendika Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle aylıksız izinli sayıldığı sürenin fiili hizmet süresinden sayılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka  uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmeden Ankara 5. İdare Mahkemesinin 3.3.2006 gün ve E:2005/755, K:2006/548 sayılı kararının; davalı idare tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek  temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Nigar Dilimen

            Düşüncesi                    : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı           : Ünal Demirci

            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 3.3.2006 gün ve E:2005/755, K:2006/548 sayılı karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 24.2.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.