logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKA YÖNETİCİSİ OLMAKTAN KAYNAKLI İZİN HAKKI NE ZAMAN KULLANILIR?

Aktif . Yayınlanma Sendika

Özet : Sendika şube yöneticilerinin, haftada bir günlük sendikal iznini hangi gün kullanacağına yönelik bir düzenleme bulunmadığı, bu nedenle davacının söz konusu izinlerini haftanın ilk veya son mesai günü kullanmasının, hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilemeyeceği hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 24/10/2014 tarihli ve E: 2014/3562, K: 2014/7160 sayılı Kararı.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davacı) : ... adına Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Vekili  : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Vekili      : Av. ...

İsteğin Özeti : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü emrinde maliyet şefi olarak görev yapan davacının, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü emrine aynı unvanla naklen atanmasına ilişkin 20.03.2009 gün ve 231 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda Balıkesir İdare Mahkemesi'nce verilen 30.11.2010 günlü, E:2009/303, K:2010/1332 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 09.01.2014 günlü, E:2011/2494, K:2014/41 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti          : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : İrfan Demirel

Düşüncesi : Davacının karar düzeltme isteminin kabul edilerek, redde ilişkin idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü emrinde maliyet şefi olarak görev yapan davacının, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin 20.03.2009 gün ve 231 sayılı işlemi iptali istemiyle açılmıştır.

Balıkesir İdare Mahkemesi'nce, sendika şube yöneticisi olan davacının her ne kadar haftada bir gün yasal sendikal izin hakkı bulunsa bile bu izni çalışma ortamını ve ahengini bozacak ve diğer çalışanlar arasında farklı anlamlar yüklenecek şekilde haftanın ilk veya son mesai gününe gelecek şekilde kullanıp öncesi veya sonrası hafta sonu tatili ile birleştirerek kullanması iyi niyet kurallarıyla bağdaşmadığı gibi hakkın kötüye kullanılması anlamına geleceği değerlendirilmekle görev yerinde yıprandığı ve sağlıklı görev yapamayacağı anlaşılan davacının aynı il sınırları içerisinde bir başka ilçeye aynı unvanla atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hakkaniyete aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 09.01.2014 Günlü, E:2011/2494, K:2014/41 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesince verilen 09.01.2014 günlü, E:2011/2494, K:2014/41 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesinde, sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilebileceği kurala bağlanmıştır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18 inci maddesinin 4. fıkrasında; "Sendika ve konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar.

Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler izine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde şef olarak çalışan davacının aynı zamanda Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi Yöneticisi olduğu, sendika yöneticisi olması nedeniyle 4688 sayılı Yasa uyarınca haftada bir gün idari izinli sayıldığı, haftada bir günlük sendikal izinlerini haftanın ilk veya son mesai gününe gelecek şekilde kullanması nedeniyle, haftanın ilk ve son mesai gününe gelen izin taleplerinde sendikal faaliyetin belgelenmesi hususunda uyarılmakla birlikte, haftanın anılan günlerinde izin kullanmaya devam ettiği; 15.08.2008 Cuma günü itibariyle kullanmak istediği sendikal iznine belgelenmesi koşuluyla izin verildiği; ancak, davacı tarafından sendikal faaliyet belgelenmediği gibi mesaiye de gelinmediği, açılan soruşturma sonucunda söz konusu fiili sabit bulunarak disiplin cezası ile cezalandırıldığı, bilahare dava konusu işlemle Bigadiç'e atanması üzerine, bu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının sendika yöneticisi olarak sahip olduğu haftada bir günlük izin hakkını hangi gün kullanacağına ilişkin açık bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı açısından söz konusu izinlerini haftanın ilk ve son mesai günü kullanması hakkın kötüye kullanması olarak kabul edilemeyeceği gibi, bu tasarruf şekli ile görev yerinde yıprandığı ve sağlıklı görev yapma koşullarının ortadan kalktığının kabulü de mümkün değildir.

Bu durumda, davalı idarece ileri sürülen nedenler davacının naklen atanmasını gerektirebilecek bir nitelik taşımadığından, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Balıkesir İdare Mahkemesi'nce verilen 30.11.2010 günlü, E:2009/303, K:2010/1332 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 24/10/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.