ATAMALARDA TERCİH VE PUAN SIRALAMASININ AYNI NİTELİKTE OLANLAR ARASINDA YAPILMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Daha önce Anadolu lisesi öğretmenliği yapan ve zorunlu yer değiştirme kapsamında tercihte bulunduğu eğitim kurumları arasında Anadolu liseleri olan davacının, bu tercihlerine Anadolu lisesine atanma niteliğe sahip başvuruda bulunan kişiler arasında tercih ve puan sıralaması yapılmak suretiyle atanabileceği eğitim kurumunun belirlenmesi gerekirken, anılan niteliğe sahip olmayan yöneticilerle birlikte yapılan değerlendirme sonucu atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 16.03.2012  tarihli ve E:2011/1205, K:2012/1053 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Karşı Taraf : Manisa Valiliği

İsteğin Özeti : Manisa İdare Mahkemesi'nce verilen 28.12.2010 günlü, E:2010/1911, K:2010/2495 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Harun Tekin

Düşüncesi : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 15.05.2010 günlü 27582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik 8. maddesinin 2. fıkrasının Danıştay İkinci Dairesince yürütülmesinin durdurulması nedeniyle her türdeki Anadolu Liseleri Yöneticiliklerine, "ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış ay ı : 132 149 olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar" arasından atama yapılması gerektiği açık olup, hizmet cetvelinden anlaşıldığı üzere 1983-1984 ve 1996-2003 yılları arasında Anadolu Lisesi öğretmenliği yapan davacının, başvuruda bulunduğu Anadolu statülü eğitim kurumu olan ilk 3 tercihine belirtilen niteliğe sahip başvuruda bulunan kişiler arasında tercih ve puan sıralaması yapılmak suretiyle eğitim kurumunun belirlenmesi gerekirken, anılan niteliğe sahip olmayan kişilerle birlikte yapılan değerlendirme sonucu davacının 5. tercihine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Ahmet Çobanoğlu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, 20.04.2011 tarihli ara kararı cevabı ile davalı idarenin temyize cevap dilekçesinin geldiği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü: Dava; Manisa İli, … Öğretmen Lisesi Müdürü olan davacı tarafından, zorunlu yer değiştirme kapsamında aynı yer, … Anadolu Lisesi Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 25.08.2010 günlü, 15041 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Manisa İdare Mahkemesi'nin 28.12.2010 günlü, E:2010/1911, K:2010/2495 sayılı kararıyla; ilgili yönetmelik maddesi uyarınca görev yaptığı okulda müdürlük görev süresi 5 yılı aşan davacının zorunlu yer değiştirme kapsamına alınmasına ve eşdeğer türde bir eğitim kurumuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, Anadolu Lisesine öğretmen olarak atanabilecek niteliğe sahip olduğunu, ancak diğer eğitim kurumu yöneticilerine de Anadolu Liselerine başvurma hakkı tanınması nedeniyle, (A) tipi eğitim kurumundan tercih sıralamasında alt sıralarda bulunan (B) tipi eğitim kurumuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

13.08.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 15.05.2010 günlü, 27582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 8. maddesinin, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 2. fıkrasında yer alan "Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır." hükmünün, Danıştay İkinci Dairesi'nin 13.04.2011 günlü, E:2010/4771 sayılı kararıyla; "19.09.2009 günlü, 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre, her türdeki Anadolu Liseleri ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile aynı kapsamda değerlendirildiği, bu okullara öğretmen atamalarının aynı sınavla gerçekleştirildiği ve anılan Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atananlara, yeniden, kapsamda sayılan eğitim kurumlarına atanabilme olanağının tanındığı, aynı kapsamda sayılan bu eğitim kurumları arasında öğretmenler açısından, yer değiştirme suretiyle atanma hakkının bulunduğu anlaşıldığından, her türdeki Anadolu Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, yöneticiliklere atanma açısından, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleriyle aynı kapsamda değerlendirilmemesi ve Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atanma koşulunun aranmamasında ve bu nedenle eksik düzenlemeden dolayı anılan 8. maddenin 2. fıkrasında mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır." gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Manisa İli, … Öğretmen Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, zorunlu yer değiştirme kapsamında 09.08.2010 tarihli başvuru formu ile 6 tercihte bulunduğu, yapılan tercih ve puan sıralamasına göre 5. tercihi olan aynı yer, … Anadolu Lisesi'ne Müdür olarak atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkrasının yürütülmesinin durdurulması nedeniyle, her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine, "ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar" arasından atama yapılması gerektiği açıktır. Bu durumda; davacının hizmet cetvelinden anlaşıldığı üzere 1983- 1984 ve 1996-2003 yılları arasında Anadolu Lisesi öğretmenliği yaptığı ve zorunlu yer değiştirme kapsamında 1. tercihinin … Anadolu Lisesi, 2. tercihinin … Anadolu Lisesi, 3. tercihinin Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi olduğu dikkate alındığında, bu tercihlerine, yukarıda belirtilen niteliğe sahip başvuruda bulunan kişiler arasında tercih ve puan sıralaması yapılmak suretiyle davacının atanabileceği eğitim kurumunun belirlenmesi gerekirken, anılan niteliğe sahip olmayan kişilerle birlikte yapılan değerlendirme sonucu davacının 5. tercihi olan Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle Manisa İdare Mahkemesi'nce verilen 28.12.2010 günlü, E:2010/1911, K:2010/2495 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 30,30 TL'lık yürütmeyi durdurma harcının isteği halinde davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 16.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.