logo yeni

NAKLEN ATAMALARDA MEHİL MÜDDETİ İÇERİSİNDE İSTİFA EDİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

NAKLEN ATANDIĞI YERDEKİ GÖREVİNE SÜRESİNDE BAŞLAMAMASI NEDENİYLE GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILAN DAVACININ İSTİFA DİLEKÇESİNİ VERDİĞİ TARİHE KADAR GEÇEN MEHİL SÜRESİNİN MEMURLUK HİZMETİ SÜRESİNDEN SAYILMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR METNİ

Dava, polis memuru iken, naklen atandığı yerdeki görevine belirli yol süresi sonunda istifa dilekçesi vererek başlamaması üzerine, 657 sayılı Yasa'nın 94.maddesi uyarınca eski görev yerinden ayrıldığı tarih itibariyle memuriyetten çekilmiş sayılan davacının,anılan Yasanın 63. maddesi uyarınca, mehil müddeti sonunda memuriyetten çekilmiş sayılması için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Konya İdare Mahkemesinin 9.4.1997 günlü 1997/271 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memerları Kanununun 63.maddesinin 2.fıkrasında" Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62.maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir.

Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar." hükmü yine aynı yasanın 94.maddesinde de" Devlet memuru, bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır..." hükmünün yer aldığını olayda; Konya Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, 6.5.1996 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamak üzere ilişiğinin kesildiği ancak mehil müddeti sonunda 21.5.1996 tarihinde istifa dilekçesi vererek göreve başlamaması üzerine de davalı idarece 657 sayılı yasanın 94.maddesi uyarınca eski görevinden ilişiğinin kesildiği tarih esas alınarak görevinden çekilmiş sayıldığı bu durumda, davacının 10 yıllık hizmetini tamamlamasına 6 gün kaldığını ve hizmetini tamamlamadığı için de silahının geri alınacağını ancak mehil müddeti sonunda ayrılmış sayılması durumunda 10 yıllık hizmetini tamamlıyacağının anlaşıldığı; yukarıda anılan yasa hükümlerinin değerlendirilmesinden, mehil müddeti sonunda göreve başlamama halinde mehil müddeti sonunda; istifanın kabulü halinde de istifa tarihi itibari ile görevlinin çekilmiş sayılması gerektiği ve her iki halde de kamu görevlilerinin çekilmiş sayıldığı tarihe kadarki memurluk hak ve yükümlülüklerinin devam ettiğini davacının da istifa dilekçesini verdiği 21.5.1996 tarihine kadar geçen mehil müddetinin yasal hakkı olduğunu bu durumda davacının mehil müddeti sonunda istifa dilekçesini verdiği 21.5.1996 tarihi itibari ile çekilmiş sayılması gerekirken mehül müddeti yok sayılarak 6.5.1996 tarihi itibari ile çekilmiş sayılması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Daval idare; 657 sayılı yasanın 62.maddesinde düzenlenmiş bulunan mehil müddetinin atandıkları ilde görevine başlıyacaklar için verilmiş bir hak olduğunu ve davacının da atandığı ilde göreve başlamaması ndeniyle bu haktan yararlanmasının mümkün olmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Konya İdare Mahkemesince verilen 9.4.1997 günlü, 1997/271 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, karar verildi. (MT/NÇ)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.