logo yeni

OKUL MÜDÜR YARDIMCISININ BAŞKA OKUL YÖNETİCİLİĞİNE ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

Özeti : Davacının, daha önce Anadolu Lisesi statüsünde olmayan spor lisesinde öğretmen kadro unvanlı müdür yardımcısı olarak görev yapmış olması nedeniyle Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yöneticiliğine atanma hususunda bir önceliğinin bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin tarihli ve E:2011/1786, K:2012/827 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunanlar : 1- Milli Eğitim Bakanlığı 2- Erzurum Valiliği

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 29.11.2010 günlü, E:2010/228, K:2010/1595 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Serpil Tunç Yetkin

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : S. Sema Kabukçu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, Erzurum İli, Palandöken İlçesi, … Fen Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacının, … Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürlüğüne atanma talebiyle yaptığı 27.1.2010 günlü başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nin 29.11.2010 günlü, E:2010/228, K:2010/1595 sayılı kararıyla; davacının 23.8.2005 tarihinde … Spor Lisesine öğretmen kadro unvanı ile müdür yardımcısı olarak atandığı ve burada 4.9.2007 tarihine kadar görev yaptığı, 4.9.2007 tarihinde … Fen Lisesine öğretmen olarak atandığı ve 28.9.2007-22.3.2008 tarihleri arasında … Spor Lisesinde öğretmen olarak görevlendirildiği, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin "Amaç" başlıklı 1. maddesinde, yöneticiliğin ikinci görev olarak belirtildiği, dolayısıyla asli görevin öğretmenlik olduğu, davacıya ait hizmet cetvelinden de davacının … Spor Lisesinde daha önce öğretmen kadro unvanı ile müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, bu nedenle başvurusunun değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşıldığından, davacının … Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'ne okul müdürü olarak atanma talebiyle 25.1.2010 tarihinde Mebsis ortamında yaptığı başvurusunun anılan Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımadığından bahisle reddi yönünde tesis edilen işlemde sebep yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idareler, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumlarının her birinin kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacağı hükmüne yer verilmiş olduğundan, seçme sınavı sonucu Fen Lisesi öğretmenliğine atanan davacının anılan mevzuat hükmüne göre Fen Lisesi yöneticiliğine atanmak istemesi halinde bu kurumlarda öğretmenlik yapmamış olanlara göre önceliğinin bulunduğunu, ancak Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde öğretmen olarak hizmetinin bulunmaması ve bu okula seçme sınavı sonucu atanmamış olması nedeniyle anılan kurum yöneticiliği için önceliğinin bulunmadığını, dolayısıyla dava konusu işlemin mevzuata uygun olarak tesis edildiğini ileri sürerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.

13.8.2009 tarihli, 27318 sayılı Resmi Gazetede yayamlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin "amaç" başlıklı 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personelin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu, "Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında; Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacağı, 4. fıkrasında ise; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkrada sayılanlar da dâhil olmak üzere diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabileceği, bu şekilde ataması yapılanların atanmış oldukları eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakları, bu şekilde atanmış olanların başka bir yönetim kademesine atanmak istemeleri hâlinde bu Yönetmelikle belirlenmiş olan genel şartları taşımaları gerektiği, hükme bağlanmıştır.

20.10.2006 tarihli, 26325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre, "her türdeki Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu Liseleri ve Spor Liselerinin, aynı kapsamda değerlendirildiği ve bu okullara öğretmen atamalarının aynı sınavla gerçekleştirildiği görülmektedir .

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, ikinci görev olarak yöneticiliğe atanma şartları arasında sayılan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacağı hükmünden, bu okullara yapılacak yönetici atamalarında başvuru sahiplerinin atandıkları tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde atanma koşullarını taşımaları ve anılan okullarda öğretmenlik görevinde bulunan adayların yine bu okulların yöneticilik kadrolarına atanmalarında önceliklerinin bulunduğu kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan davacının, 1997 yılında ilk atama yoluyla atandığı Erzurum İli, … İlkokulu'nda öğretmenlik görevine başladığı, 11.11.1997 tarihinde isteğe bağlı olarak aynı İl, … İlköğretim Okuluna, 23.8.2005 tarihinde de … Spor Lisesi'ne öğretmen kadro unvanı ile Müdür Yardımcısı olarak atandığı, 4.9.2007 tarihinde seçme sınavı sonucuna göre isteğe bağlı olarak … Fen Lisesine atandığı, 28.9.2007-22.3.2008 tarihleri arasında … Spor Lisesinde öğretmen olarak görevlendirildiği, 22.3.2008 tarihinde de yine … Fen Lisesine atandığı, 27.1.2010 tarihinde Mebsis ortamında … Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürlüğüne atanma talebiyle yaptığı başvurusunun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7/2. fıkrasında öngörülen koşulları taşımaması nedeniyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, davacının öğretmen kadro unvanı ile müdür yardımcısı olarak … Spor Lisesine atandığı 23.8.2005 tarihinde yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğe göre Spor Liselerinin Anadolu Lisesi statüsünde olmadığı, 20.10.2006 tarihli, 26325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelikle Spor Liselerinin Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürüldüğü, her ne kadar Spor Liseleri anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Anadolu Lisesi statüsüne alınmış ise de, gerek davacının … Spor Lisesine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanmamış olması, gerekse 2007 yılında Fen Lisesi seçme sınavına girip kazanması sonucu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen hükme uygun olarak Fen liselerinin yöneticiliklerine atanma hususunda önceliğinin bulunması karşısında, daha önce Anadolu Lisesi statüsünde olmayan … Spor Lisesinde öğretmen kadro unvanlı Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olması nedeniyle … Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi yöneticiliğine atanma hususunda bir önceliğinin bulunmadığı açıktır.

Bu durumda, yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; anılan mahkemece, dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacağı koşulunun yanısıra aynı maddenin 4. fıkrasında yer alan, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkrada sayılanlar da dâhil olmak üzere diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabileceği hükmü uyarınca … Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi yöneticiliği için başvuran başka aday bulunup bulunmadığı, atanma talebinde bulunan başka adaylar var ise bu adayların Eğitim Kurumları Yöneticiliği Sınavından almış oldukları başarı puanları ile anılan Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu aldıkları puanlar dikkate alınmak suretiyle tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre mi anılan okula atama yapıldığı hususu araştırılarak bir karar verilmesi gerekirken, davacının daha önce … Spor Lisesinde öğretmen kadro unvanı ile Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığından bahisle anılan Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımadığı sonucuna ulaşılamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulüyle Erzurum 1. İdare Mahkemesince verilen 29.11.2010 günlü, E:2010/228, K:2010/1595 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 6.3.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.