logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN GÖREV YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 14.4.2011 tarihli ve E:2007/2281, K:2011/244 sayılı Kararı.

Özeti : Sendika yöneticisi memurların toplantı, basın açıklaması ve grev gibi fiiler nedeniyle görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin işlemlerin sendika yöneticiliği güvencesine aykırı olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince de bu durumun sendikal faaliyette bulunma hakkına müdahale olarak kabul edildiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

Karşı Taraf (Davacı) : …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Hatay İdare Mahkemesinin 20.3.2007 günlü, E:2006/1213, K:2007/131 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Ayşe Çakırca'nın

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Şule Tataroğlu'nun

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile Danıştay İkinci Dairesinin 8.11.2005 günlü E: 2004 /4433 K: 2005/ 3472 sayılı bozma kararına uyulmayarak verilen ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava, davacının İskenderun Şemsettin Mursaloğlu Lisesi Felsefe Öğretmenliğinden, Şanlıurfa ili emrine atanmasına ilişkin 28.2.2002 günlü, 6659 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Adana 1. İdare Mahkemesi'nin 31.12.2002 günlü, E:2002/721, K:2002/2689 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18/1. maddesinden bahisle, davacının Eğitim-Sen İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sekreterliği görevini yürüttüğü ve İskenderun'da yayımlanan SES Gazetesinin 22.6.2001 günlü sayısında hükümetin eğitim ve ekonomi politikalarını eleştiren bir yazısının yayımlanmasından dolayı, yapılan soruşturma sonucunda, yetkili olmadığı halde basına bilgi veya demeç verdiği nedeniyle hakkında dava konusu atama işlemi tesis edildiğinin anlaşıldığı; atama işleminin dayanağı olan gazete yazısında, davacının sendikal faaliyetlerinin bir sonucu olarak sendika ve ülke sorunları hakkında düşünce ve gözlemlerini dile getirdiği ve sendikal etkinlik kapsamında kaleme aldığı yazısı neden gösterilerek sendika yöneticiliği güvencesine aykırı biçimde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Anılan karar, temyiz incelemesi sonucu Danıştay İkinci Dairesinin 8.11.2005 günlü, E:2004/4433, K:2005/3472 sayılı kararıyla; davacı hakkında düzenlenen 10.12.2001 günlü soruşturma raporuna göre, davacının İskenderun SES Gazetesinin 22.6.2001 günlü nüshasında hükümet politikalarını eleştiren yazısının yayımlandığının tesbiti üzerine yetkisi olmadığı halde basına açıklama yaptığı gerekçesiyle disiplin yönünden 657 sayılı Yasanın 125/D-g maddesi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve idari yönden de başka bir İl'e tayin edilmesi teklifi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, yapılan soruşturma sonucu hükümetin politikalarını ve yerel yöneticileri eleştiren yazıyı yetkisiz bir biçimde gazetede yayımlayarak, huzursuzluk yaratan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de, Hatay İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar etmiştir.

Davalı idare, Hatay İdare Mahkemesinin 20.3.2007 günlü, E:2006/1213, K:2007/131 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü"nün düzenlendiği 11. maddesinde; herkesin asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahip olduğu, bu hakların kullanılmasının, demokratik toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlandırılabileceği, bu maddenin, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel olmadığı kuralına yer verilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, sendikal faaliyet kapsamında yer alan(toplantı, basın açıklaması ve grev gibi) fiiller nedeniyle cezalandırılan ve/veya görev yerleri değiştirilen memurların başvuruları üzerine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesine dayanarak Türkiye'yi mahkum eden çeşitli kararlarındaki gerekçelere bakıldığında, sendika üyesi veya yöneticisi olan ilgililerin sendikal faaliyetleri nedeniyle görev yeri değişikliği işlemlerinin sendikal faaliyetlerini yürütme hakkına bir müdahale olduğunu, yasal bir sendikaya üye olan ilgililerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin işlemlerin demokratik toplum gereklerine uygun olmadığını kabul ettiği görülmektedir. (Örneğin; Metin Turan/Türkiye No:20868/02, Müslim Çiftçi/Türkiye No:30307/03, Karaçay/Türkiye No:6615/03).

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Hatay İdare Mahkemesince verilen 20.3.2007 günlü, E:2006/1213, K:2007/131 sayılı kararın onanmasına, 14.4.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Hatay İdare Mahkemesinin temyize konu ısrar kararının Danıştay İkinci Dairesinin 8.11.2005 günlü, E:2004/4433, K:2005/3472 sayılı kararı doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.