ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME HESABINDA YARGI KARARI ÜZERİNE YAPILAN ATAMALARDA SÜRE

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Zorunlu yer değiştirmeye esas alınan 5 yıllık çalışma süresinin hesaplanmasına yönelik düzenlemeler uyarınca, yargı kararıyla önceki okuluna dönen davacının, yargı kararına konu olan atamadan önce geçen süre ile yargı kararıyla aynı okula döndükten sonra geçen hizmet sürelerinin toplanması gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 29.05.2012 tarihli ve E:2011/8076, K:2012/3105 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Hatay Valiliği

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Hatay İdare Mahkemesi'nce verilen 24.06.2011 günlü, E:2010/1421, K:2011/1238 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Harun Tekin

Düşüncesi : 25.08.1989 tarihinde Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanan davacının, zorunlu yer değiştirmeye esas 5 yıllık çalışma süresini tamamladığı anlaşılmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca durumuna uygun eğitim kurumuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Ahmet Çobanoğlu

Düşüncesi : Davacının 5 yıllık çalışma süresini doldurduğu için ihtiyaç bulunan aynı tipteki müdürlük görevine atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığından işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Hatay İli, Merkez, … İlköğretim Okulu Müdürü olan davacının zorunlu yer değiştirme kapsamında aynı yer, Haydar Mursaloğlu İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 24.08.2010 günlü, 29369 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Hatay İdare Mahkemesi'nin 24.06.2011 günlü, E:2010/1421, K:2011/1238 sayılı kararıyla; davacının, Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu Müdürlüğünden 17.08.2005 tarihli atama işlemiyle ayrılmak zorunda kaldığı ve bu işleme karşı açılan dava sonucunda verilen iptal kararı üzerine 30.05.2006 tarihinde eski görevine döndürüldüğü, 5 yıllık çalışma süresinin hesabının en son göreve başlama tarihinden itibaren hesaplanmasının Yönetmeliğin 22. maddesinin düzenleme amacına daha uygun olacağı, böylece davacının dava konusu işlem tarihi itibariyle 5 yıllık çalışma süresini doldurmamış olması nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

13.08.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Zorunlu yer değiştirmeler suretiyle atamalar" başlıklı 22. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir. (2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır. (3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır. (4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır." kuralına yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2010 günlü, 1872/31131 sayılı "Zorunlu yer değiştirmeler" konulu Genel Yazısının "Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas 5 Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar" başlıklı bölümünün 5. maddesinde; "Eğitim kurumu müdürlerinden bir başka eğitim kurumu müdürlüğüne atanması yapılan ya da eğitim kurumu müdürlüğü görevinden alınanların bu işlemlere karşı idari yargıya başvurmaları sonucunda verilen yürütmeyi durdurma ya da iptal kararları çerçevesinde önceki görevlerine iade edilenlerin zorunlu yer değiştirmeye esas sürelerinin hesaplanmasında yargılama öncesi hizmet süreleri de dikkate alınacaktır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; 25.08.1989 tarihinde … İlköğretim Okulu Müdürü olarak atanan davacının, 26.08.2005 tarihinde … İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atandığı, ancak bu işleme karşı açılan dava sonucunda verilen iptal kararı üzerine 30.05.2006 tarihinde önceki görev yaptığı okula döndürüldüğü, 01.07.2010 tarihi itibariyle de zorunlu yer değiştirme kapsamına alındığı ve bu kapsamda 11.08.2010 tarihli başvuru 2 160 formu ile 6 tercihte bulunduğu, tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre 1. tercihi olan … İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; eğitim kurumu müdürlerinden bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yerlerinin değiştirileceği açık olup, söz konusu 5 yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında, yargı kararıyla iptal edilen işlemden önce aynı kurumda geçen hizmet süresinin de dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, zorunlu yer değiştirmeye esas alınan 5 yıllık sürenin hesaplanmasına yönelik düzenlemeler dikkate alındığında, 25.08.1989 tarihinde … İlköğretim Okulu Müdürü olarak göreve başlayan davacının, 26.08.2005 tarihine kadar görev yaptığı süre ile yargı kararı uyarınca önceki okuluna dönerek görev yaptığı süreler toplandığında 01.07.2010 tarihi itibariyle … İlköğretim Okulu'nda zorunlu yer değiştirmeye esas alınan 5 yıllık süreyi doldurduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda; bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve zorunlu yer değiştirme kapsamında tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre 1. tercihine atanan davacının, alanı ve kurum tipi itibariyle durumuna uygun olan … İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Hatay İdare Mahkemesi'nce verilen 24.06.2011 günlü, E:2010/1421, K:2011/1238 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.