ANADOLU LİSESİ YÖNETİCİLİĞİNE ATANACAK NİTELİĞE SAHİP OLMAYAN KİŞİNİN BİR OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

          T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas  No   : 2011/6114

Karar No   : 2012/4301

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : …

Karşı Taraf : … 

İsteğin Özeti : Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.02.2011 günlü, E:2010/1041, K:2011/273 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi  : …

Düşüncesi  : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca, Anadolu lisesi yöneticiliğine atanabilecek niteliğe sahip olmayan davacının alanı ve kurum tipi itibariyle durumuna uygun bir eğitim kurumuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : …

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, davacının temyize cevap dilekçesinin geldiği ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Kilis İli, Merkez, … Lisesi Müdürü olan davacının zorunlu yer değiştirme kapsamında aynı yer, Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 29.07.2010 günlü, 8350 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nin 28.02.2011 günlü, E:2010/1041, K:2011/273 sayılı kararıyla;davacının, yer değiştirmeye tabi tutulurken görev yaptığı eğitim kurumunun niteliği dikkate alınarak yapılması gerekirken, bu hususlar gözetilmeden Anadolu lisesi müdürlüğünden ilköğretim okulu müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare tarafından, davacının aylık karşılığı okutabileceği dersin bulunduğu (A) tipi eğitim kurumuna atanması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

13.08.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasında; "Özel eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile özel eğitim meslek liseleri hariç işitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak; okul öncesi eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; Anadolu imam hatip liseleri/imam hatip liseleri müdürlüklerine atanacaklarda Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi meslek dersleri ya da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; turizm eğitim merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı,  Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartları aranır." kuralı ile aynı maddenin 2. fıkrasında "Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır." kuralı yer almıştır.

Aynı Yönetmeliğin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan "Zorunlu yer değiştirmeler suretiyle atamalar" başlıklı 22. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir. (2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır. (3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar.

Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır. (4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan, Yönetmeliğin 30. maddesinde ise; her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tiplerinin tespitine yönelik düzenlemeler yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; 1995 yılından bu yana  … Lisesi Müdürü olarak görev yapan davacının, 2010 yılı zorunlu yer değiştirme kapsamında tercihte bulunmaması nedeniyle (A) tipi Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalarda, Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen özel şartlara uygun olarak hangi eğitim kurumuna hangi alan öğretmeninin yönetici olarak atanacağı ve 22. maddesinde belirtildiği üzere aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde atama yapılacağı öngörülmüş olup, yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar ile kurum tipi dışında eğitim kurumlarının türü, niteliği, bulunduğu yerin merkezde veya ilçede olması, hizmet bölgesi, İlköğretim veya lise olması gibi hususların atama yapılacak eğitim kurumunu belirleyici unsurlar arasında yer almadıkları sonucuna ulaşılmaktadır.Diğer yandan; Yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkrasının, eksik düzenleme nedeniyle Dairemizin 13.04.2011 günlü, E:2010/4771 sayılı kararıyla yürütmesi durdurulduğundan, her türdeki Anadolu Liseleri yöneticiliklerine, "ilgili mevzuatına göre seçilerek  öğretmen olarak atanıp görev yapan  ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar" arasından atama yapılması gerektiği açıktır.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığı üzere Anadolu lisesi yöneticiliğine atanabilecek niteliğe sahip olmayan davacının, zorunlu yer değiştirme kapsamında tercihte bulunmaması nedeniyle, aylık karşılığı okutabileceği ders bulunan ve kurum tipi itibariyle durumuna uygun olan (A) tipi Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin  kabulüyle Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.02.2011 günlü, E:2010/1041, K:2011/273 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 20.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.