ZORUNLU HİZMET SÜRESİNİ DOLDURAN MEMURUN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

ÖZET: Yer değiştirme suretiyle atamalarda, bulunduğu bölgede geçirilmesi gereken fiili hizmet süresinin tamamlamış olması ve atanacağı yerin istemesi sonucu yapılan naklen atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 04/02/2013 tarihli ve E:2008/1484, K:2013/322 sayılı Kararı. 

Temyiz Eden (Davalı): 

Karşı Taraf (Davacı): 

İstemin Özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 24/09/2007 günlü, E:2007/1629, K:2007/1923 sayılı kararının, davalı İdare tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 

Danıştay Tetkik Hakimi:  

Düşüncesi Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava, davacının İstanbul-Gaziosmanpaşa Tapu Sicil Müdürlüğü görevinden Tekirdağ-Çorlu Tapu Sicil Müdürlüğü görevine atanmasına ilişkin 01.10.2002 günlü, ....... sayılı işlemin iptali istemiyle yapılmıştır. 

İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 30.06.2003 günlü, E:2002/........, K:2003/...... sayılı kararıyla; davalı idarece, 10/06/1994 tarihinden beri İstanbul il merkezinde tapu sicil müdürü olarak görev yapan davacının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 28. maddesinde belirtilen 6 yıllık süreyi doldurduğundan aynı unvanla başka yere atandığı savulmaktaysa da, idarenin, kamu hizmetinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, personelin bir hizmet biriminde uzun süre görev yapmasının ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları gidermek ve personelin farklı ekonomik, kültürel ve coğrafi koşullara sahip yurt bölgelerinde hizmet yapmalarını sağlamak gibi amaçlarla "rotasyon" uygulaması yapabileceği; ancak bu uygulamanın objektif ölçütlere bağlanması ve personel arasında ayrımcılığa yol açmayacak şekilde uygulanması gerektiği; Mahkemelerinin ara kararıyla davalı idareye, bulunduğu yerde süresi dolan personelin yeni görev yerlerinin belirlenmesinde hangi ölçütlerin esas alındığının, varsa bu ölçütlerin nesnel bir düzenlemeye dayanıp dayanmadığının sorulduğu; verilen cevapta, atamaya tabi tutulanlar ile tutulmayanlar arasında hangi ölçütlerin gözetildiğinin, hizmet sürelerinin, eş mazeretlerinin, ilgililerin atanmayı istedikleri yerlerin, dolu ve boş kadroların ne şekilde değerlendirildiğinin, puanlama esası gibi somut ve objektif ölçüler uygulanıp uygulanmadığının, süresinin dolması nedeniyle atananların yeni görev yerlerinin il veya ilçe olarak belirlenmesinde ve personel arasında farklı uygulamalar yapılmasında hangi nedenlerin etken olduğunun açıklanmadığı; bu durum karşısında, dava konusu işlemin tesisinde objektiflik, eşitlik gibi kurallara uyulmaksızın hareket edildiği gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. 

Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 12/04/2006 günlü, E:2003/......, K:2006/...... sayılı kararıyla; davacının 31/07/2002 tarihli işlemle Çerkezköy Tapu- Sicil Müdürlüğü görevine atandığı, eski görevinden henüz ayrılmadan 17/09/2002 tarihli dilekçeyle Çorlu Tapu Sicil Müdürlüğü'ne atanmayı istediği, davacının talebi doğrultusunda davalı idarece 31/O7/2002' tarihli işlemden vazgeçilerek dava konusu işlemin tesis edildiği; bu durumda, davacının 17/09/2002 tarihli dilekçesindeki talebine uygun olarak yapılan atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak, dava konusu işlemin iptaline ilişkin ilk kararında ısrar etmiştir. 

Davalı idare, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 24/09/2007 günlü, E:2007/....., K:2007/..... sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Anılan maddeyle memurların naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmış olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. 

12.03.2000 günlü, 23991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Gruplarda fiili hizmet süresi" başlıklı 28. maddesinde; bu Yönetmelikteki istisnai hükümler dışında fiili hizmet süresinin, beşinci grupta iki, dördüncü grupta üç, üçüncü grupta dört, ikinci grupta beş ve birinci grupta altı yıl olduğu, belirtilen unvanlarla görevde yükselme suretiyle ilk ataması yapılacak olan personelin dördüncü veya beşinci grupta yer alan hizmet birimlerine atanmasının zorunlu olduğu; "Farklı hizmet birimlerine atanma mecburiyeti" başlıklı 31. maddesinde, gerek normal ve gerekse hizmet gereği yapılacak yer ve grup değiştirmelerinde görev yapılan hizmet biriminin bulunduğu ilçe mülki sınırları dışında bulunan bir hizmet birimine atama yapılacağı, birinci ve ikinci grup müdürlüklerde geçirilmesi gereken sürelerin tamamlanması halinde hizmet biriminin değiştirilmesinin zorunlu olduğu, ancak, proje veya pilot uygulama yapan müdürlüklerde çalışan personel için, işin devamı süresince, bu hükmün uygulanmayacağı, üçüncü, dördüncü ve beşinci grup hizmet birimlerinde görevli personelin süre sonunda hizmet biriminin değiştirilip değiştirilmeyeceğini hizmet gereklerini dikkate alarak Genel Müdürlüğün belirleyebileceği belirtilmiştir. 

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, 31.01.1990-14/06/1994 döneminde İstanbul-Beyoğlu Tapu Sicil Müdür Yardımcılığı yaptığı; daha sonra 10/06/1994 tarihinde İstanbul-Bayrampaşa, 05/10/2000'de İstanbul-Gaziosmanpaşa, 31/07/2002'de de Tekirdağ-Çerkezköy Tapu Sicil Müdürlüklerine atandığı; Çerkezköy'de henüz göreve başlamadan, Çerkezköy'e atamasının kendi isteği üzerine iptal edilerek 01/10/2002 günlü dava konusu işlemle Tekirdağ-Çorlu Tapu Sicil Müdürlüğü'ne atandığı; davacının görev yaptığı ve atandığı yerlerin birinci hizmet bölgesi illerin birinci grup ilçelerindeki hizmet birimleri olduğu anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlıkta, davacının birinci grup müdürlüklerde geçirilmesi gereken 6 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamış olması ve atanacağı yerin isteği de dikkate alınarak belirlenmiş olması karşısında, İstanbul-Gaziosmanpaşa Tapu Sicil Müdürlüğü görevinden Tekirdağ-Çorlu Tapu Sicil Müdürlüğü görevine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 4. İdare Mahkemesince verilen 24.09.2007 günlü, E:2007/......, K:2007/..... sayılı kararın BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün ipinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/02/2013 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

KARŞI OY 

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 24/09/2007 günlü, E:2007/....., K:2007/..... sayılı kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.