logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA ATANANLARIN FARK TAZMİNATI

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

Özeti : ... A.Ş.’nde çalışmakta iken özelleştirme uygulaması sonucu bir kamu kurumuna atanan ve fark tazminatı ödemesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 5473 sayılı Yasa ile eklenen Ek 3. madde uyarınca Yüksek Planlama Kurulu kararlarının dikkate alınması talebiyle yapılan başvurularda, ilgilinin atandığı kurumda ödenen maaş ile emsaline ödenen maaşın eşitlenmesi nedeniyle fark tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 11.Dairesinin 14.12.2016 tarihli ve, E: 2016/7296, K: 2016/4656 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı) : Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Vekili     : ...

İstemin Özeti : ... A.Ş'nde görev yapmakta iken, özelleştirme sonucu davalı idareye atanan davacının, 4046 sayılı Yasanın 22. ve 406 sayılı Yasa’nın Ek 29. maddesi gereğince önceki ve yeni görevleri arasında oluşan parasal haklarının ödenmesi sırasında, 5473 sayılı Yasa uyarınca 08.05.2006 tarihli 2006/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 01.01.2006 ve 01.07.2006 tarihlerinden geçerli olmak üzere getirilen ek ödemelerin de dikkate alınması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle 01.12.2010 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal hakların işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada; Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararına uyulmak suretiyle 15.06.2012 tarihli maaş ödemesi ile atandığı kurumda emsaline ödenen maaşın eşitlendiğinin anlaşılması üzerine fark tazminatı ödenmeyen ve emsali personelin aldığı ücreti alacak olan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen esastan; kısmen ise süre aşımı nedeniyle reddi yolunda Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen 23.03.2016 günlü, E:2016/596; K:2016/212 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :        Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01.08.2016 tarih ve K:2016/32 sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen dosya incelenerek, işin gereği görüşüldü:

idare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.