logo yeni

calisanlar2 copy

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Sendika

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU'NUN 18/2. MADDESİNE GÖRE, İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREV YERİNİN, HAKLI BİR SEBEP OLMADIKÇA DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ HK.

Danıştay 5 inci Dairesi Başkanlığının 16.09.2008 tarihli ve E:2007/6508, K:2008/4480 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ? 
Karşı Taraf : Muğla Valiliği
İsteğin Özeti : Muğla 1. İdare Mahkemesi'nce verilen
30.1.2007 günlü, E:2005/1729, K:2007/63 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : M. Emin Kaçar
Düşüncesi : Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı dosyanın incelenmesinden anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin kabulü ile davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı: İsa Yeğenoğlu
Düşüncesi : Gerek dava konusu naklen atama işleminin tesis edildiği tarih itibariyle davacının atandığı yer kadro ve ihtiyaç durumu , gerekse işlem tarihinden sonra davacının eski görev yerinde duyulan ihtiyacın görevlendirmeler yoluyla giderildiği dikkate alındığında , olayda davalı idarece dayanılan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 28. maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında , davacının isteği dışında naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle , temyize konu kararın bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
Davacı, Muğla-Fethiye Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapmakta iken Fethiye-Kadıköy Sağlık Ocağı Güneşli Köyü Sağlık Evi'ne Ebe olarak naklen atanmasına ilişkin 26.5.2005 tarihli işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 30.1.2007 günlü, E:2005/1729, K:2007/63 sayılı kararıyla; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 28. maddesinde, re'sen atama konusunun düzenlendiği; dava dosyasının incelenmesinden, Muğla-Fethiye Devlet Hastanesinde standart ebe kadrosunun 12 olmasına rağmen 57 ebenin görev yaptığı; davacının atandığı Kadıköy Güneşli Köyü Sağlık Evi'nde standart ebe kadrosunun 1 olmasına rağmen atamalardan önce görev yapan ebenin bulunmadığı; davacının hizmet puanı da dikkate alınarak ihtiyaç bulunan Kadıköy Sağlık Ocağı Güneşli Köyü Sağlık Evine atandığının anlaşıldığı; bu durumda, kanunla kendisine verilen görevleri etkin bir biçimde yapmakla ve boş bulunan kadroları uygun elemanlarla doldurmakla yükümlü olan idarenin, atama konusundaki takdir yetkisine dayanarak davacıyı ihtiyaç bulunan bir göreve atamasında kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, Muğla-Fethiye Devlet Hastanesinde 200 hemşire kadrosu bulunmasına karşın 97 hemşirenin görev yaptığını, ebe ve hemşirelerin hastanede aynı işi yaptıklarını; kendisinin sendika üyesi ve işyeri temsilcisi olduğunu; isteği dışında bir köye ve dolu olan bir kadroya atamasının yapıldığını; hizmet puanı daha düşük olan ebeler sağlık ocaklarına atanırken kendisinin sağlık evine atandığını; dava konusu işlemden sonra sağlık evlerinde görev yapan birçok ebenin geçici olarak Fethiye Devlet Hastanesi'nde görevlendirildiklerini, bu durumun da hastanede ebe ihtiyacı bulunduğunu gösterdiğini ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Re'sen atama" başlıklı 28. maddesinin işlem tarihinde yürürlükte bulunan 2. fıkrasında, "İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimleri ile ihtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinden belde ve köylere, atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre valiliklerce re'sen atama yapılır. Bu suretle atanan personel, atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyası ile Dairemizin 12.3.2008 günlü, E:2007/6508 sayılı ara kararına idarece verilen cevabın incelenmesinden, Fethiye Devlet Hastanesinde standart ebe kadrosunun 12 olduğu; hastanede 57 ebenin görev yaptığı; davalı idarece, Fethiye Devlet Hastanesi'nde standart kadro fazlası ebe bulunması ve davacının da hizmet puanı en düşük 7. kişi olması nedeniyle, ilgilinin standart ebe kadrosu 1 olan ve hiç ebe bulunmayan Kadıköy Sağlık Ocağı Güneşli Köyü Sağlık Evi'ne atamasının yapıldığının belirtildiği; ancak, davacının atamasının yapıldığı 26.5.2005 tarihi itibariyle, Güneşli Köyü Sağlık Evi'nde Gülşen Aşkın Göçen adlı bir ebenin görev yaptığı; bu kişinin, 17.10.2005 günlü onayla, eş durumu ve ihtiyaç gerekçeleriyle Fethiye-Yanıklar Köyü Mehmet Arif Gürsu Sağlık Ocağı'na naklen atandığı ve 2.12.2005 tarihinde bu işlemi tebellüğ ederek ilişiğini kestiği; bu arada, 26.5.2005 tarihli dava konusu işlemle ataması yapılan davacının 30.8.2005 tarihinde yeni görevine başladığı; yukarıda belirtilen tarihler gözönünde bulundurulduğunda, dava konusu atama işleminin kurulduğu 26.5.2005 tarihi itibariyle, davacının atandığı Güneşli Köyü Sağlık Evindeki standart ebe kadrosunun dolu olduğu; Fethiye Devlet Hastanesinde standart kadro fazlası olarak belirlenen ebelerin atamaları yapıldıktan sonra hastanede 39 ebenin görev yapmaya devam ettiği; ayrıca, temyiz dilekçesi ekinde sunulan ve Valilikçe kurulan görevlendirme onayları incelendiğinde, dava konusu işlemden sonra, çeşitli sağlık ocaklarında görev yapan kimi ebelerin, kendi istekleri ve Fethiye Devlet Hastanesi'nin ebe ihtiyacı gerekçe gösterilerek anılan Hastane emrinde görevlendirildikleri; öte yandan, davacının Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi ve bu Sendikanın işyeri temsilcisi olduğu; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 18/2. maddesine göre, işyeri sendika temsilcisinin görev yerinin haklı bir sebep olmadıkça değiştirilemeyeceği anlaşılmaktadır.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Fethiye-Kadıköy Sağlık Ocağı Güneşli Köyü Sağlık Evi'ndeki personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Muğla 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 30.1.2007 günlü, E:2005/1729, K:2007/63 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 21,40.-YTL yürütmeyi durdurma harcı ile artan 5,60.-YTL posta pulu ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 16.9.2008 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, davacının temyiz isteminin reddi ile davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği oyu ile karara karşıyım.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.