logo yeni

calisanlar2 copy

ÖZELLEŞTİRME SONUCU YAPILAN ATAMALARDA ŞAHSA BAĞLI HAKLAR

Aktif . Yayınlanma Özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE BAŞKA KURUMLARA NAKLEDİLEN PERSONELİN, SADECE NAKİL TARİHİNDE MEVCUT ÖDEME UNSURLARINDAN ŞAHSA BAĞLI HAK KAPSAMINDA YARARLANDIRILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU HAKKINDA.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 30.4.2007 tarihli ve E:2004/3405, K:2007/1984 sayılı Kararı.

İçtihat Metni
Temyiz İsteminde Bulunanlar : 1.- DSİ Genel Müdürlüğü
Vekili: Av....
2-...
İsteğin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 9.5.2003 günlü, E:2002/938, K:2003/579 sayılı kararının, dilekçelerde yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Davacının Cevabının Özeti:Davalının temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Davalının Cevabının Özeti:Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi:M. Emin Kaçar
Düşüncesi: Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı dosyanın incelenmesinden anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının iptal ve kabule ilişkin kısımlarının bozulması, davacının temyiz isteminin ise reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı: Mehmet Sağlam
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nde daire başkanı olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Yasa uyarınca DSİ Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanmış olan davacı, 2002/3546 sayılı BKK'nın 1. maddesi uyarınca görev tazminatı ödenmesi isteğiyle 1.5.2002 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve birikmiş görev tazminatının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır. Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 9.5.2003 günlü, E:2002/938, K:2003/579 sayılı kararıyla; Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nde daire başkanı olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Yasa uyarınca davalı idareye araştırmacı olarak atanan ve şahsa bağlı hak olarak önceki daire başkanlığı görevinden dolayı 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı alan davacının, 2002/3546 sayılı BKK ile doğrudan makam tazminatına bağlı olarak getirilen görev tazminatından da yararlandırılması gerektiğinden aksine kurulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ve tazminat isteminin kısmen kabulü ile davacının idareye başvurduğu 1.5.2002 tarihinden itibaren hesaplanacak görev tazminatının davanın açıldığı 26.6.2002 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin tazminat isteminin ise reddine karar verilmiştir.
Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu, davacı ise 15.1.2002 tarihinden itibaren hesaplanacak görev tazminatının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğini ileri sürerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedirler.
14.3.2002 günlü, 24695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 1. maddesiyle, 15.1.2002-14.7.2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Yasaya göre almakta olan personelden makam tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, makam tazminatı göstergelerine göre görev tazminatı ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Davacının daha önce Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nde daire başkanı olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Yasa uyarınca DSİ Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanmış olduğu ve talep ettiği görev tazminatının eski görevinden ayrıldıktan sonra getirilmiş yeni bir ödeme unsuru olduğu anlaşılmaktadır.
Özelleştirme nedeniyle başka kurumlara nakledilen personelin sadece nakil tarihinde mevcut ödeme unsurlarından şahsa bağlı hak kapsamında yararlandırılması mümkün olup, bu tarihten sonra yeni getirilen bir ödeme unsurundan yararlandırılmalarına 4046 sayılı Yasanın 22. maddesi uyarınca olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda, ilgili daha önce daire başkanlığı görevini yürütürken görev tazminatı almadığından ve bu tazminat eski görevine ait parasal haklarından olmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gibi, İdare Mahkemesince verilen iptal-kısmen kabul kararında da hukuki isabet görülmemiştir.
Nitekim, emsal bir davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararı da Danıştay Beşinci Dairesi'nin 12.6.2006 günlü, E:2003/5378, K:2006/3333 sayılı kararıyla onanmış bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce verilen 9.5.2003 günlü, E:2002/938, K:2003/579 sayılı kararın redde ilişkin kısmının onanmasına; mahkeme kararının iptal ve kısmen kabule ilişkin kısımlarının ise, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adıgeçen Mahkemeye gönderilmesine, 30.4.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.