logo yeni

MUVAFAKAT TALEBİ DEĞERLENDİRİLİRKEN SALT PRENSİP KARARINDAN BAHSEDİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

ÖZET: Kurumlar arası nakil konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin gereken inceleme ve değerlendirme yapılmadan, salt prensip kararından bahisle olumsuz yönde kullanılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

Danıştay 5. Dairesinin E:1991/04248 - K:1991/00586 sayılı kararı

Temyiz İstaminde Bulunan (Davacı) : …

Karşı Taraf: İçişleri Bakanlığı

İsteğin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkamesinin 27.03.1991 günlü, E:1989/1741, K:1991/1048 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : İ.Yeğenoğlu

Düşüncesi : 657 sayılı Yasanın 74. maddesi ile memurların kurumlararası nakil suretiyle atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış olup, idarenin polis memuru iken kurumlararası nakil suretiyle zabıt katipliğine geçen davacıyı yeniden eski görevine atama konusunda yargı kararı ile zorlanamayacağı tartışmasız ise de, davacının başvurusunun özel durumu da dikkate alınarak ihtiyaç, kadro durumu ve geçmiş hizmetleri yönünden incelenmesi ve koşullan taşıyorsa kurumundan muvafakat istenilmesi gerekirken, davalı idarece takdir yetkisini ortadan kaldıracak nitelikte prensip kararına dayanılarak reddedilmesinde ve davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : S.Göle

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, polis memuru ol arak görev yapmakta iken kurumlararası nakil suretiyle Adalet Bakanlığı bünyesindeki zabıt katipliği kadrosuna atanan davacının, yeniden eski görevine dönmek için yaptığı başvurunun reddine -ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 27.03.1991 günlü, E:1989/1741, K:1991/1048 sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 74. maddesi ile memurların kurumlararası nakil suretiyle atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı, bu konuda idareleri yargı yoluyla zorlamaya olanak bulunmadığından davacının isteğinin reddinde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, 3201 sayılı Yasanın 59. maddesine göre görevden ayrıldıktan sonra 3 yıl içinde tekrar mesleğe dönme hakkının bulunduğunu. idarece prensip kararından bahisle isteğinin reddedilmesinin yasal dayanağının bulunmadığını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Yasanın 74. maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ne kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde hükmü ile, memurların bir kurumdan diğerine nakilleri konusunda kurumların muvafakati koşuluyla idareye takdir yetkisi tanındığı, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Davacının, … Emniyet kadrosunda polis memuru olarak görev yapmakta iken, yaşlı anne ve babasına yakın olmak amacıyla, 08.10.1985 tarihli dilekçesiyle … İlinde münhal bulunan bir zabıt katipliğine atanmak için … Adli Yargı Adalet Komisyonuna başvuruda bulunduğu. İçişleri Bakanlığının muvafakati üzerine anılan Komisyonunun 26.06.1986 günlü, 502 sayılı kararıyla münhal bulunan … Mahkemeleri zabıt katipliği kadrosuna kurumlararası nakil suretiyle atamasının yapıldığı, ailesiyle ilgili özel sorununun ortadan kalkması nedeniyle çeşitli tarihlerde tekrar eski görevine dönmek için yaptığı başvurularının prensip kararından bahisle reddedildiği, en son, 10.06.1988 tarihli başvurusunun reddi üzerine bu davayı açtığı ve savunmada yine prensip kararının öne sürüldüğü dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

İdarenin, davacıyı tekrar eski görevine atama konusunda yargı kararı ile zorlanamayacağı açık ise de, davacının bu yöndeki başvurusunun takdir yetkisi çerçevesinde ihtiyaç, kadro durumu ve ilgilinin kurumda çalıştığı döneme ilişkin hizmetleri yönünden incelenmesi ve anılan 74. maddeye göre değerlendirilmesi gerekirken, bu konuda idareye tanınan takdir yetkisini ortadan kaldıracak nitelikteki bir prensip kararından bahisle reddinde ve bu işlemin iptali için açılan davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 27.03.1991 günlü, E:1991/1741. K:1991/1048 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetti erek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 07.02.1995 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.